Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 2002 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2000-03-09
Data wejscia w życie:2002-06-18
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 2002 - Strona 4


Strona 4 z 25

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12617 —                Poz. 1704


on such a scale that consideration of safety is required;

mieszczane, przechowywane lub składowane na skalę wymagającą uwzględnienia aspektów bezpieczeństwa; (g) „czas eksploatacji” oznacza okres, w którym obiekt służący do postępowania z wypalonym paliwem lub odpadami promieniotwórczymi jest wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku składowiska okres ten rozpoczyna się od chwili pierwszego złożenia wypalonego paliwa lub odpadów promieniotwórczych w obiekcie, a kończy się w chwili zamknięcia obiektu; „odpady promieniotwórcze” oznacza materiały promieniotwórcze w postaci gazowej, ciekłej lub stałej, dla których nie przewiduje się dalszego wykorzystywania przez Umawiającą się Stronę — a także przez osobę fizyczną lub prawną, której decyzję Umawiająca się Strona akceptuje — i które jako odpady promieniotwórcze podlegają kontroli organu nadzorującego w ramach krajowego systemu prawnego Umawiającej się Strony; „postępowanie z odpadami promieniotwórczymi” oznacza wszelkie działania, włącznie z likwidacją obiektów, które są związane z przetwarzaniem wstępnym, przetwarzaniem, przechowywaniem lub składowaniem odpadów promieniotwórczych z pominięciem transportu poza terenem obiektu. Określenie to może też obejmować usuwanie; „obiekt służący postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi” oznacza każdy zakład lub obiekt, którego głównym celem jest postępowanie z odpadami promieniotwórczymi; określenie to obejmuje obiekt jądrowy będący na etapie likwidacji tylko w tych przypadkach, kiedy Umawiająca się Strona zadeklaruje go jako obiekt służący postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi; „organ nadzorujący” oznacza każdy organ lub organy, które Umawiająca się Strona uprawniła do sprawowania nadzoru nad wszelkimi aspektami zapewnienia bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym lub z odpadami promieniotwórczymi, włącznie z wydawaniem zezwoleń; „przerób” oznacza proces lub działanie zmierzające do wydobycia izotopów promieniotwórczych z wypalonego paliwa jądrowego w celu ich dalszego wykorzystania; (g)

”operating lifetime” means the period during which a spent fuel or a radioactive waste management facility is used for its intended purpose. In the case of a disposal facility, the period begins when spent fuel or radioactive waste is first emplaced in the facility and ends upon closure of the facility;

(h)

(h)

”radioactive waste” means radioactive material in gaseous, liquid or solid form for which no further use is foreseen by the Contracting Party or by a natural or legal person whose decision is accepted by the Contracting Party, and which is controlled as radioactive waste by a regulatory body under the legislative and regulatory framework of the Contracting Party; ”radioactive waste management” means all activities, including decommissioning activities, that relate to the handling, pretreatment, treatment, conditioning, storage, or disposal of radioactive waste, excluding off-site transportation. It may also involve discharges;

(i)

(i)

(j)

(j)

”radioactive waste management facility” means any facility or installation the primary purpose of which is radioactive waste management, including a nuclear facility in the process of being decommissioned only if it is designated by the Contracting Party as a radioactive waste management facility;

(k)

(k)

”regulatory body” means any body or bodies given the legal authority by the Contracting Party to regulate any aspect of the safety of spent fuel or radioactive waste management including the granting of licences;

(l)

(l)

”reprocessing” means a process or operation, the purpose of which is to extract radioactive isotopes from spent fuel for further use;

(m) „źródło zamknięte” oznacza materiał promieniotwórczy, który jest na stałe zamknięty w kapsule lub jest trwale związany w postaci ciała stałego, z wyłączeniem reaktorowych elementów paliwowych; (n) „wypalone paliwo” oznacza paliwo jądrowe, które zostało napromieniowane w rdzeniu reaktora oraz na stałe usunięte z rdzenia; „postępowanie z wypalonym paliwem” oznacza wszelkie działania związane z przemieszczaniem

(m) ”sealed source” means radioactive material that is permanently sealed in a capsule or closely bonded and in a solid form, excluding reactor fuel elements; (n) ”spent fuel” means nuclear fuel that has been irradiated in and permanently removed from a reactor core; ”spent fuel management” means all activities that relate to the handling or storage of spent

(o)

(o)

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 2002 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 20022002-12-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymóg posiadania fotelika dla dzieci

  W jaki sposób przewozić dwoje dzieci (jednocześnie) w wieku 1 i 3 lata -zgodnie z prawem- samochodem Fiat 126p z 1986 r. nie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa na tylnym (...)

 • Wymogi na stanowisko inspektora BHP

  W zakładzie pracy (publiczny ZOZ) zatrudnionych jest 900 osób i tylko jeden inspektor bhp. W tej sytuacji istnieje obowiązek zatrudnienia drugiego. W zakładzie na innym (...)

 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające (...)

 • Szkolenie okresowe inspektora BHP

  Osoba która ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pełni funkcję inspektora BHP w zakładzie pracy. Czy po roku czasu od ukończenia (...)

 • Powierzchnia biurowa dla pracownika

  Ile powierzchni biurowej powinno wypadać na pracownika?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 1064

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1705

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-06 poz. 1213

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowej

 • Legislacja UE z 2005-07-16 nr 185 poz. 33

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa (...)

 • Legislacja UE z 2005-02-03 nr 30 poz. 10

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.