Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 40 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-15
Data wydania:2003-01-18
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-01-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 40 z 2004


©Kancelaria Sejmu

s. 1/10

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1)

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551, z 2006 r. Nr 50, poz. 361, Nr 92, poz. 638.

Art. 1. Ustawa określa warunki i tryb udzielenia producentom rolnym:

1) płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, określonych w przepisach art. 143b i art. 143c rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), zwanych dalej „płatnościami”;

2) oddzielnej płatności z tytułu cukru, określonej w przepisach art. 143ba rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, zwanej dalej „płatnością cukrową”. Art. 2.

1. Osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, zwanej dalej „producentem rolnym”, przysługują płatności na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zwane dalej „gruntami rolnymi”.

2. Warunkiem uzyskania płatności jest posiadanie przez producenta rolnego działek rolnych o łącznej powierzchni nie mniejszej ni 1 ha, które kwalifikują się do objęcia płatnościami, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.

1)

Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawę z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawę z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.

2006-07-05

©Kancelaria Sejmu

s. 2/10

3. Płatności obejmują:

1) jednolitą płatność obszarową;

2) płatności uzupełniające do powierzchni uprawy: a) chmielu, b) (uchylona), c) (uchylona), d) innych roślin.

4. Wysokość płatności w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni gruntów rolnych i stawek płatności na 1 ha gruntu rolnego.

5. Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje roślin, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d;

2) stawki płatności uzupełniających dla poszczególnych upraw – uwzględniając założenia do ustawy budżetowej na dany rok oraz zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej zawarte w umowach międzynarodowych.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, mając na względzie uwarunkowania glebowe i klimatyczne, rodzaje upraw oraz terminy agrotechniczne. Art. 3.

1. Płatność na wniosek producenta rolnego przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”.

2. Od decyzji w sprawie przyznania płatności przysługuje odwołanie do dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

3. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wstrzymuje jej wykonania.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.

5. W przypadku gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 144 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz.Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str.1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1782/2003”, upoważni Rzeczpospolitą Polską do przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, w danym roku, dłuższy termin składania wniosków o przyznanie

2006-07-05

©Kancelaria Sejmu

s. 3/10

płatności, mając na względzie umożliwienie otrzymania przez producentów rolnych należnych im płatności. Art. 3a.

1. Producent rolny składa wniosek o przyznanie płatności na formularzu udostępnionym przez Agencję.

2. Agencja przesyła formularz oraz materiał graficzny, o których mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, producentowi rolnemu, który złożył wniosek o przyznanie płatności w poprzednim roku.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, producent rolny składa kolejny wniosek o przyznanie płatności na formularzu przesłanym przez Agencję i dołącza do niego przesłany przez Agencję materiał graficzny. Art. 4.

1. W przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, nastąpi przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego na rzecz innego producenta rolnego w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, płatność przysługuje temu producentowi, jeżeli spełnia on warunki do jej przyznania i w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego złoży wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji o przyznanie płatności, której dotyczył pierwszy wniosek.

2. W przypadku śmierci producenta rolnego płatność przysługuje spadkobiercy, który przejął posiadanie gospodarstwa rolnego i złożył wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji o przyznanie płatności, której dotyczył wniosek spadkodawcy. Art. 5.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków o przyznanie płatności, o których mowa w art. 3 i 4, oraz szczegółowe warunki przyznawania płatności w przypadkach, o których mowa w art. 4, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności oraz właściwe przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie.

2. (uchylony). Art. 5a.

1. Agencja wypłaca płatności w terminach określonych w art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003.

2. W przypadku gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 144 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, upoważni Rzeczpospolitą Polską do dokonania płatności zgodnie z warunkami określonymi w art. 28 ust. 3 lit. c tego rozporządzenia, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia:

1) termin rozpoczęcia zaliczkowych wypłat płatności lub

2006-07-05

©Kancelaria Sejmu

s. 4/10

2) wysokość zaliczkowych wypłat płatności, lub

3) obszary objęte zaliczkowymi wypłatami płatności – mając na względzie wielkość szkód, które powstały w gospodarstwach rolnych na skutek nadzwyczajnych okoliczności, ze względu na wystąpienie których Rzeczpospolita Polska została upoważniona do dokonania zaliczkowych wypłat płatności przed dniem 1 grudnia.

3. W przypadku dokonywania zaliczkowych wypłat płatności w decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, określa się wysokość i termin zaliczkowej wypłaty przyznanej płatności. Art. 6.

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez producentów rolnych warunków do przyznania płatności zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji, ustalonym zgodnie z zasadami typowania gospodarstw rolnych do kontroli określonymi w przepisach Unii Europejskiej2).

2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie ust. 10 pkt

2.

3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 3.

6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.

7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.

