Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-08
Data wydania:2002-12-20
Data wejscia w życie:2003-01-23
Data obowiązywania:2003-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 2003


10

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Koszty wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, w czasie nauki podczas szkolenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”, ustala się jako sumę:

1) dziennych stawek budżetowych na wyżywienie funkcjonariusza w czasie nauki;

2) wartości przedmiotów umundurowania wydanych funkcjonariuszowi w czasie nauki, zgodnie z przepisami o normach i zasadach przydzielania umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom, wyliczonej na podstawie liczby dni użytkowania tych przedmiotów i kosztu jednorazowego ich czyszczenia.

2. Wysokość kwoty stanowiącej równowartość kosztów wyżywienia i umundurowania ustala się według stawek obowiązujących w dniu zwolnienia funkcjonariusza ze służby. §

2. Komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej, zwany dalej „komendantem”, w którym funkcjonariusz ukończył szkołę podoficerską, chorążych lub oficerską Służby Więziennej, jest organem uprawnionym do ustalania kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki i ich egzekwowania oraz zwalniania od obowiązku zwrotu tych kosztów w całości lub w części. § 3.

1. Komendant ustala koszty wyżywienia i umundurowania otrzymane w czasie nauki na podstawie pisemnego wniosku przełożonego właściwego w sprawach osobowych funkcjonariusza.

2. Komendant może zwolnić z obowiązku zwrotu kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w całości lub w części na pisemny wniosek funkcjonariusza, uzasadniony jego sytuacją życiową, rodzinną lub materialną.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wymaga opinii przełożonego właściwego w sprawach osobowych funkcjonariusza. § 4.

1. Komendant wydaje decyzję o:

1) zwrocie przez funkcjonariusza w całości lub w części równowartości kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki;

2) zwolnieniu funkcjonariusza od obowiązku zwrotu tych kosztów.

Dziennik Ustaw Nr 1                — 35 —                Poz. 10


2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, służy odwołanie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. § 5.

1. Należność pieniężną określoną w ostatecznej decyzji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, funkcjonariusz wpłaca w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, w której pełnił służbę przed zwolnieniem.

2. Należność pieniężna niezwrócona przez funkcjonariusza w terminie podlega potrąceniu z jego uposażenia, o którym mowa w art. 123 ust. 2 ustawy, w dniu zwolnienia ze służby, albo ściągnięciu w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli decyzja stała się ostateczna po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby i wypłacie przysługujących mu z tego tytułu świadczeń pieniężnych.

§

6. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. §

7. Uchyla się zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1997 r. w sprawie wysokości, zasad zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu przez funkcjonariuszy Służby Więziennej równowartości kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie odbywania szkolenia (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 3, poz. 32). §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 15 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 33/02

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 14 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 43/01

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 13 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2002 r. sygn. akt U. 3/02

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 12 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 11 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantowi odszkodowania za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku w związku ze służbą w Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.