Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-08
Data wydania:2002-12-10
Data wejscia w życie:2003-01-23
Data obowiązywania:2003-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 2003


Dziennik Ustaw Nr 1                — 2 —                Poz. 1


1

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji przedkładanych organowi nadzorującemu przez organy udzielające pomocy wraz z projektem programu pomocowego, decyzji albo umowy będących podstawą udzielania pomocy indywidualnej, w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej, zwanej dalej „pomocą”. § 2.

1. W przypadku opiniowania projektu programu pomocowego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, zwanej dalej „ustawą”, organowi nadzorującemu przedkłada się informacje, które powinny zawierać:

1) nazwę programu;

2) podstawę prawną udzielania pomocy przewidzianej w programie;

3) przeznaczenie pomocy i jej formy;

4) warunki dopuszczalności pomocy w zależności od jej przeznaczenia, w tym intensywność pomocy, zgodnie z ustawą;

5) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w zależności od tego, jakie jest przeznaczenie pomocy;

6) wielkość środków publicznych przewidzianych na udzielanie pomocy w ramach programu;

7) omówienie procedur zapewniających nieprzekroczenie maksymalnych intensywności pomocy;

8) czas trwania programu;

9) kategorie adresatów pomocy;

10) nazwę organów udzielających pomocy;

11) obszary, na których będzie udzielana pomoc;

12) wskazanie, czy pomoc może być udzielona przedsiębiorcy korzystającemu również ze wsparcia uzyskanego na podstawie innych programów.

2. Organowi nadzorującemu przedkłada się również następujące informacje, jeżeli wynikają z projektu programu pomocowego:

1) pełną nazwę (firmę), siedzibę oraz adres przedsiębiorcy będącego adresatem zamierzonej pomocy;

2) formę prawną przedsiębiorcy;

3) klasę rodzaju działalności określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047, z 2001 r. Nr 12, poz. 93 oraz z 2002 r. Nr 239, poz. 2027);

4) wskazanie, czy przedsiębiorca jest małym albo średnim przedsiębiorcą. §

3. W przypadku opiniowania projektu decyzji albo umowy, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, organowi nadzorującemu przedkłada się informacje, które powinny zawierać:

1) nazwę, siedzibę oraz adres organu udzielającego pomocy;

2) podstawę prawną decyzji albo umowy;

3) charakterystykę przedsięwzięcia, na które ma być udzielana pomoc;

4) przeznaczenie i formy pomocy;

5) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w zależności od tego, jakie jest przeznaczenie pomocy;

6) określenie: a) wartości zamierzonej pomocy oraz b) wartości innej pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę w ramach danej inwestycji — w przeliczeniu na równą jej wartość dotacji (EDN) oraz intensywności tej pomocy;

7) przewidywany okres udzielania pomocy;

8) przyczyny udzielenia pomocy oraz omówienie planowanych efektów pomocy, w tym skutków społecznych i gospodarczych;

9) pełną nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorcy będącego adresatem zamierzonej pomocy;

10) formę prawną przedsiębiorcy;

11) w odniesieniu do spółek — pełną nazwę i siedzibę podmiotów posiadających ponad 25% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników przedsiębiorcy będącego adresatem zamierzonej pomocy;

12) klasę rodzaju działalności wskazaną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3;

Dziennik Ustaw Nr 1                — 3 —                Poz. 1


13) dane dotyczące prowadzonej przez adresata pomocy działalności gospodarczej, z podaniem: a) wielkości produkcji w ostatnim roku obrotowym, w ujęciu ilościowym i wartościowym, z uwzględnieniem podstawowych grup produktów lub usług, b) struktury sprzedaży na rynek krajowy oraz na eksport do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Ârodkowoeuropejskiego Obszaru Wolnego Handlu, c) szacunkowej wielkości, wyrażonej procentowo, udziału przedsiębiorcy będącego adresatem pomocy w rynku, według poszczególnych grup produktowych lub usług, jeżeli jego udział w rynku przekracza 10%;

14) wykaz głównych konkurentów przedsiębiorcy będącego adresatem pomocy, z podaniem ich pełnej nazwy, siedziby oraz adresu;

15) wskazanie, czy przedsiębiorca będący adresatem pomocy jest małym albo średnim przedsiębiorcą. §

4. Oprócz informacji, o których mowa w § 2 i 3, organowi nadzorującemu przedkłada się informacje określone:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia — w zakresie pomocy regionalnej;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia — w zakresie pomocy w sektorach wrażliwych;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia — w zakresie pomocy horyzontalnej;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia — w zakresie innej zamierzonej pomocy. §

5. Organ udzielający pomocy, występując o wydanie opinii dotyczącej zamierzonej pomocy przeznaczonej na restrukturyzację przedsiębiorstwa, przedkłada również plan restrukturyzacji. §

6. Do projektów, o których mowa w § 2 i 3, należy dołączyć uzasadnienie wskazujące, że zamierzona pomoc spełnia warunki określone w art. 10 ustawy. §

7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o udzielonej pomocy (Dz. U. Nr 28, poz. 311). §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. (poz. 1)

Załącznik nr 1

DODATKOWE INFORMACJE PRZEDKŁADANE ORGANOWI NADZORUJĄCEMU W PRZYPADKU ZAMIERZONEJ POMOCY REGIONALNEJ W przypadku zamierzonej pomocy regionalnej, o której mowa w art. 12 ustawy, podaje się informacje, które powinny zawierać:

1) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101 oraz z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594), w którym ma siedzibę przedsiębiorca będący adresatem pomocy;

2) określenie przeznaczenia pomocy: a) na nowe inwestycje, b) na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;

3) wielkość finansowego udziału przedsiębiorcy w ogólnych kosztach inwestycji określonej w pkt 2 lit. a lub b;

4) w przypadku pomocy na nowe inwestycje lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją — wskazanie rodzaju inwestycji: a) utworzenie nowego przedsiębiorstwa, b) rozbudowa istniejącego już przedsiębiorstwa, c) zakup istniejącego już przedsiębiorstwa, d) rozpoczęcie w już istniejącym przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego;

5) w przypadku pomocy na nowe inwestycje — podanie wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z uwzględnieniem podziału na: a) cenę nabycia gruntów, pomniejszoną o naliczony podatek od towarów i usług, b) nakłady na budowle i budynki, c) nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności w: — maszyny i urządzenia, — narzędzia, przyrządy i aparaturę, — wyposażenie techniczne dla prac biurowych, — infrastrukturę techniczną,

Dziennik Ustaw Nr 1                — 4 —                Poz. 1


b) wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

d) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych;

6) w przypadku pomocy przeznaczonej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją: a) ilość przewidywanych nowych miejsc pracy,

7) w przypadku pomocy przeznaczonej na realizację dużego projektu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 7 pkt 13 ustawy — wielkość wskaźników: konkurencji (T), kapitału i pracy (K), regionalnego (M), wraz z uzasadnieniem przyjęcia takich wielkości.

