Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 16

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 16


Strona 16 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1889 —                Poz. 243


lów wykonywania jego zadań, określonych w artykule 10, Europol ustala następujące elementy polecenia otwarcia pliku wymagające jednomyślnego zatwierdzenia przez Zarząd: (1) nazwę pliku; (2) przeznaczenie pliku; (3) grupy osób, których dane są gromadzone; (4) charakter gromadzonych danych oraz jakichkolwiek innych danych wymienionych w artykule 6 zdanie pierwsze Konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r., które są bezwzględnie konieczne; (5) rodzaj danych osobowych wykorzystywanych do otwarcia pliku; (6) źródło lub wprowadzającego dane, które mają być gromadzone; (7) warunki, na jakich dane osobowe zgromadzone w pliku mogą być przekazywane, do jakich odbiorców i zgodnie z jaką procedurą; (8) terminy badania i czas przechowywania; (9) sposób ustanowienia systemu logowania się dla celu audytu. Wspólny organ nadzorczy, przewidziany w artykule 24, jest niezwłocznie informowany przez Dyrektora Europolu o planowanym poleceniu otwarcia pliku z danymi i otrzymuje dossier, aby mógł skierować do Zarządu wszelkie uwagi, jakie uważa za stosowne.

2. Jeżeli pilność sprawy wyklucza uzyskanie zgody Zarządu, wymaganej zgodnie z ustępem 1, Dyrektor, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych Państw Członkowskich, może podjąć uzasadnioną decyzję polecającą otwarcie pliku z danymi. Jednocześnie informuje on członków Zarządu o swojej decyzji. Procedura na mocy ustępu 1 jest uruchamiana niezwłocznie oraz zakończona w jak najkrótszym terminie.

performing its tasks referred to in Article 10, Europol shall specify in an order opening the file, which shall require the approval of the Management Board: (1) the file name; (2) the purpose of the file; (3) the groups of persons on whom data are stored; (4) the nature of the data to be stored, and any of the data listed in the first sentence of Article 6 of the Council of Europe Convention of 28 January 1981 which are strictly necessary; (5) the type of personal data used to open the file; (6) the supply or input of the data to be stored; (7) the conditions under which the personal data stored in the file may be communicated, to which recipients and under what procedure; (8) the time limits for examination and duration of storage; (9) the method of establishing the audit log. The joint supervisory body provided for in Article 24 shall immediately be advised by the Director of Europol of the plan to order the opening of such a data file and shall receive the dossier so that it may address any comments it deems necessary to the Management Board.

2. If the urgency of the matter is such as to preclude obtaining the approval of the Management Board as required under paragraph 1, the Director, on his own initiative or at the request of the Member States concerned, may be a reasoned decision, order the opening of a data file. At the same time he shall inform the members of the Management Board of his decision. The procedure pursuant to paragraph 1 shall then be set in motion without delay and completed as soon as possible. TITLE IV Common provisions on information processing Article 13 Duty to notify Europol shall promptly notify the national units and also their liaison officers if the national units so request, of any information concerning their Member State and of connections identified between criminal offences for which Europol is competent under Article

2. Information and intelligence concerning other serious criminal offences, of which Europol becomes

TYTUŁ IV Wspólne postanowienia o przetwarzaniu informacji Artykuł 13 Obowiązek powiadamiania Europol bezzwłocznie powiadamia jednostki narodowe oraz ich oficerów łącznikowych, o ile jednostki narodowe tego zażądają, o wszelkich informacjach dotyczących ich Państwa Członkowskiego i o ujawnionych powiązaniach między przestępstwami objętymi kompetencją Europolu na mocy artykułu

2. Przekazywane mogą też być informacje i dane wywiadowcze

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 16 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.