Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1389 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-14
Data wydania:2003-08-01
Data wejscia w życie:2003-08-29
Data obowiązywania:2003-08-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1389 z 2003


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 143                — 9630 —                Poz. 1389


1389

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. Nr 144, poz. 1616 oraz z 2002 r. Nr 69, poz. 645) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dotyczące bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych, w tym odzieży używanej.”;

2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: „§ 8a. Odzież używana przed wprowadzeniem do obrotu powinna być poddana procesom prania oraz wolna od zanieczyszczeń drobnoustrojami chorobotwórczymi i insektami.”;

3) w § 11: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Produkty włókiennicze wprowadzane do obrotu znakuje się w sposób określony w rozporządzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1) składu surowcowego produktu,

2) sposobu konserwacji produktu — zwane dalej „istotnymi informacjami”.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.

1. Oznakowanie produktu włókienniczego powinno być czytelne, zrozumiałe i trwale połączone z produktem.

2. W przypadku braku możliwości trwałego połączenia oznakowania z produktem, dopuszcza się inny sposób oznakowania, w tym podanie informacji na opakowaniu.

3. Jeżeli produkt włókienniczy składa się z dwu lub więcej części składowych, mających różne zawartości włókien tekstylnych, w oznakowaniu należy podać skład surowcowy dla każdej części składowej; wymóg ten nie dotyczy części składowych stanowiących mniej niż 30% całkowitej masy produktu, z wyjątkiem podszewek.

4. Do dwóch lub więcej produktów włókienniczych o tej samej zawartości włókien, tworzących zwyczajowo nierozdzielną całość (komplet), można dołączyć jedno oznakowanie.”;

6) uchyla się § 14;

7) § 21 otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiązkowi znakowania w sposób określony w rozporządzeniu nie podlegają produkty włókiennicze wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia.”, c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące znakowania produktów włókienniczych nie naruszają przepisów regulujących szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej określające obowiązki sprzedawcy dotyczące udzielania informacji kupującym.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie: „§

12. Oznakowanie produktu włókienniczego zawiera określenie:

„§

21. Wszelkie informacje o produkcie włókienniczym, wykraczające poza zakres ustalony w rozporządzeniu, powinny być odpowiednio oddzielone od istotnych informacji; nie dotyczy to znaków towarowych i nazw przedsiębiorstw.”;

8) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

9) w załączniku nr 7 do rozporządzenia: a) pkt 2.4. otrzymuje brzmienie: „2.4. Terminy „różne włókna” lub „nieokreślony skład surowcowy” mogą być stosowane

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1389 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1400 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków wprowadzonych do obrotu i do używania wyrobów medycznych, w tym wyrobów do diagnostyki in vitro, przeznaczonych do stosowania w weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1399 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1398 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1397 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w zwiazku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1396 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1395 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1394 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1393 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1392 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1391 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1390 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1388 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla statystyki RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1387 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.