Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005


Strona 1 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1874 —                Poz. 243


243

KONWENCJA sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 26 lipca 1995 r. została sporządzona w Brukseli na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej Konwencja w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), w następującym brzmieniu:

KONWENCJA sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu) Wysokie Umawiające się Strony niniejszej konwencji, Państwa Członkowskie Unii Europejskiej; Powołując się na akt Rady z dnia 26 lipca 1995 r.; Mając świadomość pilnych problemów wynikających z terroryzmu, nielegalnego handlu narkotykami i innych poważnych form przestępczości międzynarodowej; Mając na uwadze, że niezbędny jest postęp w zakresie solidarnego działania i współpracy między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, w szczególności poprzez poprawę współpracy policyjnej między Państwami Członkowskimi; Taki postęp powinien umożliwić dalszą poprawę ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; Utworzenie Europejskiego Urzędu Policji (Europol) postanowiono w Traktacie o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r.; W świetle decyzji Rady Europejskiej z dnia 29 października 1993 r., iż Europol ma zostać ustanowiony w Niderlandach z siedzibą w Hadze; W trosce o wspólny cel poprawy współpracy policyjnej w dziedzinie zwalczania terroryzmu, nielegalnego handlu narkotykami i innych poważnych form przestępczości międzynarodowej poprzez stałą, poufną i intensywną wymianę informacji między Europolem a jednostkami narodowymi Państw Członkowskich;

CONVENTION based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) The High Contracting Parties to the present Convention. Member States of the European Union; Referring to the Council Act of 26 July 1995; Aware of the urgent problems arising from terrorism, unlawful drug trafficking and other serious forms of international crime; Whereas there is a need for progress in solidarity and cooperation between the Member States of the European Union, particularly through an improvement in police cooperation between the Member States; Whereas such progress should enable the protection of security and public order to be further improved; Whereas the establishment of a European Police Office (Europol) was agreed in the Treaty on European Union of 7 February 1992; In view of the decision of the European Council of 29 October 1993 that Europol should be established in the Netherlands and have its seat in The Hague; Mindful of the common objective of improving police cooperation in the field of terrorism, unlawful drug trafficking and other serious forms of international crime through a constant, confidential and intensive exchange of information between Europol and Member States national units;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.