Załącznik nr 2

DODATKOWE INFORMACJE PRZEDKŁADANE ORGANOWI NADZORUJĄCEMU W PRZYPADKU ZAMIERZONEJ POMOCY W SEKTORACH WRA˚LIWYCH W przypadku pomocy w sektorach wrażliwych, o której mowa w art. 21 ustawy, podaje się, odpowiednio dla poszczególnych sektorów, dokumenty i informacje określone w poz. I—VI: I. Pomoc dla sektora motoryzacyjnego

1. Pomoc doraźna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy;

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restrukturyzacji przedsiębiorstwa;

3) sposób, w jaki pomoc ma umożliwić odzyskanie płynności finansowej;

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy;

5) informacja, czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

2. Pomoc na restrukturyzację:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy;

2) informacja, czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, wielkość oraz formy;

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacyjnego: a) czy pomoc na restrukturyzację jest oparta na programie restrukturyzacji sektora, do którego należy przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę programu, b) czy plan restrukturyzacyjny przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu, c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowane przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala, d) czy plan restrukturyzacji przewiduje ograniczenie udziału przedsiębiorcy w rynku lub zmniejszenie zdolności produkcyjnych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności produkcyjnych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych, e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, z wyszczególnieniem celów, na jakie mają być poniesione, f) skutków społecznych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnieniem działań, jakie będą podejmowane w ramach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji, h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji, i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywatyzacją przedsiębiorstwa;

4) czy przedsiębiorca otrzymywał pomoc na restrukturyzację; jeżeli tak, to kiedy.

3. Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorców:

1) czy pomoc została przeznaczona na finansowanie: a) usług doradczych; jeśli tak, należy podać ich opis, b) części kosztów uzyskania certyfikatu, w tym z zakresu systemu zarządzania jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem pracy;

2) czy w inny sposób wspiera małych lub średnich przedsiębiorców; jeśli tak, należy podać ich szczegółowy opis.

4. Pomoc regionalna na inwestycje:

1) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101 oraz z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594), w jakim pomoc ma być udzielona;

Dziennik Ustaw Nr 1                — 5 —                Poz. 1


2) wskazanie uzasadnionej ekonomicznie lokalizacji alternatywnej, z zastrzeżeniem pkt 5;

3) porównanie korzyści dla przedsiębiorcy i kosztów przez niego ponoszonych wynikających z ulokowania inwestycji w wybranym regionie zamiast obrania alternatywnej lokalizacji uzasadnionej ekonomicznie (na podstawie analizy korzyści i kosztów sporządzanej do oceny dopuszczalności pomocy), z zastrzeżeniem pkt 5;

4) określenie intensywności pomocy przed dokonaniem korekty wynikającej z uwzględnienia zmiany wielkości mocy produkcyjnych;

5) informacje, o których mowa w pkt 2 i 3, należy podać do dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym (Dz. U. Nr 186, poz. 1550).

5. Pomoc na ochronę środowiska:

1) w przypadku pomocy inwestycyjnej: a) wskazanie, wraz z uzasadnieniem, czy inwestycja pozwala na: osiągnięcie wyższego stopnia ochrony środowiska w przypadku, gdy nie zostały ustanowione standardy ochrony środowiska, lub na osiągnięcie wyższego stopnia ochrony środowiska w stosunku do obowiązujących standardów, lub na dostosowanie się do nowych standardów ochrony środowiska, lub na dostosowanie się do standardów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska (Dz. U. Nr 231, poz. 1938), b) wskazanie, czy przedsięwzięcie jest: inwestycją energooszczędną, czy dotyczy wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, czy dotyczy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, c) wskazanie, czy inwestycja ma na celu rekultywację, d) wskazanie, czy inwestycja wynika ze zmiany lokalizacji zakładu przedsiębiorcy;

2) w przypadku pomocy inwestycyjnej — dokonanie charakterystyki przedsięwzięcia;

3) w przypadku pomocy na pokrycie kosztów bieżącej działalności: a) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z zagospodarowaniem odpadów, b) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z oszczędnością energii, c) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, d) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu;

4) w przypadku małych i średnich przedsiębiorców — wskazanie, czy planowana pomoc będzie udzielana na usługi doradcze związane z ochroną środowiska lub na udział przedsiębiorcy w targach i wystawach ekologicznych;

5) określenie rodzajów i wysokości kosztów, stanowiących podstawę dla określenia intensywności pomocy;

6) wskazanie korzyści wynikających z udzielenia pomocy, w tym korzyści dla środowiska oraz korzyści niezwiązanych z ochroną środowiska.

6. Pomoc na prace badawczo-rozwojowe:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnieniem: a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przedkonkurencyjne), b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpośrednich zastosowań, c) szacunku kosztów prac, d) spodziewanego wyniku prac, e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac;

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą;

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania);

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia programy ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

7. Pomoc na szkolenia:

1) w przypadku szkoleń specjalistycznych oraz ogólnych: a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona, b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni, c) wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia, z uwzględnieniem podziału na: — wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie, — koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia,

Dziennik Ustaw Nr 1                — 6 —

2) pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy:                Poz. 1


— amortyzację maszyn i urządzeń, w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, — koszty usług doradczych związanych z danym szkoleniem, — pozostałe wydatki bieżące, w szczególności wydatki na materiały szkoleniowe, — koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, d) wskazanie kategorii osób objętych szkoleniem, jeżeli szkolenie dotyczy osób: — które nie ukończyły 25 roku życia i nie były wcześniej zatrudnione na podstawie umowy o pracę, — niepełnosprawnych w stopniu umożliwiającym im podjęcie pracy, — które podjęły pracę po przerwie w wykonywaniu pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 3 lata — w terminie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia takiej osoby, — które ukończyły 45 rok życia i posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie, — które pozostają bez pracy co najmniej przez 12 kolejnych miesięcy — w terminie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia takiej osoby;

2) w przypadku szkoleń specjalistycznych należy dokonać opisu szkolenia, uwzględniając w szczególności tematykę szkolenia oraz stanowiska pracy, z jakimi jest ono związane;

3) w przypadku szkoleń ogólnych należy: a) omówić tematykę szkolenia wraz z informacją, jakie kwalifikacje mają być dzięki niemu nabyte przez pracowników, b) wskazać, czy szkolenie obejmie zatrudnianie młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu; jeśli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

8. Pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy:

1) pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia: a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona, b) wskazanie okresu, na jaki pomoc będzie udzielana, c) szczegółowy opis sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy, z wyjaśnieniem, dlaczego może wystąpić konieczność likwidacji miejsc pracy;

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona, b) liczba osób, które zostaną zatrudnione w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, c) czy pomoc ma być udzielana na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; jeśli tak, wskazać liczbę osób, które mają być zatrudnione, d) czas, przez jaki nowe miejsca pracy będą utrzymane.

