Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 130 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-30
Data wydania:2002-10-30
Data wejscia w życie:2003-02-14
Data obowiązywania:2003-01-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 130 z 2003


Strona 1 z 2
130

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 30 marca 1996 r. Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. Zgodnie z art. 14 ust. 4 pkt a protokołu wszedł on w życie dnia 1 marca 1996 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej powyższy protokół wszedł w życie dnia 4 marca 1997 r. Dokument ratyfikacji złożony został, wraz z zastrzeżeniem, że „Rzeczpospolita Polska oświadcza, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt b niniejszego protokołu, w stosunku do rejestracji międzynarodowych dokonanych na podstawie niniejszego protokołu termin jednego roku, o którym mowa w punkcie a, zastępuje się terminem 18 miesięcy.”

1. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa złożyły dokument ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia w podanych niżej datach: Antigua i Barbuda Republika Armenii Związek Australijski Republika Austrii Królestwo Belgii Królestwo Bhutan Republika Białoruś 17 marca 2000 r. 19 października 2000 r.7, 11 11 lipca 2001 r.6, 7 Republika Bułgarii Chińska Republika Ludowa Republika Czeska Królestwo Danii Republika Estońska Republika Finlandii Republika Francuska Republika Grecka Gruzja Królestwo Hiszpanii Irlandia Republika Islandii Japonia 2 października 2001 r.7, 11 1 grudnia 1995 r.5, 6, 7 25 września 1996 r. 13 lutego 1996 r.6, 7, 8 18 listopada 1998 r.6, 7, 10 1 kwietnia 1996 r.6, 7 7 listopada 1997 r.9 10 sierpnia 2000 r.7, 11 20 sierpnia 1998 r.7, 11 1 grudnia 1995 r. 19 października 2001 r.6, 7 15 kwietnia 1997 r.7, 11 14 marca 2000 r.7, 11 17 lutego 1998 r. 26 czerwca 1998 r.6 3 października 1996 r. 26 grudnia 1995 r. 12 lutego 1999 r. 17 marca 1998 r.

Federacyjna Republika Jugosławii Republika Kenii Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna Republika Kuby Królestwo Lesotho Księstwo Liechtensteinu

13 kwietnia 1999 r. 1 kwietnia 1998 r.3, 7 4 sierpnia 2000 r. 18 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 13 Republika Litewska Wielkie Księstwo Luksemburga Republika Łotewska Królestwo Maroka Republika Mołdowy Księstwo Monako Mongolia Republika Mozambiku Królestwo Niderlandów Republika Federalna Niemiec Królestwo Norwegii Republika Portugalska Federacja Rosyjska Rumunia Republika Sierra Leone Republika Singapuru Republika Słowacka Republika Słowenii                — 849 — 15 listopada 1997 r.6 1 kwietnia 1998 r.3, 7 5 stycznia 2000 r. 8 października 1999 r. 1 grudnia 1997 r. 27 września 1996 r. 16 czerwca 2001 r. 7 października 1998 r. 1 kwietnia 1998 r.3, 7, 12 20 marca 1996 r. 29 marca 1996 r.6, 7 Królestwo Suazi Konfederacja Szwajcarska Królestwo Szwecji Republika Turcji Turkmenistan Ukraina Republika Węgierska Republika Włoska Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Republika Zambii                Poz. 130


14 grudnia 1998 r. 1 maja 1997 r.6, 11 1 grudnia 1995 r.6, 7 1 stycznia 1999 r.10, 11 28 września 1997 r.7, 11 29 grudnia 2000 r.6 3 października 1997 r.10 17 kwietnia 2000 r.6, 7

1 grudnia 1995 r.6, 7, 14 15 listopada 2001 r.

20 marca 1997 r. 10 czerwca 1997 r. 28 lipca 1998 r. 28 grudnia 1999 r. 31 października 2000 r.6, 7 13 września 1997 r.11 12 marca 1998 r. Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

2. Zaznaczone powyżej przy datach przystąpienia oznaczenia liczbowe wskazują na złożenie przez wymienione państwa zastrzeżeń i oświadczeń, które zamieszcza się odpowiednio.

