Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 42 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-15
Data wydania:2003-12-19
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-01-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 42 z 2004


Strona 1 z 2
42

U S TA W A z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Art. 1. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2) zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4,

3) orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

1) przy spółce osobowej — wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki ———————

1)

wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika lub akcjonariusza, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika lub akcjonariusza spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania,

2) przy spółce kapitałowej — wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego, oraz dopłaty,

3) przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego,

4) przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby — także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego — jeżeli rzeczywisty ośrodek zarządzania lub siedziba nie znajdowały się poprzednio na terytorium państwa członkowskiego, bądź jeżeli znajdowały się na

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 137, poz. 1302.

Dziennik Ustaw Nr 6                — 217 —                Poz. 42


b) przy zmianie umowy — wartość wkładów powiększających majątek spółki albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, c) przy dopłatach — kwota dopłat, d) przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika lub akcjonariusza — kwota lub wartość pożyczki, e) przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania — roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4 % wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania, f) przy przekształceniu, podziale lub łączeniu spółek — wartość majątku wniesionego do spółki albo wartość kapitału zakładowego, g) przy przeniesieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby — wartość kapitału zakładowego,”,

terytorium takiego państwa, jeżeli umowa spółki nie podlegała podatkowi kapitałowemu.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

1) w przypadku spółki osobowej — siedziba tej spółki,

2) w przypadku spółki kapitałowej: a) rzeczywisty ośrodek zarządzania albo b) siedziba tej spółki — jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium żadnego z państw członkowskich, a jeżeli ośrodek ten znajduje się na terytorium takiego państwa, gdy umowa spółki nie podlega podatkowi kapitałowemu w tym państwie.”, d) uchyla się ust. 7 i 8;

2) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: „Art. 1a. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) spółka osobowa — spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną,

2) spółka kapitałowa — spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną,

3) siedziba spółki — siedzibę spółki określoną w umowie (statucie) spółki,

4) rzeczywisty ośrodek zarządzania — miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający spółki kapitałowej,

5) państwo członkowskie — państwo będące członkiem Unii Europejskiej,

6) podatek kapitałowy — podatek, który zgodnie z prawem państwa członkowskiego jest pobierany od kapitału spółki kapitałowej lub od jego podwyższenia.”;

3) w art. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, które w rozumieniu przepisów prawa celnego stanowią towary: a) wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, b) objęte procedurą składu celnego.”;

4) w art. 6: a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) przy umowie spółki: a) przy zawarciu umowy — wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego,

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

1) kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego,

2) opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego,

3) opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2,

4) wartość wkładów do spółki lub powiększających jej majątek, wartość kapitału zakładowego lub jego podwyższenia, kwoty dopłat, kwoty lub wartość pożyczek oraz wartość rzeczy i praw majątkowych oddanych spółce do nieodpłatnego używania — przez podmioty zwolnione na podstawie art. 8 pkt 2—5 lub na podstawie przepisów odrębnych ustaw,

5) wartość wkładów do spółki albo wartość kapitału zakładowego wynikającą z umowy spółki lub jej zmiany, związanej z przekształceniem, podziałem lub łączeniem spółek, która była opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych przed dokonaniem tych czynności,

6) kwoty dopłat w spółce kapitałowej, które były opodatkowane podatkiem od czyn-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 42 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 41 z 20042004-01-30

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 55 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 54 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wypłat z Żeglugi Śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 53 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 52 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 51 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz lnu na potrzeby przemysłu tekstylnego

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 50 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 49 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 48 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za przechowywania dokumentów i danych związanych z usługami certyfikacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 47 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania organów i urzędów administracji probierczej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 46 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 45 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 44 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 43 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 40 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 39 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 38 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pożyczki wspólnika dla spółki z o.o.

  Udzielałem pożyczek spółce z o. o. jako jej wspólnik w 2003, 2004, 2005 i 2006 r. Z wyjątkiem jednej pożyczki udzielonej w 2005 roku, były to pożyczki przeznaczone (...)

 • Pożyczka udzielona spółce przez wspólnika a PCC

  Czy od umowy pożyczki udzielonej sp. z o o przez jej udziałowca powinno się naliczyć i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) - dotyczy pożyczek udzielonych (...)

 • PCC od kupna samochodu osobowego

  Samochód osobowy z Holandii sprzedany przez osobę prywatną, został kupiony przez Polaka - osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. Kupujący chce od razu sprzedać (...)

 • Zwolnienie z PCC a deklaracja

  Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę w walucie od swojego udziałowca. Czy wobec zwolnienia z podatku PCC takiej pożyczki, mimo to spółka ma obowiązek złożyć do (...)

 • Podstawa obliczenia podatku do deklaracji PCC

  Firma zakupiła wierzytelność w wysokości 30 tys. zł od osoby fizycznej za kwotę 10 tys. zł. Jaką kwotę przyjąć do obliczania 1% podatku od czynności cywilnoprawnych? (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.