Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1440 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-15
Data wydania:2004-05-21
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-06-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1440 z 2004


1440

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 80 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki otrzymywania dodatku wyrównawczego, zwanego dalej „dodatkiem”, dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, z uwzględnieniem określenia składników uposażenia i wynagrodzenia przyjmowanych przy obliczaniu tego dodatku, oraz sposób ustalania porównywanego wynagrodzenia aplikantów i asesorów, a także terminy wypłacania tego dodatku. §

2. W przypadku gdy należne miesięczne uposażenie żołnierza zawodowego, pełniącego służbę na stanowisku:

1) sędziego: a) Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, b) sądu wojskowego,

2) asesora sądu wojskowego,

3) aplikanta sądu wojskowego,

4) prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury,

5) asesora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury,

6) aplikanta wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury — jest niższe od miesięcznego wynagrodzenia przysługującego na równorzędnym stanowisku sędziego

2. Wysokość porównywanego wynagrodzenia ustala się, przyjmując wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej, stawce pierwszej awansowej lub stawce drugiej awansowej, dodatek funkcyjny, dodatek za długoletnią pracę oraz dodatek specjalny, których zasady wypłacania i wysokość określają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) i ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256). ———————

1)

delegowanego do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędziego, asesora, aplikanta sądu powszechnego, prokuratora, asesora i aplikanta powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, żołnierz zawodowy otrzymuje, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5, miesięczny dodatek w wysokości różnicy pomiędzy tym wynagrodzeniem a należnym mu uposażeniem na zajmowanym stanowisku służbowym. §

3. Stanowiska równorzędne, o których mowa w § 2, określają odrębne przepisy. § 4.

1. Przy ustalaniu uprawnień do dodatku uwzględnia się miesięczną kwotę uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne żołnierzowi zawodowemu na stanowisku wojskowym, oraz kwotę wynagrodzenia miesięcznego, jaka przysługiwałaby na równorzędnym stanowisku cywilnym.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304 i Nr 130, poz. 1376.

Dziennik Ustaw Nr 135

3. Wysokość dodatku ustala decyzją:                — 9431 —                Poz. 1440


1) aplikantowi, asesorowi, sędziemu wojskowego sądu garnizonowego — prezes wojskowego sądu garnizonowego;

2) sędziemu wojskowego sądu okręgowego, prezesowi wojskowego sądu garnizonowego i jego zastępcy — prezes wojskowego sądu okręgowego;

3) sędziom Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, prezesowi wojskowego sądu okręgowego i jego zastępcy — dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości;

4) dyrektorowi i wicedyrektorowi Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości — Minister Sprawiedliwości;

5) aplikantowi, asesorowi, prokuratorowi wojskowej prokuratury garnizonowej — wojskowy prokurator garnizonowy;

6) prokuratorowi wojskowej prokuratury okręgowej, wojskowemu prokuratorowi garnizonowemu i jego zastępcy — wojskowy prokurator okręgowy;

7) prokuratorowi Naczelnej Prokuratury Wojskowej, wojskowemu prokuratorowi okręgowemu i jego zastępcy — Naczelny Prokurator Wojskowy;

8) Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu i jego zastępcy — Minister Obrony Narodowej.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się wysokość składników porównywanego wynagrodzenia.

5. Kwotę porównywanego wynagrodzenia pomniejsza się o składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, jeżeli istnieje obowiązek ich uiszczania. §

5. Dodatek wypłaca się miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.2)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: M. Belka ———————

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy (Dz. U. Nr 90, poz. 1005, z 2001 r. Nr 66, poz. 669, z 2003 r. Nr 33, poz. 275 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 55), które traci moc, w zakresie § 29, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1440 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1453 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1452 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1451 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1450 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1449 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Wojskowe Służby Informacyjne oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskiwanych podczas prowadzenia tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1448 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1447 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1446 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących kursy początkowe i doskonalące oraz zakresu tych kursów

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1445 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1444 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 17 maja 2004 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1443 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1442 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu obsługi prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wysokości wynagrodzenia jej członków oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i recenzentom

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1441 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

porady prawne online

Porady prawne

 • Świadczenia socjalne żołnierzy

  Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. (...)

 • Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

  Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego (...)

 • Zwolnienie od służby wojskowej

  Proszę o odpowiedź czy istnieje prawna możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na okresowe ćwiczenia wojskowe osoby będącej jedynym żywicielem rodziny (gospodarstwo (...)

 • Ankieta bezpieczeństwa osobowego

  Otrzymałem właśnie tzw. "Ankietę bezpieczeństwa osobowego" z WKU w związku z posiadaniem karty mobilizacyjnej. W piśmie przewodnim napisano, iż ankietę muszę dostarczyć (...)

 • Założenie spółki z o.o. przez żołnierza zawodowego

  Razem z mężem chcielibyśmy otworzyć własną firmę w formie spółki z o.o. Mąż jest żołnierzem zawodowym kontraktowym. Zastanawiamy się, czy jako żołnierz może (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-11 poz. 786

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-30 poz. 288

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-12 poz. 1326

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-07 poz. 460

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-22 poz. 1298

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.