9. Pomoc na pokrycie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorcy:

1) opis problemu, dla którego rozwiązania pomoc ma być udzielona, oraz jego znaczenie dla danego obszaru;

2) podanie stopy bezrobocia w regionie lub poziomu produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca;

3) podanie kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc. II. Pomoc dla sektora hutnictwa żelaza i stali

1. Pomoc na prace badawczo-rozwojowe:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnieniem: a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przedkonkurencyjne), b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpośrednich zastosowań, c) szacunku kosztów prac, d) spodziewanego wyniku prac, e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac;

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą;

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania);

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia programy ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

2. Pomoc na ochronę środowiska:

1) w przypadku pomocy inwestycyjnej: a) wskazanie, wraz z uzasadnieniem, czy inwestycja pozwala na: osiągnięcie wyższego stopnia ochrony środowiska w przypadku, gdy nie zosta-

Dziennik Ustaw Nr 1                — 7 —                Poz. 1


c) wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia, z uwzględnieniem podziału na: — wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie, — koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, — amortyzację maszyn i urządzeń, w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, — koszty usług doradczych związanych z danym szkoleniem, — pozostałe wydatki bieżące, w szczególności wydatki na materiały szkoleniowe, — koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, d) wskazanie kategorii osób objętych szkoleniem, jeżeli szkolenie dotyczy osób: — które nie ukończyły 25 roku życia i nie były wcześniej zatrudnione na podstawie umowy o pracę, — niepełnosprawnych w stopniu umożliwiającym im podjęcie pracy, — które podjęły pracę po przerwie w wykonywaniu pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 3 lata — w terminie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia takiej osoby, — które ukończyły 45 rok życia i posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie, — które pozostają bez pracy co najmniej przez 12 kolejnych miesięcy — w terminie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia takiej osoby;

ły ustanowione standardy ochrony środowiska, lub na osiągnięcie wyższego stopnia ochrony środowiska w stosunku do obowiązujących standardów, lub na dostosowanie się do nowych standardów ochrony środowiska, lub na dostosowanie się do standardów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska, b) wskazanie, czy przedsięwzięcie jest: inwestycją energooszczędną, czy dotyczy wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, czy dotyczy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, c) wskazanie, czy inwestycja ma na celu rekultywację, d) wskazanie, czy inwestycja wynika ze zmiany lokalizacji zakładu przedsiębiorcy;

2) w przypadku pomocy inwestycyjnej — dokonanie charakterystyki przedsięwzięcia;

3) w przypadku pomocy na pokrycie kosztów bieżącej działalności: a) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z zagospodarowaniem odpadów, b) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z oszczędnością energii, c) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, d) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu;

4) w przypadku małych i średnich przedsiębiorców — wskazanie, czy planowana pomoc będzie udzielana na usługi doradcze związane z ochroną środowiska lub na udział przedsiębiorcy w targach i wystawach ekologicznych;

5) określenie rodzajów i wysokości kosztów, stanowiących podstawę dla określenia intensywności pomocy;

6) wskazanie korzyści wynikających z udzielenia pomocy, w tym korzyści dla środowiska oraz korzyści niezwiązanych z ochroną środowiska.

3. Pomoc na szkolenia:

1) w przypadku szkoleń specjalistycznych oraz ogólnych: a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona, b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni,

2) w przypadku szkoleń specjalistycznych należy dokonać opisu szkolenia, uwzględniając w szczególności tematykę szkolenia oraz stanowiska pracy, z jakimi jest ono związane;

3) w przypadku szkoleń ogólnych należy: a) omówić tematykę szkolenia wraz z informacją, jakie kwalifikacje mają być dzięki niemu nabyte przez pracowników, b) wskazać, czy szkolenie obejmie zatrudnianie młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu; jeśli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

4. Pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy:

1) pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia: a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona,

Dziennik Ustaw Nr 1                — 8 —

7. Pomoc na restrukturyzację:                Poz. 1


b) wskazanie okresu, na jaki pomoc będzie udzielana, c) szczegółowy opis sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy, z wyjaśnieniem, dlaczego może wystąpić konieczność likwidacji miejsc pracy;

2) pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy: a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona, b) liczba osób, które zostaną zatrudnione w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, c) czy pomoc ma być udzielana na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; jeśli tak, wskazać liczbę osób, które mają być zatrudnione, d) czas, przez jaki nowe miejsca pracy będą utrzymane.

5. Pomoc przeznaczona na pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników lub pracowników, którzy wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę — należy podać:

1) liczbę zwalnianych pracowników;

2) rodzaj wypłat;

3) wysokość wszystkich wypłat.

6. Pomoc na całkowite lub częściowe zaprzestanie przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności gospodarczej:

1) czy przedsiębiorca uzyskał wpis do właściwego rejestru przed dniem 1 stycznia 2001 r.;

2) czy prowadził działalność w dniu wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy;

3) w jakim okresie po otrzymaniu pomocy przedsiębiorca unieruchomi lub zlikwiduje urządzenia produkcyjne;

4) wskazanie wartości księgowej majątku przedsiębiorstwa;

5) czy i w jakim terminie nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych grupy kapitałowej w zakresie produktów wytwarzanych przez przedsiębiorcę, jeżeli przedsiębiorca należy do grupy kapitałowej;

6) wynik badania ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy należącego do grupy kapitałowej przez biegłego rewidenta za okres ostatniego roku obrachunkowego poprzedzającego rok, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy.

