Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2806 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-30
Data wydania:2004-12-22
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2806 z 2004


Strona 1 z 5
2806

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. ———————

1)

Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155.

Dziennik Ustaw Nr 282                — 20252 —                Poz. 2806


6) danych umożliwiających ustalenie na dzień bilansowy salda rozliczeń z każdym cedentem z umowy reasekuracji czynnej.”;

§

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (Dz. U. Nr 218, poz. 2144) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się pkt 2;

2) w § 2 w ust. 1: a) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie: „12) koszty działalności lokacyjnej — wewnętrzne i zewnętrzne koszty wynikające z prowadzonej przez zakład ubezpieczeń działalności lokacyjnej, w tym koszty zarządzania lokatami, prowizje bankowe, prowizje biur maklerskich oraz amortyzacja i koszty utrzymania nieruchomości, z wyłączeniem amortyzacji i kosztów utrzymania nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzeby;

13) koszty administracyjne — koszty działalności ubezpieczeniowej niezaliczone do kosztów akwizycji, odszkodowań i świadczeń lub kosztów działalności lokacyjnej, związane z inkasem składek, zarządzaniem portfelem umów ubezpieczenia, umów reasekuracji oraz ogólnym zarządzaniem zakładem ubezpieczeń, w tym: amortyzacja oraz koszty utrzymania biur i nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzeby, koszty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty usług obcych, koszty zużycia energii, materiałów, amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty podróży służbowych oraz koszty reklamy z wyłączeniem kosztów reklamy związanych z produktem ubezpieczeniowym; w kosztach administracyjnych nie ujmuje się kosztów związanych z wykonywaniem czynności określonych w art. 3 ust. 7 i 8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej — koszty te ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych;”, b) pkt 18 otrzymuje brzmienie: „18) jednostka dominująca, jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, jednostka podporządkowana oraz jednostki powiązane — odpowiednio jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 oraz pkt 39—43 ustawy;”;

3) w § 8: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) daty rejestracji umowy reasekuracji, daty wejścia w życie umowy oraz okresu obowiązywania umowy;”, b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „5) danych umożliwiających ustalenie udziału oraz maksymalnej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w umowie reasekuracji czynnej;

4) w § 9: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) daty rejestracji umowy reasekuracji, daty wejścia w życie umowy oraz okresu obowiązywania umowy;”, b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „5) danych umożliwiających ustalenie udziału własnego oraz maksymalnej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w umowie reasekuracji biernej;

6) danych umożliwiających ustalenie na dzień bilansowy salda rozliczeń z każdym reasekuratorem z umowy reasekuracji biernej.”;

5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rejestry regresów i odzysków należy prowadzić wyłącznie dla działalności bezpośredniej oraz w sposób umożliwiający uzyskanie co najmniej następujących informacji:

1) numeru rejestracji szkody oraz wartości szkody, której regres lub odzysk dotyczy;

2) danych identyfikujących: a) dłużnika — w przypadku regresów, b) przedmiot odzysku — w przypadku odzysków;

3) wartości roszczeń;

4) wartości otrzymanych regresów i odzysków.”;

6) w § 14 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) stanów oraz zmian aktywów i zobowiązań funduszu, w szczególności w zakresie lokat funduszu;”;

7) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Koszty akwizycji nie podlegają aktywowaniu w ubezpieczeniach na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, jeżeli dla tych ubezpieczeń nie jest określona częstotliwość i wysokość opłacanej składki, jak również w ubezpieczeniach ze składką jednorazową skalkulowaną przy założeniu wypłaty prowizji akwizycyjnej.”;

8) w § 19: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, gdy wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić: a) w przypadku aktywów finansowych, dla których jest ustalony termin wymagalności — według skorygowanej ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2806 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2815 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2814 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2813 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2812 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2811 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2810 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2809 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2808 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2807 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2805 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2804 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2803 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzonych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2802 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych

porady prawne online

Porady prawne

 • Akty prawne dotyczące sanatoriów

  Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając (...)

 • Rezygnacja z pełnej księgowości

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła przed rozpoczęciem roku obrotowego zamiar prowadzenia pełnej księgowości, w związku z przesłanką z (...)

 • Wykaz zawodów w szczególnym charakterze

  Gdzie znajdę wykaz zawodów wykonywanych w szczególnych warunkach, które uprawniają do wcześniejszej emerytury?

 • Częstotliwość badań sprawozdań finansowych

  Jak często należy przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie spełniającej kryteriów określonych w art. 64 ust. (...)

 • Praca w szczególnych warunkach

  Na podstawie uzyskanych świadectw pracy osoba ma 14 lat i 11 miesięcy na szczególnych warunkach. Do pełnego okresu 15 lat brak jednego miesiąca. Czy praca stomatologa (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-29 poz. 117

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

 • Legislacja UE z 2007-10-13 nr 270 poz. 32

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-22 poz. 1437

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela reasekuracji zakładu reasekuracji

 • Komunikat UE z 2010-04-15 nr 95 poz. 6

  Decyzja o wszczęciu planu naprawczego wobec KD Life Asigurări S.A. (Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (...)

 • Komunikat UE z 2011-01-22 nr 22 poz. 7

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (Likwidacja dobrowolna w wyniku podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.