Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 15

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 15


Strona 15 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1888 —                Poz. 243


kończenia procedury pojednawczej, która może obejmować trzy następujące etapy: (1) uczestnicy analizy dążą do zawarcia porozumienia z oficerem łącznikowym zgłaszającym potrzebę poinformowania; na ten cel mają nie więcej niż osiem dni; (2) w przypadku braku takiego porozumienia, szefowie zainteresowanej jednostki narodowej oraz dyrekcja Europolu zbierają się w ciągu trzech dni;

3) jeśli brak porozumienia utrzymuje się, przedstawiciele zainteresowanych stron zasiadający w Zarządzie zbierają się w ciągu ośmiu dni. Jeżeli zainteresowane Państwo Członkowskie nie rezygnuje z żądania poinformowania, decyzja o automatycznym włączeniu tego Państwa Członkowskiego jest podejmowana w drodze konsensusu.

8. Państwo Członkowskie przekazujące określoną informację do Europolu decyduje o stopniu jej poufności. Decyzje o rozpowszechnianiu lub wykorzystaniu operacyjnym danych analitycznych są podejmowane w drodze uzgodnienia między uczestnikami określonej analizy. Państwo Członkowskie włączające się w prace nad analizą nie może, w szczególności, rozpowszechniać ani wykorzystywać danych bez uprzedniej zgody Państw Członkowskich, które uczestniczyły w pracach od samego początku. Artykuł 11 System indeksu

1. Europol tworzy system indeksu dla informacji gromadzonych w plikach, określonych w artykule 10 ustęp

1.

2. Do korzystania z systemu indeksu uprawnieni są Dyrektor, zastępcy Dyrektora i należycie umocowani urzędnicy Europolu oraz oficerowie łącznikowi. System indeksu jest zorganizowany w taki sposób, aby oficer łącznikowy, który korzysta z systemu i jego danych, wiedział, że pliki, określone w artykule 6 ustęp 1 punkt 2 i artykule 10 ustęp 1, zawierają dane dotyczące oddelegowującego go Państwa Członkowskiego. Dostęp oficerów łącznikowych jest określony w taki sposób, aby można było ustalić, czy określona informacja jest przechowywana, aby jednak nie można było ustalić powiązań lub dalszych wniosków dotyczących treści plików.

3. Szczegółową procedurę ukształtowania systemu indeksu określa Zarząd, stanowiąc jednomyślnie. Artykuł 12 Polecenie otwarcia pliku z danymi

1. Dla każdego komputerowego pliku zawierającego dane osobowe, zarządzanego przez Europol do ce-

of a conciliation procedure, which may comprise three stages as follows: (1) the participants in the analysis shall endeavour to reach agreement with the liaison officer claiming the need to be informed; they shall have no more than eight days for that purpose; (2) if no agreement is reached, the heads of the national units concerned and the Directorate of Europol shall meet within three days; (3) if the disagreement persists, the representatives of the parties concerned on the Management Board shall meet within eight days. If the Member State concerned does not waive its need to be informed, automatic association of that Member State shall be decided by consensus.

8. The Member State communicating an item of data to Europol shall be the sole judge of the degree of its sensitivity and variations thereof. Any dissemination or operational use of analysis data shall be decided on in consultation with the participants in the analysis. A Member State joining an analysis in progress may not, in particular, disseminate or use the data without the prior agreement of the Member States initially concerned. Article 11 Index system

1. An index system shall be created by Europol for the data stored on the files referred to in Article 10 (1).

2. The Director, Deputy Directors and duly empowered officials of Europol and liaison officers shall have the right to consult the index system. The index system shall be such that it is clear to the liaison officer to consulting it, from the data being consulted, that the files referred to in Article 6 (1), point 2 and Article 10 (1) contain data concerning the seconding Member State. Access by liaison officers shall be defined in such a way that it is possible to determine whether or not an item of information is stored, but that it is not possible to establish connections of further conclusions regarding the content of the files.

3. The detailed procedures for the design of the index system shall be defined by the Management Board acting unanimously. Article 12 Order opening a data file

1. For every computerized data file containing personal data operated by Europol for the purpose of

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 15 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.