Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2813 z 2004 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-30
Data wydania:2004-12-17
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2813 z 2004 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 282                — 20296 —                Poz. 2813


2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, poddaje się bydło płci żeńskiej oraz buhaje przeznaczone do rozrodu, powyżej

12. miesiąca życia.

3. W celu kontroli występowania brucelozy bydła u krów mlecznych dopuszcza się badanie pulowanych prób mleka od krów pochodzących z jednego gospodarstwa. § 8.

1. W celu kontroli występowania brucelozy kóz i owiec corocznie bada się próbki krwi pobrane od:

1) kozłów i tryków powyżej

6. miesiąca życia,

2) 25 % kóz i owiec w wieku rozrodczym — pochodzących ze stad, w których jest prowadzona ocena wartości hodowlanej.

2. W przypadku stada, w którym jest mniej niż 50 sztuk kóz albo owiec w wieku rozrodczym, bada się próbki krwi pobrane od wszystkich kóz i owiec w wieku rozrodczym. § 9.

1. W celu kontroli występowania enzootycznej białaczki bydła corocznie bada się 1/3 stad bydła w powiecie, na obszarze którego co najmniej w 99,8 % stad nie stwierdzono przypadków enzootycznej białaczki bydła w okresie ostatnich 2 lat.

2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, poddaje się bydło powyżej drugiego roku życia.

3. W celu kontroli występowania enzootycznej białaczki bydła u krów mlecznych, dopuszcza się badanie pulowanych prób mleka od krów pochodzących z jednego gospodarstwa. §

10. W celu kontroli występowania wścieklizny u lisów wolnożyjących do badań pobiera się tkankę mózgową, surowicę i żuchwę od 8 lisów odstrzelonych na każdych 100 km2 obszaru, na którym lisy zostały objęte szczepieniem ochronnym przeciw wściekliźnie. § 11.

1. W celu kontroli występowania trzęsawki owiec badaniami obejmuje się:

1) 7 % owiec w wieku powyżej

18. miesiąca życia poddawanych ubojowi;

2) owce powyżej

18. miesiąca życia, padłe albo poddane ubojowi z konieczności albo ubojowi związanemu ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;

3) owce w każdym wieku, padłe albo zabite, jeżeli wykazywały objawy neurologiczne.

2. Do badań pobiera się pień mózgu.

3. Badania wykonuje się:

1) przy zastosowaniu szybkiego testu do wykrywania białka patogennego — w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) przy zastosowaniu metody histopatologicznej — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz jeżeli wynik uzyskany przy zastosowaniu metody, o której mowa w pkt 1, jest dodatni albo niejednoznaczny.

4. Jeżeli wynik badania przy zastosowaniu metody histopatologicznej jest niejednoznaczny lub jeżeli materiał do badań uległ autolizie, próbki bada się przy zastosowaniu metody immunocytochemicznej lub immunoblottingowej. §

12. W celu kontroli występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i ptaków dzikich próbki do badań serologicznych i wirusologicznych pobiera się na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej2). § 13.

1. W celu kontroli występowania zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych i wirusowej posocznicy krwotocznej próbki ryb do badań wirusologicznych pobiera się ze wszystkich obiektów, w których jest prowadzona hodowla ryb łososiowatych.

2. Próbki, o których mowa w ust. 1, stanowią ryby żywe lub uśmiercone, pobrane dwa razy w roku przy temperaturze wody poniżej 14 °C, z każdego obiektu, w którym jest prowadzona hodowla ryb łososiowatych, w liczbie co najmniej 30 sztuk; próbka powinna zawierać jak największą liczbę ryb chorych lub podejrzanych o chorobę, w różnym wieku, z jak największej liczby stawów i basenów znajdujących się w danym obiekcie. § 14.

1. W celu kontroli występowania bonamiozy i marteiliozy do badań laboratoryjnych pobiera się nie mniej niż 150 sztuk małży z obszarów, na których jest prowadzona produkcja małży.

2. Próbki, o których mowa w ust. 1, pobiera się dwa razy w roku, biorąc pod uwagę:

1) cykl rozwojowy pasożyta;

2) ilość małży w obszarze, na którym jest prowadzona produkcja małży;

3) przepływ wody w obszarze, na którym jest prowadzona produkcja małży;

4) cykl rozwojowy małży. §

15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak ———————

2)

Przepisy wydane na podstawie decyzji Rady nr 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (Dz. Urz. EWG L 224 z 18.08.1990, str. 19—28, z późn. zm.). Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2813 z 2004 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2815 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2814 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2812 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2811 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2810 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2809 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2808 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2807 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2806 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2805 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2804 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2803 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzonych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2802 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-02 poz. 1231

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-09 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-25 poz. 487

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierząt.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-08 poz. 103

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 571

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli, zakresu badań oraz zasady ich finansowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.