Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 11 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantowi odszkodowania za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku w związku ze służbą w Policji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-08
Data wydania:2002-12-21
Data wejscia w życie:2003-01-23
Data obowiązywania:2003-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 11 z 2003


11

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantowi odszkodowania za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku w związku ze służbą w Policji Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa warunki, na jakich przysługuje odszkodowanie za utracone, zniszczone lub uszkodzone przedmioty osobistego użytku policjantowi, który w związku ze służbą poniósł szkodę w tych przedmiotach, a nie doznał uszczerbku na zdrowiu. §

2. Policjantowi przysługuje odszkodowanie za szkodę poniesioną w przedmiotach osobistego użytku, jeżeli szkoda powstała wskutek zdarzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4—6 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji. § 3.

1. Postępowanie w sprawie odszkodowania za szkodę poniesioną w przedmiotach osobistego użytku wszczyna się na pisemny wniosek policjanta skierowany drogą służbową do organu odszkodowawczego, w terminie 7 dni od dnia jej powstania. ———————

1)

2. Powstanie i rozmiar szkody w przedmiotach osobistego użytku ustala komisja odszkodowawcza powoływana na stałe, na czas określony lub doraźnie przez organ odszkodowawczy.

3. W stosunku do policjanta delegowanego do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub poza Policją, skierowanego do szkoły policyjnej oraz policjanta Komendy Głównej Policji, którego komórka organizacyjna ma siedzibę na terenie komendy wojewódzkiej Policji, czynności, o których mowa w ust. 2, przeprowadza komisja odszkodowawcza powołana w jednostce, na której terenie szkoda powstała.

4. W skład komisji odszkodowawczej wchodzi przedstawiciel komórki organizacyjnej do spraw:

1) inspekcji — jako przewodniczący;

2) finansów — jako członek.

5. W skład komisji odszkodowawczej, w zależności od potrzeb, mogą być powoływani przedstawiciele innych komórek organizacyjnych, w szczególności komórki organizacyjnej, w której policjant pełni służbę. § 4.

1. W postępowaniu, o którym mowa w § 3, komisja odszkodowawcza ustala:

1) okoliczności (czas, miejsce), przyczyny oraz kwalifikację prawną zdarzenia powodującego szkodę w przedmiotach osobistego użytku;

2) związek zdarzenia, o którym mowa w pkt 1, ze służbą oraz związek przyczynowy pomiędzy nim a powstałą szkodą;

3) rodzaj, przedmiot oraz rozmiar szkody.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Dziennik Ustaw Nr 1                — 36 —                Poz. 11


2. Policjant jest obowiązany okazać komisji odszkodowawczej uszkodzone przedmioty osobistego użytku w celu ustalenia stopnia ich zużycia i uszkodzenia oraz przedstawić inne dowody będące w jego posiadaniu, umożliwiające ustalenie rozmiaru poniesionej szkody.

3. Z przeprowadzonych czynności komisja odszkodowawcza sporządza protokół.

4. Do protokołu załącza się opinię rzeczoznawcy, jeżeli jej zasięgnięcie było niezbędne do oceny stopnia zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku lub z uwagi na okoliczności towarzyszące powstaniu szkody. § 5.

1. Komisja odszkodowawcza zapoznaje policjanta z treścią protokołu, do którego może on zgłosić na piśmie uwagi i wnioski w terminie 3 dni od dnia jego przedstawienia.

2. Komisja odszkodowawcza ustosunkowuje się w terminie 7 dni do zgłoszonych uwag i wniosków oraz w razie potrzeby uzupełnia sporządzony protokół.

3. Protokół z przeprowadzonych czynności wraz z aktami sprawy komisja odszkodowawcza przedkłada organowi odszkodowawczemu. § 6.

1. Odszkodowanie za utracone lub zniszczone przedmioty osobistego użytku ustala się według ceny zakupu takiego samego przedmiotu z dnia, w którym wydano decyzję w sprawie odszkodowania za szkodę poniesioną w tych przedmiotach, z uwzględnieniem stopnia ich zużycia.

2. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu takiego samego przedmiotu, jego wartość ustala się według ceny zakupu przedmiotu tego samego rodzaju o identycznych lub zbliżonych parametrach.

3. Odszkodowanie za uszkodzone przedmioty osobistego użytku ustala się jako równowartość kosztów przywrócenia ich do stanu sprzed zaistnienia szkody. Jeżeli stopień uszkodzenia jest znaczny lub koszty naprawy przekraczałyby wartość uszkodzonego przedmiotu, odszkodowanie ustala się w sposób określony w ust. 1 i 2.

§

7. Organ odszkodowawczy wydaje niezwłocznie decyzję w sprawie odszkodowania, która zawiera:

1) oznaczenie organu odszkodowawczego;

2) podstawę prawną, na której została wydana;

3) rozstrzygnięcie o prawie do odszkodowania, z określeniem wysokości w przypadku jego przyznania;

4) uzasadnienie, które w szczególności powinno zawierać fakty i przyczyny, z powodu których odmawia się przyznania odszkodowania;

5) pouczenie o środkach odwoławczych;

6) podpis, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. §

8. Organem odszkodowawczym jest:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych — w stosunku do Komendanta Głównego Policji i jego zastępców oraz policjantów oddelegowanych do służby w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) Komendant Główny Policji — w stosunku do komendantów wojewódzkich (stołecznego) Policji i ich zastępców, Komendanta Wyższej Szkoły Policji i komendantów szkół policyjnych oraz ich zastępców;

3) przełożony policjanta właściwy w sprawach mianowania go na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk — w stosunku do policjantów niewymienionych w pkt 1 i

2. §

9. Odszkodowanie wypłaca jednostka organizacyjna Policji, w której policjant w chwili powstania szkody pozostawał na zaopatrzeniu finansowym, w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o odszkodowaniu. §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 11 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 15 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 33/02

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 14 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 43/01

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 13 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2002 r. sygn. akt U. 3/02

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 12 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.