Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2805 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-30
Data wydania:2004-12-20
Data wejscia w życie:2005-01-14
Data obowiązywania:2004-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2805 z 2004


2805

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. Nr 74, poz. 831, z 2002 r. Nr 208, poz. 1765 oraz z 2003 r. Nr 220, poz. 2176) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 18f otrzymuje brzmienie: „§ 18f.

1. Na przetargu uzupełniającym zakup bonów skarbowych przez poszczególnych uczestników następuje proporcjonalnie do wartości bonów skarbowych nabytych przez nich na przetargu.

2. Proporcjonalny udział oblicza się jako procentowy udział uczestnika przetargu w zakupie ogółem na danym przetargu, po wyłączeniu zakupów dokonanych przez uczestników przetargu, którzy zrezygnowali z udziału w przetargu uzupełniającym.

3. W przypadku gdy wartość oferty zgłoszonej na przetargu uzupełniającym przez uczestnika przetargu uzupełniającego jest niższa od wartości będącej iloczynem udziału proporcjonalnego i wartości podaży na przetargu uzupełniającym, nieprzydzielone mu bony skarbowe ———————

1)

o wartości stanowiącej różnicę pomiędzy tymi wielkościami zostaną rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy pozostałych uczestników przetargu uzupełniającego. W tym przypadku przydział przedmiotowych bonów skarbowych nastąpi z wykorzystaniem udziału proporcjonalnego, obliczonego analogicznie jak w ust. 2, po wyłączeniu zakupów dokonanych przez uczestników przetargu uzupełniającego, rezygnujących z zakupu bonów skarbowych o pełnej przysługującej im wartości.

4. W przypadku gdy łączna wartość ofert zgłoszonych na przetargu uzupełniającym jest niższa od podaży na przetargu uzupełniającym, oferty poszczególnych uczestników przetargu uzupełniającego są realizowane w całości.

5. Nie przydziela się ułamkowych części bonów skarbowych.

6. Uczestnicy przetargu uzupełniającego są informowani przez Agenta emisji o przyjęciu bądź odrzuceniu ich oferty, za pomocą jednego z dostępnych systemów przekazywania informacji, w dniu, w którym odbył się przetarg uzupełniający.

7. Agent emisji wystawia, następnego dnia po przetargu uzupełniającym, potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia oferty przez Ministra Finansów.”;

2) w § 18g w ust. 2 uchyla się pkt

4. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2805 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2815 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2814 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2813 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2812 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2811 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2810 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2809 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2808 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2807 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2806 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2804 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2803 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzonych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2802 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-16 poz. 1157

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-18 poz. 846

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-12 poz. 1765

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-31 poz. 1389

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-06 poz. 76

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.