8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w pro-

2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2419/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów pomocy, ustanowionych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3508/92.

2006-07-05

©Kancelaria Sejmu

s. 5/10

tokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany.

10. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia:

1) określi wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu;

2) określi warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju;

3) może określić dodatkowe kryteria typowania gospodarstw rolnych do kontroli i sposoby jej przeprowadzania, mając na względzie zapewnienie możliwości wykonania kontroli danych zawartych we wnioskach producentów rolnych o przyznanie płatności. Art. 6a.

1. Producentowi rolnemu, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i który zawarł:

1) na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowę dostawy buraków cukrowych zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.Urz. UE L 58 z 28.02.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 318/2006”, albo

2) na rok gospodarczy 2005/2006 umowę dostawy buraków cukrowych z producentem cukru, który zrzekł się w roku gospodarczym 2006/2007 kwoty zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.Urz. UE L 58 z 28.02.2006, str. 42) – przysługuje płatność cukrowa.

2. Wysokość płatności cukrowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn ilości buraków cukrowych objętych umową dostawy, o której mowa w ust. 1, przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia nr 318/2006 i stawki tej płatności na 1 tonę buraków cukrowych.

3. Płatność cukrową przyznaje się na wniosek producenta rolnego w decyzji, o której mowa w art. 3 ust.

1.

4. Producent rolny składa wniosek o przyznanie płatności cukrowej na formularzu, o którym mowa w art. 3a.

5. Do wniosku o przyznanie płatności cukrowej dołącza się, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez producenta cukru, kopię umowy dostawy, o której mowa w ust.

1.

6. Przepis ust. 5 stosuje się w przypadku, gdy producent rolny występuje z wnioskiem o przyznanie płatności cukrowej po raz pierwszy.

2006-07-05

©Kancelaria Sejmu

s. 6/10

7. Do płatności cukrowej przepisy art. 3 ust. 2-5 i art. 5a stosuje się odpowiednio. Art. 6b. W przypadku śmierci producenta rolnego, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie płatności cukrowej, przed dniem wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności płatność cukrową przyznaje się z urzędu spadkobiercy, któremu na podstawie art. 4 ust. 2 przyznano jednolitą płatność obszarową. Art. 6c. Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności cukrowej, uwzględniając wysokość kwoty przewidzianej na ten cel w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 1 pkt 1, oraz kurs wymiany ustalony zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (Dz.Urz. WE L 349 z 24.12.1998, str. 36, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 238, z późn. zm.). Art. 7. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z późn. zm.3)) po art. 4c dodaje się art. 4d w brzmieniu: „Art. 4d. Agencja prowadzi działania związane z przygotowaniem do obsługi płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.”. Art. 8. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.4)) po art. 3d dodaje się art. 3e w brzmieniu: „Art. 3e. Agencja prowadzi działania związane z przygotowaniem do obsługi płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.”. Art. 9. W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. Nr 240, poz. 2059) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 uchyla się pkt 2 i 4-6;

2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.

U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446, z 2002 r. Nr 127, poz. 1085 i Nr 240, poz. 2059 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1611.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550, Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934.

2006-07-05

©Kancelaria Sejmu

s. 7/10

„Art. 2a.

1. Zadania w zakresie udzielania pomocy finansowej, o której mowa w art. 1 pkt 3, realizuje dyrektor oddziału terenowego Agencji, wydając decyzje administracyjne w sprawie udzielania dopłat do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej na włókno, zwanych dalej „dopłatami do przetwarzania”.

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji prowadzi kontrole w zakresie uznawania przetwórców oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania.”;

3) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art. 3.

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 i art. 2a ust. 2, zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji.

2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie ust. 10 pkt

2.

3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 3.

6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu do magazynów, w których jest przechowywane zboże zakupione w ramach działań interwencyjnych;

2) wstępu do obiektów produkcyjnych i przechowalniczych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

5) sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli;

6) pobierania próbek do badań.

7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.

8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności

2006-07-05

©Kancelaria Sejmu

s. 8/10

kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany.

10. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu;

2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju.”;

4) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art. 5.

1. Przetwórca może ubiegać się o dopłaty do przetwarzania, jeżeli zostanie wpisany do rejestru uznanych przetwórców, prowadzonego przez Agencję.

2. Przetwórca składa wniosek o wpis do rejestru uznanych przetwórców do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przetwórcy.

3. Do wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny przetwórcy do nieruchomości, na której będzie przetwarzana słoma lniana lub konopna;

2) zaświadczenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty przeznaczone do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej spełniają wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych, sanitarnych i ochrony środowiska.

