Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1655 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie informacji i sprawozdań przedsiębiorców publicznych korzystających z pomocy publicznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-26
Data wydania:2002-11-12
Data wejscia w życie:2002-12-11
Data obowiązywania:2002-11-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1655 z 2002


Strona 1 z 11

Dziennik Ustaw Nr 196                — 12310 —                Poz. 1655


1655

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie informacji i sprawozdań przedsiębiorców publicznych korzystających z pomocy publicznej. Na podstawie art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji i sprawozdań pozwalających na zapewnienie przejrzystości stosunków finansowych między Skarbem Państwa a przedsiębiorcami publicznymi korzystającymi z pomocy;

2) okresy sprawozdawcze;

3) terminy składania informacji i sprawozdań;

4) wzory formularzy sprawozdań;

5) kategorie przedsiębiorców publicznych zobowiązanych do składania organowi nadzorującemu informacji i sprawozdań;

6) kategorie przedsiębiorców publicznych zobowiązanych do określania zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont, w sposób zapewniający ujęcie w księgach rachunkowych przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie w odniesieniu do działalności wspieranej ze środków publicznych, a także metod przypisywania kosztów i przychodów do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” — rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców;

2) „prawach specjalnych” — rozumie się przez to prawa udzielone określonej liczbie przedsiębiorców na wyznaczonym obszarze przez organy administracji publicznej lub wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, które niezgodnie z zasadami obiektywizmu, proporcjonalności i niedyskryminacji: a) ograniczają do co najmniej dwóch przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania określonej działalności lub b) przyznają określonym przedsiębiorcom szczególne przywileje, powodując zróżnicowane warunki konkurencji dla tych przedsiębiorców oraz ich konkurentów;

3) „prawach wyłącznych” — rozumie się przez to prawa udzielone przez organy administracji publicznej lub wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, które zastrzegają na rzecz danego przedsiębiorcy wyłączność na wykonywanie określonej działalności na wyznaczonym obszarze. §

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) Narodowego Banku Polskiego;

2) publicznych instytucji kredytowych, w sprawach dotyczących lokowania przez władze publiczne funduszy publicznych w tych instytucjach na normalnych warunkach komercyjnych;

3) przedsiębiorców, których przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych w każdym z kolejnych dwóch lat obrotowych, poprzedzających rok udzielenia pomocy publicznej, nie przekroczył równowartości 5 mln euro, ustalonej według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;

4) przedsiębiorców, którym zostały udzielone prawa specjalne lub wyłączne lub powierzono im realizację zadań publicznych, jeśli pomoc publiczna otrzymana na cele związane z realizacją tych praw lub zadań została udzielona na określony czas, na zasadach otwartości, przejrzystości i niedyskryminacji. §

4. Obowiązek określenia zasad i metod, o których mowa w art. 44 ust. 5 pkt 1 ustawy, dotyczy przedsiębiorców publicznych, spełniających łącznie następujące warunki:

1) zostały im udzielone prawa specjalne lub wyłączne lub powierzono im realizację zadań publicznych w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;

2) otrzymują pomoc publiczną w związku z działalnością, o której mowa w pkt

1. § 5.

1. Przedsiębiorcy, o których mowa w § 4, są zobowiązani do składania organowi nadzorującemu sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy publicznej, zwanych dalej „sprawozdaniami”, za rok obrotowy, w którym nastąpiło przekroczenie wartości pomocy otrzymanej, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy.

2. Sprawozdania powinny zawierać:

1) pełną nazwę (firmę), siedzibę lub adres przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc;

2) numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON;

4) klasę rodzaju działalności określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 93);

5) wielkość przedsiębiorcy;

6) formę prawną przedsiębiorcy;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1655 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1660 z 20022002-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt K. 37/01

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1659 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1658 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1657 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1656 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1654 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1653 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych kryteriów uznawania za pomoc publiczną niektórych rodzajów przysporzeń na rzecz przedsiębiorcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1652 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności niezachowania wymogów dotyczących opiniowania pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-28 poz. 277

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-17 poz. 1467

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-30 poz. 1534

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie przypadków zwolnienia od obowiązku opracowywania programów udzielania pomocy dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-26 poz. 1656

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1551

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.