Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-08
Data wydania:2002-12-16
Data wejscia w życie:2003-01-23
Data obowiązywania:2003-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 2003


Dziennik Ustaw Nr 1                — 30 —                Poz. 9


9

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb oraz warunki zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej „zwrotem kosztów przejazdu”, funkcjonariuszowi Służby Więziennej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, i członkom jego rodziny;

2) warunki wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego, zwanego dalej „równoważnikiem”, w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny. § 2.

1. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje przejazd do obranej przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem, trasą o bezpośrednim połączeniu, a w przypadku braku takiego połączenia — najkrótszą trasą.

2. Ârodkami publicznego transportu zbiorowego właściwymi do odbycia przejazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, są środki publicznego transportu kolejowego lub środki publicznego transportu autobusowego. § 3.

1. Zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami następuje na pisemny wniosek funkcjonariusza, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Zwrot kosztów przejazdu środkami publicznego transportu kolejowego przysługuje do wysokości cen biletów na przejazd w drugiej klasie pociągu pośpiesznego lub w pierwszej klasie pociągu osobowego, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych, i nie obejmuje cen biletów na miejsca rezerwowane oraz cen biletów na miejsca sypialne lub na miejsca do leżenia. § 4.

1. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariusz otrzymuje na każdą osobę uprawnioną równoważnik w kwocie odpowiadającej cenie biletów na przejazd w drugiej klasie pociągu pośpiesznego na odległość 500 km i z powrotem, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych.

2. Wysokość równoważnika ustala się według ceny biletu obowiązującej w dniu wypłaty równoważnika, nie później jednak niż w ostatnim dniu roku kalendarzowego, za który przysługuje przejazd.

3. Wypłaty równoważnika dokonuje się na wniosek funkcjonariusza, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

5. W razie zbiegu uprawnień z tytułu służby obojga małżonków będących funkcjonariuszami do zwrotu kosztów przejazdu lub wypłaty równoważnika, osoby uprawnione niebędące funkcjonariuszami mogą skorzystać z tego prawa tylko z tytułu służby jednego małżonka. §

6. Zwrotu kosztów przejazdu lub wypłaty równoważnika dokonuje jednostka organizacyjna Służby Więziennej, właściwa dla miejsca stałego pełnienia służby funkcjonariusza, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza wniosku o przyznanie świadczenia. §

7. Wypłata kosztów przejazdu lub równoważnika za rok 2002 następuje na zasadach dotychczasowych. §

8. Uchyla się zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków zwrotu kosztów przejazdu państwowymi środkami komunikacji funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin na koszt Służby Więziennej oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 3, poz. 21). §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

Dziennik Ustaw Nr 1                — 31 —                Poz. 9


Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002 r. (poz. 9)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 1                — 32 —                Poz. 9


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 1                — 33 —                Poz. 9


Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE WYPŁATY RÓWNOWA˚NIKA

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 1                — 34 —                Poz. 9


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 15 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 33/02

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 14 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 43/01

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 13 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2002 r. sygn. akt U. 3/02

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 12 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 11 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantowi odszkodowania za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku w związku ze służbą w Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.