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy;

2) określenie na podstawie planu restrukturyzacyjnego: a) czy pomoc na restrukturyzację jest oparta na programie restrukturyzacji sektora, do którego należy przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę programu, b) czy plan restrukturyzacyjny przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu, c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowane przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala, d) czy plan restrukturyzacyjny przewiduje ograniczenie udziału przedsiębiorcy w rynku lub zmniejszenie zdolności produkcyjnych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności produkcyjnych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych, e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, z wyszczególnieniem celów, na jakie mają być poniesione, f) skutków społecznych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnieniem działań, jakie będą podejmowane w ramach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji, h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji, i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywatyzacją przedsiębiorstwa;

3) w jaki sposób plan restrukturyzacji jest związany z ogólną racjonalizacją i ograniczeniem zdolności produkcyjnych w Polsce;

4) czy przedsiębiorca otrzymywał pomoc na restrukturyzację; jeżeli tak, to kiedy.

III. Pomoc dla sektora włókien syntetycznych

1. Pomoc na prace badawczo-rozwojowe:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnieniem: a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przedkonkurencyjne),

Dziennik Ustaw Nr 1                — 9 —                Poz. 1


b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpośrednich zastosowań, c) szacunku kosztów prac, d) spodziewanego wyniku prac, e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac;

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą;

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania);

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia programy ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

2. Pomoc na ochronę środowiska:

1) w przypadku pomocy inwestycyjnej: a) wskazanie, wraz z uzasadnieniem, czy inwestycja pozwala na: osiągnięcie wyższego stopnia ochrony środowiska w przypadku, gdy nie zostały ustanowione standardy ochrony środowiska, lub na osiągnięcie wyższego stopnia ochrony środowiska w stosunku do obowiązujących standardów, lub na dostosowanie się do nowych standardów ochrony środowiska, lub na dostosowanie się do standardów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska, b) wskazanie, czy przedsięwzięcie jest: inwestycją energooszczędną, czy dotyczy wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, czy dotyczy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, c) wskazanie, czy inwestycja ma na celu rekultywację, d) wskazanie, czy inwestycja wynika ze zmiany lokalizacji zakładu przedsiębiorcy;

2) w przypadku pomocy inwestycyjnej — dokonanie charakterystyki przedsięwzięcia;

3) w przypadku pomocy na pokrycie kosztów bieżącej działalności: a) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z zagospodarowaniem odpadów, b) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z oszczędnością energii, c) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, d) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu;

4) w przypadku małych i średnich przedsiębiorców — wskazanie, czy planowana pomoc będzie udzielana na usługi doradcze związane z ochroną środowiska lub na udział przedsiębiorcy w targach i wystawach ekologicznych;

5) określenie rodzajów i wysokości kosztów, stanowiących podstawę dla określenia intensywności pomocy;

6) wskazanie korzyści wynikających z udzielenia pomocy, w tym korzyści dla środowiska oraz korzyści niezwiązanych z ochroną środowiska.

3. Pomoc na szkolenia:

1) w przypadku szkoleń specjalistycznych oraz ogólnych: a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona, b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni, c) wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia, z uwzględnieniem podziału na: — wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie, — koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, — amortyzację maszyn i urządzeń, w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, — koszty usług doradczych związanych z danym szkoleniem, — pozostałe wydatki bieżące, w szczególności wydatki na materiały szkoleniowe, — koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, d) wskazanie kategorii osób objętych szkoleniem, jeżeli szkolenie dotyczy osób: — które nie ukończyły 25 roku życia i nie były wcześniej zatrudnione na podstawie umowy o pracę, — niepełnosprawnych w stopniu umożliwiającym im podjęcie pracy; — które podjęły pracę po przerwie w wykonywaniu pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 3 lata — w terminie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia takiej osoby; — które ukończyły 45 rok życia i posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie; — które pozostają bez pracy co najmniej przez 12 kolejnych miesięcy — w terminie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia takiej osoby;

Dziennik Ustaw Nr 1                — 10 —

6. Pomoc na restrukturyzację:                Poz. 1


2) w przypadku szkoleń specjalistycznych należy dokonać opisu szkolenia, uwzględniając w szczególności tematykę szkolenia oraz stanowiska pracy, z jakimi jest ono związane;

3) w przypadku szkoleń ogólnych należy: a) omówić tematykę szkolenia wraz z informacją, jakie kwalifikacje mają być dzięki niemu nabyte przez pracowników, b) wskazać, czy szkolenie obejmie zatrudnianie młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu; jeśli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

4. Pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy:

1) pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia: a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona, b) wskazanie okresu, na jaki pomoc będzie udzielana, c) szczegółowy opis sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy, z wyjaśnieniem, dlaczego może wystąpić konieczność likwidacji miejsc pracy;

2) pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy: a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona, b) liczba osób, które zostaną zatrudnione w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, c) czy pomoc ma być udzielana na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; jeśli tak, wskazać liczbę osób, które mają być zatrudnione, d) czas, przez jaki nowe miejsca pracy będą utrzymane.

5. Pomoc doraźna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy;

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restrukturyzacji przedsiębiorstwa;

3) sposób, w jaki pomoc ma umożliwić odzyskanie płynności finansowej;

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy;

5) informacja, czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy;

2) informacja, czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, jej wielkość oraz formy;

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacyjnego: a) czy pomoc na restrukturyzację jest oparta na programie restrukturyzacji sektora, do którego należy przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę programu, b) czy plan restrukturyzacyjny przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu, c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowane przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala, d) czy plan restrukturyzacji przewiduje ograniczenie udziału przedsiębiorcy w rynku lub zmniejszenie zdolności produkcyjnych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa; jeśli tak, to wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych, e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa ze wskazaniem celów, na jakie mają być poniesione, f) skutków społecznych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnieniem działań, jakie będą podejmowane w ramach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji, h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji, i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywatyzacją przedsiębiorstwa;

4) czy przedsiębiorca otrzymywał pomoc na restrukturyzację; jeżeli tak, to kiedy.

7. Pomoc na pokrycie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorcy:

1) opis problemu, dla którego rozwiązania pomoc ma być udzielona, oraz jego znaczenie dla danego obszaru;

2) podanie stopy bezrobocia w regionie lub poziomu produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca;

3) podanie kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc.

