Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-10-28
Data wejscia w życie:2005-03-04
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 2005


244

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 797), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 24 czerwca 2004 r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję. Dnia 29 lipca 2004 r. złożono u Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej dokument ratyfikacyjny. Zgodnie z art. 45 konwencji, weszła ona w życie dnia 1 października 1998 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej powyższa konwencja wchodzi w życie dnia 1 listopada 2004 r.

1. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa notyfikowały przyjęcie lub złożyły dokumenty przystąpienia w podanych niżej datach: Republika Austrii Królestwo Belgii Republika Cypryjska Republika Czeska 30 stycznia 1998 r. 12 czerwca 1998 r. 31 maja 2004 r. 28 maja 2004 r. Królestwo Danii Republika Finlandii Republika Francuska Republika Grecka Królestwo Hiszpanii Irlandia Republika Litewska Republika Łotewska Republika Malty Królestwo Niderlandów Republika Federalna Niemiec Republika Portugalska Republika Słowacka Republika Słowenii Królestwo Szwecji Republika Węgierska 17 listopada 1997 r. 30 grudnia 1997 r. 6 stycznia 1998 r. 11 czerwca 1998 r. 9 czerwca 1997 r. 11 marca 1998 r. 27 maja 2004 r. 31 maja 2004 r. 30 czerwca 2004 r. 24 grudnia 1997 r. 3 lutego 1998 r. 29 grudnia 1997 r. 31 maja 2004 r. 31 maja 2004 r. 5 grudnia 1997 r. 28 maja 2004 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 12 czerwca 1998 r.

Zjednoczone Królestwo 10 grudnia 1996 r. Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Republika Włoska 30 kwietnia 1998 r.

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1921 —                Poz. 244


2. Wymienione niżej państwa złożyły następujące oświadczenia i zastrzeżenia do konwencji: Królestwo Danii W chwili obecnej, niniejszej konwencji nie stosuje się do Wysp Owczych ani do Grenlandii. Republika Słowenii Artykuł 4: Republika Słowenii wyznacza właściwą jednostkę Generalnego Dyrektoriatu Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Słowenii — Policję na krajową jednostkę Europolu, która w realizacji swoich zadań będzie współpracować z właściwymi jednostkami Ministerstwa Finansów Republiki Słowenii odpowiedzialnymi za sprawy celne i zapobieganie praniu pieniędzy. Artykuł 40 (2): Republika Słowenii, w przypadkach objętych artykułem 40 (2) konwencji, będzie przekazywać spory wynikłe pomiędzy Republiką Słowenii a Państwem Członkowskim, stroną sporu, do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Kingdom of Denmark For the moment, this Convention does not apply to the Faroe Islands or to Greenland. Republic of Slovenia Article 4: Republic of Slovenia designates the competent unit of the General Police Directorate in the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia — Police as the national unit of Europol which in carrying its tasks cooperates with the competent units of the Ministry of Finance of the Republic of Slovenia responsible for customs matters and money laundering prevention. Article 40 (2): The Republic of Slovenia will in the cases covered by Article 40 (2) of the Convention submit the dispute between the Republic of Slovenia and the Member State, party to the dispute, to the Court of Justice of the European Communities. Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 797

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-09 poz. 1252

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.

 • Legislacja UE z 2007-08-02 nr 201 poz. 15

  Uzupełnienie do decyzji Rady 2007/543/WE z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-12 poz. 369

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1647

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.