Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 19

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 19


Strona 19 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1892 —                Poz. 243


jedynie po wcześniejszym zasięgnięciu opinii przekazującego Państwa Członkowskiego, którego interesy i opinie muszą być uwzględnione w jak najszerszym zakresie.

3. Wykorzystanie danych do innych celów lub przez władze inne niż określone w artykule 2 niniejszej konwencji jest możliwe jedynie po uprzednim zasięgnięciu opinii Państwa Członkowskiego, które przekazało dane, oraz w zakresie dopuszczalnym zgodnie z prawem krajowym tego Państwa Członkowskiego. Artykuł 18 Przekazywanie danych państwom trzecim i instytucjom trzecim

1. Na warunkach ustanowionych w ustępie 4 Europol może przekazywać zgromadzone dane osobowe państwom trzecim i instytucjom trzecim, w rozumieniu artykułu 10 ustęp 4, o ile: (1) jest to konieczne w poszczególnych przypadkach do celów zapobiegania i zwalczania przestępstw objętych kompetencją Europolu na mocy artykułu 2; (2) dane państwo lub instytucje gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych; oraz (3) jest to dopuszczalne na zasadach ogólnych w rozumieniu ustępu

2. 2. Zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej oraz uwzględniając okoliczności określone w ustępie 3 Rada, stanowiąc jednomyślnie, ustala ogólne zasady przekazywania danych osobowych przez Europol państwom trzecim i instytucjom trzecim w rozumieniu artykułu 10 ustęp

4. Zarząd przygotowuje decyzję Rady i zasięga opinii wspólnego organu nadzorczego, określonego w artykule 24.

3. Odpowiedni poziom ochrony danych realizowanej przez państwa trzecie i instytucje trzecie w rozumieniu artykułu 10 ustęp 4 jest oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, które odgrywają rolę w procesie przekazywania danych osobowych; pod uwagę brane są w szczególności następujące okoliczności: (1) charakter danych; (2) cel przeznaczenia danych; (3) okres zamierzonego przetwarzania; (4) postanowienia ogólne lub szczególne dotyczące państw trzecich lub instytucji trzecich w rozumieniu artykułu 10 ustęp

4. 4. Jeżeli przedmiotowe dane zostały przekazane do Europolu przez Państwo Członkowskie, Europol może przekazać je państwom trzecim lub instytucjom trzecim jedynie za zgodą tego Państwa Członkowskiego. Państwo Członkowskie może uprzednio udzielić

and opinions must be taken into account as far as possible.

3. Use of the data for other purposes or by authorities other than those referred to in Article 2 of this Convention shall be possible only after prior consultation of the Member State which transmitted the data in so far as the national law of that Member State permits. Article 18 Communication of data to third States and third bodies

1. Europol may under the conditions laid down in paragraph 4 communicate personal data which it holds to third states and third bodies within the meaning of Article 10 (4), where: (1) this is necessary in individual cases for the purposes of preventing or combating criminal offences for which Europol is competent under Article 2; (2) an adequate level of data protection is ensured in that State or that body; and (3) this is permissible under the general rules within the meaning of paragraph

2. 2. In accordance with the procedure in Title VI of the Treaty on European Union, and taking into account the circumstances referred to in paragraph 3, the Council, acting unanimously, shall determine the general rules for the communication of personal data by Europol to the third States and third bodies within the meaning of Article 10 (4). The Management Board shall prepare the Council decision and consult the joint supervisory body referred to in Article 24.

3. The adequacy of the level of data protection afforded by third States and third bodies within the meaning of Article 10 (4) shall be assessed taking into account all the circumstances which play a part in the communication of personal data; in particular, the following shall be taken into account: (1) the nature of the data; (2) the purpose for which the data is intended; (3) the duration of the intended processing; and (4) the general or specific provisions applying to the third States and third bodies within the meaning of Article 10 (4).

4. If the data referred to have been communicated to Europol by a Member State, Europol may communicate them to third States and third bodies only with the Member State’s consent. The Member State may give its prior consent, in general or other terms, to

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 19 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.