Dziennik Ustaw Nr 1 IV. Pomoc dla sektora górnictwa węgla                — 11 —                Poz. 1


b) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z oszczędnością energii, c) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, d) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu;

1. Pomoc na prace badawczo-rozwojowe:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnieniem: a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przedkonkurencyjne), b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpośrednich zastosowań, c) szacunku kosztów prac, d) spodziewanego wyniku prac, e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac;

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą;

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania);

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia programy ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

2. Pomoc na ochronę środowiska:

1) w przypadku pomocy inwestycyjnej: a) wskazanie, wraz z uzasadnieniem, czy inwestycja pozwala na: osiągnięcie wyższego stopnia ochrony środowiska w przypadku, gdy nie zostały ustanowione standardy ochrony środowiska, lub na osiągnięcie wyższego stopnia ochrony środowiska w stosunku do obowiązujących standardów, lub na dostosowanie się do nowych standardów ochrony środowiska, lub na dostosowanie się do standardów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska, b) wskazanie, czy przedsięwzięcie jest: inwestycją energooszczędną, czy dotyczy wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, czy dotyczy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, c) wskazanie, czy inwestycja ma na celu rekultywację, d) wskazanie, czy inwestycja wynika ze zmiany lokalizacji zakładu przedsiębiorcy;

2) w przypadku pomocy inwestycyjnej — dokonanie charakterystyki przedsięwzięcia;

3) w przypadku pomocy na pokrycie kosztów bieżącej działalności: a) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z zagospodarowaniem odpadów,

4) w przypadku małych i średnich przedsiębiorców — wskazanie, czy planowana pomoc będzie udzielana na usługi doradcze związane z ochroną środowiska lub na udział przedsiębiorcy w targach i wystawach ekologicznych;

5) określenie rodzajów i wysokości kosztów, stanowiących podstawę dla określenia intensywności pomocy;

6) wskazanie korzyści wynikających z udzielenia pomocy, w tym korzyści dla środowiska oraz korzyści niezwiązanych z ochroną środowiska.

3. Pomoc na szkolenia:

1) w przypadku szkoleń specjalistycznych oraz ogólnych: a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona, b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni, c) wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia, z uwzględnieniem podziału na: — wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie, — koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, — amortyzację maszyn i urządzeń, w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, — koszty usług doradczych związanych z danym szkoleniem, — pozostałe wydatki bieżące, w szczególności wydatki na materiały szkoleniowe, — koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, d) wskazanie kategorii osób objętych szkoleniem, jeżeli szkolenie dotyczy osób: — które nie ukończyły 25 roku życia i nie były wcześniej zatrudnione na podstawie umowy o pracę, — niepełnosprawnych w stopniu umożliwiającym im podjęcie pracy,

Dziennik Ustaw Nr 1                — 12 —                Poz. 1


niem działań, jakie będą podejmowane w ramach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji, h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji, i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywatyzacją przedsiębiorstwa;

— które podjęły pracę po przerwie w wykonywaniu pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 3 lata — w terminie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia takiej osoby, — które ukończyły 45 rok życia i posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie, — które pozostają bez pracy co najmniej przez 12 kolejnych miesięcy — w terminie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia takiej osoby;

2) w przypadku szkoleń specjalistycznych należy dokonać opisu szkolenia, uwzględniając w szczególności tematykę szkolenia oraz stanowiska pracy, z jakimi jest ono związane;

3) w przypadku szkoleń ogólnych należy: a) omówić tematykę szkolenia wraz z informacją, jakie kwalifikacje mają być dzięki niemu nabyte przez pracowników, b) wskazać, czy szkolenie obejmie zatrudnianie młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu; jeśli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

4. Pomoc na restrukturyzację:

4) określenie kosztów restrukturyzacji niezwiązanych z bieżącą produkcją, na pokrycie których pomoc będzie przeznaczona;

5) czy przedsiębiorca otrzymywał pomoc na restrukturyzację; jeżeli tak, to kiedy.

5. Pomoc inwestycyjna na zapewnienie dostępu do złóż węgla — należy dołączyć:

1) plan ekonomiczno-finansowy działalności, którego realizacja zapewni zdolność do konkurowania na rynku;

2) szczegółowy opis realizowanej inwestycji z określeniem jej całkowitego kosztu. V. Pomoc dla sektora budownictwa okrętowego

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy;

2) informacja, czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, jej wielkość oraz formy;

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacyjnego: a) czy pomoc na restrukturyzację jest oparta na programie restrukturyzacji sektora, do którego należy przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę programu, b) czy plan restrukturyzacyjny przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu, c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowane przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala, d) czy plan restrukturyzacyjny przewiduje ograniczenie udziału przedsiębiorcy w rynku lub zmniejszenie zdolności produkcyjnych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności produkcyjnych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych, e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, ze wskazaniem celów, jakie mają być poniesione, f) skutków społecznych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnie-

1. Pomoc na prace badawczo-rozwojowe:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnieniem: a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przedkonkurencyjne), b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpośrednich zastosowań, c) szacunku kosztów prac, d) spodziewanego wyniku prac, e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac;

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą;

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania);

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia programy ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

2. Pomoc na ochronę środowiska:

1) w przypadku pomocy inwestycyjnej: a) wskazanie, wraz z uzasadnieniem, czy inwestycja pozwala na: osiągnięcie wyższego stopnia ochrony środowiska w przypadku, gdy nie zostały ustanowione standardy ochrony środowiska, lub na osiągnięcie wyższego stopnia ochrony

Dziennik Ustaw Nr 1                — 13 —                Poz. 1


c) wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia, z uwzględnieniem podziału na: — wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie, — koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, — amortyzację maszyn i urządzeń, w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, — koszty usług doradczych związanych z danym szkoleniem, — pozostałe wydatki bieżące, w szczególności wydatki na materiały szkoleniowe, — koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, d) wskazanie kategorii osób objętych szkoleniem, jeżeli szkolenie dotyczy osób: — które nie ukończyły 25 roku życia i nie były wcześniej zatrudnione na podstawie umowy o pracę, — niepełnosprawnych w stopniu umożliwiającym im podjęcie pracy, — które podjęły pracę po przerwie w wykonywaniu pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 3 lata — w terminie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia takiej osoby, — które ukończyły 45 rok życia i posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie, — które pozostają bez pracy co najmniej przez 12 kolejnych miesięcy — w terminie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia takiej osoby;

środowiska w stosunku do obowiązujących standardów, lub na dostosowanie się do nowych standardów ochrony środowiska, lub na dostosowanie się do standardów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska, b) wskazanie, czy przedsięwzięcie jest: inwestycją energooszczędną, czy dotyczy wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, czy dotyczy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, c) wskazanie, czy inwestycja ma na celu rekultywację, d) wskazanie, czy inwestycja wynika ze zmiany lokalizacji zakładu przedsiębiorcy;

2) w przypadku pomocy inwestycyjnej — dokonanie charakterystyki przedsięwzięcia;

3) w przypadku pomocy na pokrycie kosztów bieżącej działalności: a) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z zagospodarowaniem odpadów, b) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z oszczędnością energii, c) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, d) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu;

4) w przypadku małych i średnich przedsiębiorców — wskazanie, czy planowana pomoc będzie udzielana na usługi doradcze związane z ochroną środowiska lub na udział przedsiębiorcy w targach i wystawach ekologicznych;

5) określenie rodzajów i wysokości kosztów, stanowiących podstawę dla określenia intensywności pomocy;

6) wskazanie korzyści wynikających z udzielenia pomocy, w tym korzyści dla środowiska oraz korzyści niezwiązanych z ochroną środowiska.

