Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-07-27
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 2005


Strona 1 z 10
245

PROTOKÓŁ sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 23 lipca 1996 r. został sporządzony w Brukseli na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej Protokół w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, w następującym brzmieniu:

PROTOKÓŁ sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji Wysokie Umawiające się Strony, podjęły następujące postanowienia, które są załączone do Konwencji:

PROTOCOL drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the establishment of a European Police Office The High Contracting Parties, Have agreed on the following provisions, which shall be annexed to the Convention:

Dziennik Ustaw Nr 29 Artykuł 1                — 1922 — Article 1                Poz. 245


Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym, na warunkach określonych w niniejszym protokole w sprawie wykładni Konwencji o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji, zwanej dalej „Konwencją o Europolu”. Artykuł 2

1. W formie deklaracji złożonej w chwili podpisania niniejszego protokołu lub w każdej innej chwili w okresie późniejszym, Państwo Członkowskie może uznać kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawie wykładni Konwencji o Europolu na warunkach określonych w ustępie 2 litera (a) lub litera (b).

2. Państwo Członkowskie, składając deklarację na podstawie ustępu 1, może wskazać, że: (a) każdy sąd lub trybunał tego państwa, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa krajowego, może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z wnioskiem o rozpatrzenie w trybie prejudycjalnym pytania podniesionego w sprawie przed nim zawisłej i dotyczącego ważności lub wykładni Konwencji o Europolu, jeżeli sąd lub Trybunał ten uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku lub (b) każdy sąd lub trybunał tego państwa może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z wnioskiem o rozpatrzenie w trybie prejudycjalnym pytania podniesionego w sprawie przed nim zawisłej i dotyczącego ważności lub wykładni Konwencji o Europolu, jeżeli sąd lub Trybunał uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku. Artykuł 3

1. Stosuje się Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich oraz regulamin wewnętrzny Trybunału Sprawiedliwości.

2. Zgodnie ze Statutem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, każde Państwo Członkowskie, niezależnie od tego czy złożyło deklarację na podstawie artykułu 2, jest uprawnione do przedłożenia dokumentów procesowych lub uwag na piśmie Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach, które powstają na podstawie artykułu

1. Artykuł 4

1. Protokół niniejszy podlega przyjęciu przez Państwa Członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

2. Państwa Członkowskie powiadamiają depozytariusza o spełnieniu swoich odpowiednich wymogów konstytucyjnych do przyjęcia niniejszego protokołu i przekazują mu wszelkie deklaracje złożone na podstawie artykułu 2.

The Court of Justice of the European Communities shall have jurisdiction, under the conditions laid down in this Protocol, to give preliminary rulings on the interpretation of the Convention on the establishment of a European Police Office, hereinafter referred to as “the Europol Convention”. Article 2

1. By a declaration made at the time of the signing of this Protocol or at any time thereafter, any Member State shall be able to accept the jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities to give preliminary rulings on the interpretation of the Europol Convention under the conditions specified in either paragraph 2(a) or paragraph 2(b).

2. A Member State making a declaration under paragraph 1 may specify that either: (a) any court or tribunal of that State against whose decisions there is no judicial remedy under national law may request the Court of Justice of the European Communities to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning the interpretation of the Europol Convention if that court or tribunal considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, or (b) any court or tribunal of that State may request the Court of Justice of the European Communities to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning the interpretation of the Europol Convention if that court or tribunal considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment. Article 3

1. The Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Communities and the Rules of Procedure of that Court of Justice shall apply.

2. In accordance with the Statute of the Court of Justice of the European Communities, any Member State, whether or not it has made a declaration pursuant to Article 2, shall be entitled to submit statements of case or written observations to the Court of Justice of the European Communities in cases which arise under Article

1. Article 4

1. This Protocol shall be subject to adoption by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

2. Member States shall notify the depositary of the completion of their respective constitutional requirements for adopting this Protocol and communicate to him any declaration made pursuant to Article 2.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2007-08-02 nr 201 poz. 15

  Uzupełnienie do decyzji Rady 2007/543/WE z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1646

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 23 lipca 1996 r. sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni, trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-21 poz. 1533

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 roku, oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.

 • Legislacja UE z 2007-12-29 nr 347 poz. 3

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik I do Aktu przystąpienia z 2005 r.

 • Komunikat UE z 2008-10-16 nr 263 poz. 24

  9. 4. Energia jądrowa (ratyfikacja przez Słowenię Protokołu zmieniającego Konwencję paryską) *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.