Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-08
Data wydania:2002-12-19
Data wejscia w życie:2003-01-23
Data obowiązywania:2003-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 2003


7

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Na podstawie art. 168 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. 1. Ustanawia się skład wolnocłowy na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

2. Szczegółowy opis granic składu wolnocłowego określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Zarządzającym składem wolnocłowym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica ustanawia się Zarząd Portu Lotniczego Poznań-Ławica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. (poz. 7)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO POZNA¡-ŁAWICA Skład wolnocłowy znajduje się na terenie terminalu Portu Lotniczego Poznań-Ławica w sali odlotów zagranicznych. Na skład wolnocłowy składają się dwie strefy zamknięte odcinkami ścian, określonymi w opisie granic składu wolnocłowego, przedzielone holem operacyjnym hali odlotów zagranicznych. Opis przebiegu granic składu wolnocłowego przedstawiony jest na mapie w skali 1:500 i jest przechowywany u zarządzającego, a także w kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnocłowy oraz w Ministerstwie Finansów. Granicę składu wolnocłowego stanowią następujące odcinki ścian: Część Business Executive Lounge:

1) pomiędzy punktami A i B ściana murowana, o długości 10,5 m i grubości 0,25 m, oddzielająca obszar składu wolnocłowego od korytarza VIP;

2) pomiędzy punktami B i C ściana gipsowo-kartonowa na stelażu metalowym, pełna, o długości 5,5 m i grubości 0,12 m, oddzielająca obszar składu wolnocłowego od pomieszczeń socjalnych VIP;

3) pomiędzy punktami C i D ściana murowana, o długości 10,8 m i grubości 0,25 m, oddzielająca obszar składu wolnocłowego od pomieszczeń VIP;

4) pomiędzy punktami D i E ściana zewnętrzna o konstrukcji aluminiowo-szklanej, o długości 13 m, oddzielająca obszar składu wolnocłowego od płyty lotniska;

5) pomiędzy punktami E i F ściana zewnętrzna betonowa, o długości 1,9 m i grubości 0,25 m, oddzielająca obszar składu wolnocłowego od płyty lotniska;

6) pomiędzy punktami F i G ściana zewnętrzna o konstrukcji aluminiowo-szklanej, o długości 17,4 m, oddzielająca obszar składu wolnocłowego od płyty lotniska;

7) pomiędzy punktami G i H ściana wewnętrzna o konstrukcji aluminiowo-szklanej, o długości 17,8 m, oddzielająca obszar składu wolnocłowego od sali odlotów zagranicznych, w której zamontowane są dwie pary drzwi zabezpieczone zamkami patentowymi;

8) pomiędzy punktami H i I ściana murowana, o długości 0,5 m i grubości 0,25 m, oddzielająca obszar składu wolnocłowego od pomieszczeń socjalnych;

9) pomiędzy punktami I i A ściana gipsowo-kartonowa na stelażu metalowym, pełna, o długości 4,6 m, oddzielająca obszar składu wolnocłowego od pomieszczeń socjalnych sali odlotów zagranicznych. Część handlowo-magazynowa

1) pomiędzy punktami A i B ściana wewnętrzna o konstrukcji aluminiowo-szklanej, o długości 25,8 m, oddzielająca obszar składu wolnocłowego od sali odlotów zagranicznych, w której znajduje się pięć par drzwi zabezpieczonych zamkami patentowymi;

2) pomiędzy punktami B i C ściana wewnętrzna o konstrukcji aluminiowo-szklanej, o długości 25,8 m, oddzielająca obszar składu wolnocłowego od sali odlotów krajowych;

3) pomiędzy punktami C i A ściana wewnętrzna o konstrukcji aluminiowo-szklanej, o długości 5,4 m, oddzielająca obszar składu wolnocłowego od pomieszczeń Straży Granicznej. Powierzchnia składu wolnocłowego wynosi 488,5 m2.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 15 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 33/02

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 14 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 43/01

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 13 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2002 r. sygn. akt U. 3/02

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 12 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 11 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantowi odszkodowania za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku w związku ze służbą w Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.