3. Pomoc na szkolenia:

1) w przypadku szkoleń specjalistycznych oraz ogólnych: a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona, b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni,

2) w przypadku szkoleń specjalistycznych należy dokonać opisu szkolenia, uwzględniając w szczególności tematykę szkolenia oraz stanowiska pracy, z jakimi jest ono związane;

3) w przypadku szkoleń ogólnych należy: a) omówić tematykę szkolenia wraz z informacją, jakie kwalifikacje mają być dzięki niemu nabyte przez pracowników, b) wskazać, czy szkolenie obejmie zatrudnianie młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu; jeśli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

4. Pomoc na pokrycie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorcy:

1) charakterystyka wspieranego kontraktu, w szczególności: a) jakiego rodzaju statku kontrakt dotyczy, b) jakiego rodzaju prace kontrakt obejmuje;

2) informacje, czy o kontrakt ubiega się czy ubiegała inna stocznia; jeśli tak, należy podać: a) siedzibę tej stoczni,

Dziennik Ustaw Nr 1 b) oferowaną przez nią cenę,                — 14 —                Poz. 1


organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnieniem działań, jakie będą podejmowane w ramach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji, h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji, i) czy plan restrukturyzacyjny jest powiązany z prywatyzacją przedsiębiorstwa;

c) czy istnieje uzasadnione przypuszczenie prowadzenia polityki naruszającej ratyfikowane umowy międzynarodowe w zakresie konkurencji, których stroną jest Wspólnota Europejska, przez państwo, na terenie którego ma siedzibę konkurująca stocznia;

3) jaka jest rzeczywiście uzyskana, w wyniku kontraktu, cena.

5. Pomoc doraźna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy;

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restrukturyzacji przedsiębiorstwa;

3) sposób, w jaki pomoc ma umożliwić odzyskanie płynności finansowej;

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy;

5) informacja, czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

6. Pomoc na restrukturyzację:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy;

2) informacja, czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, wielkość oraz formy;

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacyjnego: a) czy pomoc na restrukturyzację jest oparta na programie restrukturyzacji sektora, do którego należy przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę programu, b) czy plan restrukturyzacyjny przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu, c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowane przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala, d) czy plan restrukturyzacyjny przewiduje ograniczenie udziału przedsiębiorcy w rynku lub zmniejszenie zdolności produkcyjnych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności produkcyjnych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych, e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, ze wskazaniem celów, na jakie mają być poniesione, f) skutków społecznych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej,

4) czy w wyniku restrukturyzacji nastąpi nieodwracalne zmniejszenie zdolności produkcyjnych, z określeniem: a) poziomu zdolności w ciągu ostatnich pięciu lat, b) poziomu zdolności po zakończeniu restrukturyzacji;

5) czy przedsiębiorca otrzymywał pomoc na restrukturyzację; jeżeli tak, to kiedy.

7. Pomoc na całkowite lub częściowe zaprzestanie przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności gospodarczej:

1) pomoc na całkowite lub częściowe zaprzestanie działalności — należy dołączyć: a) szczegółową charakterystykę kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc, b) informacje wskazujące, iż przez okres co najmniej 10 lat w przedsiębiorstwie lub jego zamkniętej części nie będzie podejmowana działalność w ramach sektora budownictwa okrętowego;

2) pomoc na całkowite zaprzestanie działalności — należy podać: a) określenie zdyskontowanej wartości przewidywanych kosztów stałych przedsiębiorcy w okresie trzech lat, pomniejszonej o korzyści uzyskane z tytułu likwidacji działalności w ramach sektora budownictwa okrętowego, b) informacje wskazujące, iż przez okres co najmniej 10 lat w przedsiębiorstwie nie będzie podejmowana działalność w ramach sektora budownictwa okrętowego, c) określenie wartości księgowej netto likwidowanych urządzeń, d) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na dokończenie rozpoczętych prac: — opis stanu zaawansowania wykonanych prac, — koszt pozostałych do wykonania prac.

8. Pomoc na inwestycje przeznaczona na innowacje:

1) opis wprowadzanych na skalę przemysłową nowych wyrobów i procesów produkcyjnych;

2) łączne koszty związane z działalnością konstrukcyjną i inwestycjami, poniesione bezpośrednio i wy-

Dziennik Ustaw Nr 1                — 15 —                Poz. 1


puszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska, b) wskazanie, czy przedsięwzięcie jest: inwestycją energooszczędną, czy dotyczy wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, czy dotyczy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, c) wskazanie, czy inwestycja ma na celu rekultywację, d) wskazanie, czy inwestycja wynika ze zmiany lokalizacji zakładu przedsiębiorcy;

łącznie na finansowanie innowacyjnej części projektu.

9. Pomoc na inwestycje przeznaczona na modernizację lub racjonalizację:

1) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona;

2) czy pomoc zwiększa wydajność istniejących urządzeń;

3) czy pomoc jest związana z restrukturyzacją finansową przedsiębiorcy;

4) określenie kosztów modernizacji lub racjonalizacji. VI. Pomoc dla sektora żeglugi morskiej

1. Pomoc na prace badawczo-rozwojowe:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnieniem: a) rodzaju prac (podstawowe, przedkonkurencyjne), przemysłowe,

2) w przypadku pomocy inwestycyjnej — dokonanie charakterystyki przedsięwzięcia;

3) w przypadku pomocy na pokrycie kosztów bieżącej działalności: a) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z zagospodarowaniem odpadów, b) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z oszczędnością energii, c) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, d) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu;

4) w przypadku małych i średnich przedsiębiorców — wskazanie, czy planowana pomoc będzie udzielana na usługi doradcze związane z ochroną środowiska lub na udział przedsiębiorcy w targach i wystawach ekologicznych;

5) określenie rodzajów i wysokości kosztów, stanowiących podstawę dla określenia intensywności pomocy;

6) wskazanie korzyści wynikających z udzielenia pomocy, w tym korzyści dla środowiska oraz korzyści niezwiązanych z ochroną środowiska.