4. Po dokonaniu kontroli w zakładzie przetwórczym i potwierdzeniu zgodności danych zawartych we wniosku i dołączonych do niego dokumentach ze stanem faktycznym dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przetwórcy, wydaje decyzję administracyjną o wpisie przetwórcy do rejestru uznanych przetwórców.”;

5) uchyla się art. 6-9;

6) w art. 10: a) uchyla się ust. 1, b) uchyla się ust. 2-6;

7) w art. 11 wyrazy „art. 10 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 1”;

8) w art. 12 uchyla się pkt 1 lit. d-n i pkt 2;

9) uchyla się art. 15;

10) w załączniku do ustawy uchyla się pkt 2 i 4-6.

2006-07-05

©Kancelaria Sejmu

s. 9/10

Art. 10.

1. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej przetwórca słomy lnianej i konopnej, zwany dalej „przetwórcą”, uzyskuje wpis do rejestru uznanych przetwórców w sposób określony w ust. 2-8.

2. Przetwórca składa wniosek o wpis do rejestru uznanych przetwórców do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przetwórcy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres przetwórcy;

2) opis technologii przetwarzania słomy lnianej lub konopnej, z uwzględnieniem rodzajów uzyskiwanych włókien;

3) opis zakładu przetwórczego i urządzeń technicznych, którymi dysponuje przetwórca, z podaniem szczegółowych danych dotyczących ich lokalizacji oraz specyfikacji technicznej obejmującej: a) ilość energii zużywanej do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej na włókno (w kilowatogodzinach) oraz maksymalne ilości słomy lnianej i konopnej, jakie mogą być przetworzone w zakładzie przetwórczym w ciągu godziny (w kilogramach) i w ciągu roku (w tonach), b) maksymalne ilości długiego i krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopnego, jakie może wytworzyć w ciągu godziny (w kilogramach) i w ciągu roku (w tonach), c) ilość słomy lnianej i konopnej (w kilogramach), które zużywa przetwórca do uzyskania 100 kg poszczególnych produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania;

4) opis pomieszczeń przechowalniczych, z uwzględnieniem ich lokalizacji i zdolności przechowalniczej (w tonach).

4. Do wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny przetwórcy do nieruchomości, na której będzie przetwarzana słoma lniana lub konopna;

2) zaświadczenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty przeznaczone do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej spełniają wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych, sanitarnych i ochrony środowiska;

3) oświadczenia o zobowiązaniu się przetwórcy do: a) oddzielnego przechowywania nabytej lub wyprodukowanej słomy lnianej lub konopnej, długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego, włókna konopi włóknistych, z podziałem na produkcję w poszczególnych latach gospodarczych, obejmujących okresy od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, oraz z podziałem na poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej,

2006-07-05

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

b) codziennego aktualizowania stanu magazynowego słomy lnianej lub konopnej oraz poszczególnych rodzajów włókien, w powiązaniu z dokumentacją księgową, c) powiadamiania dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przetwórcy, o zmianach w zakresie danych wynikających z dokumentów, o których mowa w lit. a oraz pkt 1 i 2, oraz d) poddania się kontrolom przeprowadzanym przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w zakresie uznawania przetwórców oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania.

5. Po dokonaniu kontroli w zakładzie przetwórczym i potwierdzeniu zgodności danych zawartych we wniosku i dołączonych do niego dokumentach ze stanem faktycznym, z zastrzeżeniem ust. 8, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przetwórcy, wydaje decyzję administracyjną o wpisie przetwórcy do rejestru uznanych przetwórców.

6. Decyzją, o której mowa w ust. 5, przetwórcy jest również nadawany numer identyfikacyjny.

7. Decyzję, o której mowa w ust. 5, wydaje się w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru uznanych przetwórców.

8. Kontroli, o której mowa w ust. 5, nie podlegają oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a. Art. 11. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże Prezesowi Agencji Rynku Rolnego rejestr uznanych przetwórców oraz akta spraw wszczętych i niezakończonych, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego artykułu. Art. 12. W 2004 r. wnioski o płatność producent rolny składa w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca. Wnioski złożone po dniu 15 czerwca 2004 r., lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2004 r., uznaje się za złożone z zachowaniem terminu. Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:

1) art. 5 i art. 6 ust. 10, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 7, art. 8, art. 9 pkt 6 lit. b i pkt 9 oraz art. 10-12, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2006-07-05

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 40 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 41 z 20042004-01-30

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 55 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 54 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wypłat z Żeglugi Śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 53 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 52 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 51 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz lnu na potrzeby przemysłu tekstylnego

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 50 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 49 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 48 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za przechowywania dokumentów i danych związanych z usługami certyfikacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 47 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania organów i urzędów administracji probierczej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 46 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 45 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 44 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 43 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 42 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 39 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 38 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-20 poz. 1526

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie stawki płatności cukrowej w 2006 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1791

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-29 poz. 1551

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-28 poz. 361

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-10 poz. 1501

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.