———————

2

———————

6

2

3

3

4

4

5

5

Wszystkie Państwa-Strony Porozumienia madryckiego złożyły zastrzeżenia zgodnie z art. 3bis Aktu nicejskiego lub sztokholmskiego, że ochrona wynikająca z rejestracji międzynarodowej nie będzie rozszerzona w stosunku do nich, chyba że właściciel znaku będzie tego żądał. All the States party to the Madrid Agreement have declared, under Article 3bis of the Nice or Stockholm Act, that the protection arising from international registration shall not extend to them unless the proprietor of the mark so requests. Obszar Belgii, Luksemburga i Niderlandów jest uważany za jedno państwo dla wniosku Porozumienia madryckiego począwszy od 1 stycznia 1971 r., a dla wniosków dotyczących protokołu od dnia 1 kwietnia 1998 r. The territories of Belgium, Luxembourg and the Netherlands are to be deemed a single country, for the application of the Madrid Agreement as from January 1, 1971, and for the application of the Protocol as from April 1,

1998. Zgodnie z art. 14(2) Porozumienia madryckiego to Państwo oświadcza, że wniosek dotyczący Aktu sztokholmskiego jest ograniczony do znaków zarejestrowanych od daty, w której przystąpienie weszło w życie, mianowicie od 4 października 1989 r. In accordance with Article 14(2) of the Madrid Agreement, this State declared that the application of the Stockholm Act was limited to marks registered from the date on which accession entered into force, namely, October 4,

1989. Nie ma zastosowania do Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu oraz do Specjalnego Regionu Administracyjnego Macau. Not applicable to either the Hong Kong Special Administrative Region or the Macau Special Administrative Region.

6

7

7

8 8 9 9 10

10

Zgodnie z art. 5(2)(b) i (c) protokołu ta Umawiająca się Strona zastrzegła, że termin notyfikacji odmowy ochrony jest 18-miesięczny i że tam, gdzie odmowa ochrony wynika ze sprzeciwu udzielenia ochrony, to taka odmowa będzie notyfikowana po upływie tego 18-miesięcznego terminu. In accordance with Article 5(2)(b) and (c) of the Protocol, this Conctracting party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18 months and that, where a refusal of protection results from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified after the expiry of the 18-month time limit. Zgodnie z art. 8 (7)(a) protokołu ta Umawiająca się Strona zastrzegła, że w powiązaniu z każdym zapytaniem o rozszerzenie terytorialne ochrony międzynarodowej rejestracji i przedłużenie każdej takiej rejestracji międzynarodowej chce otrzymać indywidualnie opłatę zamiast podziału w dochodach wynikających z dodatkowych i uzupełniających opłat. In accordance with Article 8(7)(a) of the Protocol, this Contracting Party has declared that, in connection with each request for territorial extension to it of the protection of an international registration and the renewal of any such international registration, it wants to receive, instead of a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fee, an individual fee. Nie ma zastosowania do Wysp Faroe i do Grenlandii. Not applicable to the Faroe Island and to Greenland. Dotyczy wszystkich departamentów i terytoriów zamorskich. Including all Overseas Departaments and Territories. W związku z art. 14(5) protokołu ta Umawiająca się Strona zastrzegła, że ochrona wynikająca z jakiejkolwiek rejestracji międzynarodowej zastosowana w tym protokole przed datą wejścia jego w życie nie może być stosowana. In accordance with Article 14(5) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the protection resulting

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 130 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 136 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 135 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 134 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 133 z 20032003-01-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 132 z 20032003-01-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 131 z 20032003-01-30

  Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 129 z 20032003-01-30

  Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 128 z 20032003-01-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczącego zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzonego w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 127 z 20032003-01-30

  Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzony w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2004-08-03 nr 256 poz. 23

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1992/2003, rozporządzenia Komisji (WE) nr 781/2004 i rozporządzenia Komisji (...)

 • Dziennik Ustaw z 1996-04-04 poz. 272

  Akt Wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r., w następującym brzmieniu:

 • Dziennik Ustaw z 2000-11-22 poz. 273

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r.

 • Komunikat UE z 2008-08-30 nr 223 poz. 44

  Sprawa T-451/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lipca 2008 r. — WellBiz przeciwko OHIM — Wild (WELLBIZ) (Wspólnotowy znak towarowy (...)

 • Komunikat UE z 2008-08-30 nr 223 poz. 44

  Sprawa T-9/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2008 r. — Volkswagen przeciwko OHIM (Sylwetka samochodu ze światłami) (Wspólnotowy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.