3. Pomoc na restrukturyzację:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy;

2) informacja, czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, jej wielkość oraz formy;

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacyjnego: a) czy pomoc na restrukturyzację jest oparta na programie restrukturyzacji sektora, do którego należy przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę programu, b) czy plan restrukturyzacyjny przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu,

b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpośrednich zastosowań, c) szacunku kosztów prac, d) spodziewanego wyniku prac, e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac;

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą;

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania);

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia programy ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

2. Pomoc na ochronę środowiska morskiego:

1) w przypadku pomocy inwestycyjnej: a) wskazanie, wraz z uzasadnieniem, czy inwestycja pozwala na: osiągnięcie wyższego stopnia ochrony środowiska w przypadku, gdy nie zostały ustanowione standardy ochrony środowiska, lub na osiągnięcie wyższego stopnia ochrony środowiska w stosunku do obowiązujących standardów, lub na dostosowanie się do nowych standardów ochrony środowiska, lub na dostosowanie się do standardów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie do-

Dziennik Ustaw Nr 1                — 16 —                Poz. 1


— amortyzację maszyn i urządzeń, w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, — koszty usług doradczych związanych z danym szkoleniem, — pozostałe wydatki bieżące, w szczególności wydatki na materiały szkoleniowe, — koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, d) kategorii osób objętych szkoleniem, jeżeli szkolenie dotyczy osób: — które nie ukończyły 25 roku życia i nie były wcześniej zatrudnione na podstawie umowy o pracę, — niepełnosprawnych w stopniu umożliwiającym im podjęcie pracy, — które podjęły pracę po przerwie w wykonywaniu pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 3 lata — w terminie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia takiej osoby, — które ukończyły 45 rok życia i posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie, — które pozostają bez pracy co najmniej przez 12 kolejnych miesięcy — w terminie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia takiej osoby;

c) czy występują nadmierne zdolności przewozowe w sektorze, do którego należy restrukturyzowane przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala, d) czy plan restrukturyzacyjny przewiduje ograniczenie udziału przedsiębiorcy w rynku lub zmniejszenie zdolności przewozowych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności przewozowych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności przewozowych, e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, ze wskazaniem celów, na jakie mają być poniesione, f) skutków społecznych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnieniem działań, jakie będą podejmowane w ramach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji, h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji, i) czy plan restrukturyzacyjny jest powiązany z prywatyzacją przedsiębiorstwa, j) czy przedsiębiorca otrzymywał pomoc na restrukturyzację; jeżeli tak, to kiedy.

4. Pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia:

1) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona;

2) wskazanie okresu, na jaki pomoc będzie udzielana;

3) szczegółowy opis sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy, z wyjaśnieniem, dlaczego może wystąpić konieczność likwidacji miejsc pracy.

5. Pomoc na szkolenia specjalistyczne:

1) podanie informacji dotyczących: a) podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona, b) liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni, c) wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia, z uwzględnieniem podziału na: — wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie, — koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia,

2) dokonanie opisu szkolenia, uwzględniającego w szczególności tematykę szkolenia oraz stanowiska pracy, z jakimi jest ono związane.

6. Pomoc na inwestycje:

1) czy pomoc jest udzielana na: a) zakup nowych statków morskich, b) zakup używanych statków morskich, c) przebudowę, odbudowę lub modernizację statków morskich, d) zakup i wyposażenie statków morskich w urządzenia i aparaturę służącą do poprawy bezpieczeństwa morskiego;

2) wielkość finansowego udziału przedsiębiorcy w ogólnych kosztach inwestycji określonej w pkt 1 lit. a—d;

3) w przypadku pomocy przeznaczonej na dostosowanie do zmienionych potrzeb przewozowych lub wymogów konwencji międzynarodowych podać: a) wskazanie konwencji międzynarodowej, b) opis sytuacji na rynku przewozów, która uzasadnia udzielenie pomocy;

4) w przypadku pomocy przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa morskiego podać: a) czy projektowana pomoc dotyczy inwestycji związanej z podniesieniem bezpieczeństwa morskiego w celu dostosowania do nowych wymagań prawnych w tym zakresie; jeśli tak, podać te

Dziennik Ustaw Nr 1                — 17 —                Poz. 1


morskiego ponad obowiązujące wymagania prawne; jeśli tak, podać te wymagania (akt normatywny, w którym te wymagania są zawarte);

wymagania (akt normatywny, w którym te wymagania są zawarte), b) czy projektowana pomoc dotyczy inwestycji związanej z podniesieniem bezpieczeństwa

5) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą.

Załącznik nr 3

DODATKOWE INFORMACJE PRZEDKŁADANE ORGANOWI NADZORUJĄCEMU W PRZYPADKU ZAMIERZONEJ POMOCY HORYZONTALNEJ W przypadku pomocy horyzontalnej, o której mowa w art. 14 ustawy, podaje się informacje określone w poz. 1—6 dla poszczególnych tytułów pomocy:

1. Pomoc doraźna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy;

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restrukturyzacji przedsiębiorstwa;

3) sposób, w jaki pomoc będzie umożliwiała odzyskanie płynności finansowej;

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy;

5) informacja, czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

2. Pomoc na restrukturyzację:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy;

2) informacja, czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, jej wielkość oraz formy;

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacji: a) czy pomoc na restrukturyzację jest oparta na programie restrukturyzacji sektora, do którego należy przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę programu, b) czy plan restrukturyzacyjny przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu, c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowane przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala, d) czy plan restrukturyzacyjny przewiduje ograniczenie udziału przedsiębiorcy w rynku lub zmniejszenie zdolności produkcyjnych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności produkcyjnych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych, e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, ze wskazaniem celów, na jakie mają być poniesione, f) skutków społecznych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnieniem działań, jakie będą podejmowane w ramach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji, h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji, i) czy plan restrukturyzacyjny jest powiązany z prywatyzacją przedsiębiorstwa;

4) czy przedsiębiorca otrzymywał pomoc na restrukturyzację; jeżeli tak, to kiedy;

5) opis okoliczności uzasadniających ponowne udzielenie pomocy na restrukturyzację.

3. Pomoc na prace badawczo-rozwojowe:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnieniem: a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przedkonkurencyjne), b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpośrednich zastosowań, c) szacunku kosztów prac, d) spodziewanego wyniku prac, e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac;

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą;

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania);

4) w jaki sposób projekt udzielenia pomocy uwzględnia programy ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

4. Pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy:

Dziennik Ustaw Nr 1

1) pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia:                — 18 —                Poz. 1


energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, czy dotyczy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, c) wskazanie, czy inwestycja ma na celu rekultywację, d) wskazanie, czy inwestycja wynika ze zmiany lokalizacji zakładu przedsiębiorcy;

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101 oraz z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594), w jakim pomoc ma być udzielona, b) wskazanie okresu, na jaki pomoc będzie udzielana, c) szczegółowy opis sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy, z wyjaśnieniem, dlaczego może wystąpić konieczność likwidacji miejsc pracy;

2) pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy: a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona, b) wskazanie liczby osób, które zostaną zatrudnione w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, c) wskazanie, czy pomoc ma być udzielana na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; jeśli tak, wskazać liczbę osób, które mają być zatrudnione, d) określenie czasu, przez jaki nowe miejsca pracy będą utrzymane.

5. Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorców:

1) czy pomoc została przeznaczona na finansowanie: a) usług doradczych; jeśli tak, należy podać ich opis, b) części kosztów uzyskania certyfikatu, w tym z zakresu systemu zarządzania jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem pracy;

2) czy w inny sposób wspiera małych lub średnich przedsiębiorców; jeśli tak, należy podać ich szczegółowy opis.

6. Pomoc na ochronę środowiska:

1) w przypadku pomocy inwestycyjnej: a) wskazanie wraz z uzasadnieniem, czy inwestycja pozwala na: osiągnięcie wyższego stopnia ochrony środowiska w przypadku, gdy nie zostały ustanowione standardy ochrony środowiska, lub na osiągnięcie wyższego stopnia ochrony środowiska w stosunku do obowiązujących standardów, lub na dostosowanie się do nowych standardów ochrony środowiska, lub na dostosowanie się do standardów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska, b) wskazanie, czy przedsięwzięcie jest: inwestycją energooszczędną, czy dotyczy wytwarzania

2) w przypadku pomocy inwestycyjnej — dokonanie charakterystyki przedsięwzięcia;

3) w przypadku pomocy na pokrycie kosztów bieżącej działalności: a) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z zagospodarowaniem odpadów, b) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z oszczędnością energii, c) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, d) wskazanie, czy pomoc udzielana będzie w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu;

4) w przypadku małych i średnich przedsiębiorców — wskazanie, czy planowana pomoc będzie udzielana na usługi doradcze związane z ochroną środowiska lub na udział przedsiębiorcy w targach i wystawach ekologicznych;

5) określenie rodzajów i wysokości kosztów, stanowiących podstawę dla określenia intensywności pomocy;

6) wskazanie korzyści wynikających z udzielenia pomocy, w tym korzyści dla środowiska oraz korzyści niezwiązanych z ochroną środowiska.

7. Pomoc na szkolenia:

1) w przypadku szkoleń specjalistycznych oraz ogólnych: a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona, b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni, c) wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia, z uwzględnieniem podziału na: — wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie, — koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, — amortyzację maszyn i urządzeń, w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, — koszty usług doradczych związanych z danym szkoleniem,

Dziennik Ustaw Nr 1                — 19 —                Poz. 1


— które ukończyły 45 rok życia i posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie, — które pozostają bez pracy co najmniej przez 12 kolejnych miesięcy — w terminie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia takiej osoby;

— pozostałe wydatki bieżące, w szczególności wydatki na materiały szkoleniowe, — koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, d) wskazanie kategorii osób objętych szkoleniem, jeżeli szkolenie dotyczy osób: — które nie ukończyły 25 roku życia i nie były wcześniej zatrudnione na podstawie umowy o pracę, — niepełnosprawnych w stopniu umożliwiającym im podjęcie pracy, — które podjęły pracę po przerwie w wykonywaniu pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 3 lata — w terminie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia takiej osoby,

2) w przypadku szkoleń specjalistycznych należy dokonać opisu szkolenia, uwzględniając w szczególności tematykę szkolenia oraz stanowiska pracy, z jakimi jest ono związane;

3) w przypadku szkoleń ogólnych należy: a) omówić tematykę szkolenia wraz z informacją, jakie kwalifikacje mają być dzięki niemu nabyte przez pracowników, b) wskazać, czy szkolenie obejmie zatrudnianie młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu; jeśli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Załącznik nr 4

DODATKOWE INFORMACJE PRZEDKŁADANE ORGANOWI NADZORUJĄCEMU W PRZYPADKU INNEJ ZAMIERZONEJ POMOCY W przypadku pomocy, o której mowa w art. 9 ustawy, podaje się informacje określone w poz. 1—6.

1. Pomoc udzielana w celu likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym:

1) charakterystyka zakłóceń w gospodarce, na których likwidację jest przeznaczona pomoc;

2) opis zakłóceń oraz ich skutków dla gospodarki.

2. Pomoc przeznaczona na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim:

1) opis przedsięwzięcia gospodarczego;

2) znaczenie przedsięwzięcia dla interesu ogólnoeuropejskiego;

3) wskazanie podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

3. Pomoc na promowanie kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego:

1) rodzaje działań promocyjnych;

2) rodzaje działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego.

4. Pomoc stanowiąca rekompensatę dla przedsiębiorców z tytułu ich udziału w realizacji zadań publicznych:

1) pomoc na wyrównanie strat wynikających ze stosowania prawnie ustalonego poziomu cen lub opłat za towary lub usługi: a) podstawa prawna ustalania poziomu cen lub opłat za towary i usługi, b) szczegółowy opis metody obliczania wielkości strat;

2) pomoc na wyrównanie podwyższonych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę, związanych z rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych: a) wysokość podwyższonych kosztów, b) szczegółowy opis metody obliczania podwyższonych kosztów.

5. Pomoc na pokrycie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorcy:

1) przedstawić opis problemu, dla którego rozwiązania pomoc ma być udzielona, oraz jego znaczenie dla danego obszaru;

2) podać stopę bezrobocia na terenie danego obszaru oraz poziom produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca;

3) podać koszty, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc;

4) wykazać, iż pomoc będzie ograniczona w czasie,

5) wykazać, iż przedsiębiorca nie jest w stanie pokryć kosztów, o których mowa w pkt

3.

6. Pomoc wspierająca rozwój eksportu — wysokość kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę z tytułu udziału w targach, badaniach studialnych lub usług doradczych niezbędnych dla wypromowania nowego produktu lub istniejącego produktu na nowych rynkach.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 15 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 33/02

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 14 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 43/01

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 13 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2002 r. sygn. akt U. 3/02

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 12 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 11 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantowi odszkodowania za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku w związku ze służbą w Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.