Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 22

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 22


Strona 22 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1895 —                Poz. 243


lającej decyzji, do wspólnego organu nadzorczego. Wnioskodawca może również przekazać sprawę do wspólnego organu nadzorczego w przypadku braku odpowiedzi w terminie ustanowionym w niniejszym artykule.

7. Jeżeli wnioskodawca wnosi odwołanie do wspólnego organu nadzorczego, przewidzianego w artykule 24, odwołanie rozpatrywane jest przez ten organ. W przypadku gdy odwołanie dotyczy przekazania danych wprowadzonych do systemu informacyjnego przez Państwo Członkowskie, wspólny organ nadzorczy podejmuje decyzję zgodnie z prawem krajowym Państwa Członkowskiego, w którym wniosek został złożony. Wspólny organ nadzorczy zasięga wcześniej opinii krajowego organu nadzorczego lub właściwego organu sądowego w Państwie Członkowskim, które było źródłem danych. Odpowiedni organ krajowy dokonuje niezbędnego sprawdzenia, w szczególności ustala, czy decyzja odmowna została podjęta zgodnie z niniejszym artykułem ustępy 3 i 4 punkt

1. W przypadku potwierdzenia decyzja, która może sprowadzać się do odmowy przekazania jakichkolwiek informacji, jest podejmowana przez wspólny organ nadzorczy w ścisłej współpracy z krajowym organem nadzorczym lub właściwym organem sądowym. Jeżeli odwołanie dotyczy przekazana odnośnych danych wprowadzonych do systemu informacyjnego przez Europol lub danych przechowywanych w plikach roboczych do celów analizy, wspólny organ nadzorczy, w przypadku powtarzającej się odmowy Europolu lub Państwa Członkowskiego, może uchylić decyzję odmowną jedynie większością dwóch trzecich jego członków, po wysłuchaniu Europolu lub zainteresowanego Państwa Członkowskiego. W przypadku braku takiej większości, wspólny organ nadzorczy powiadamia wnioskodawcę o dokonaniu sprawdzenia, nie podaje informacji ujawniających mu, czy jest znany. Jeżeli odwołanie dotyczy sprawdzenia danych wprowadzonych do systemu informacyjnego przez Państwo Członkowskie, wspólny organ nadzorczy zapewnia, aby konieczne sprawdzenie zostało dokonane prawidłowo w ścisłej współpracy z krajowym organem nadzorczym Państwa Członkowskiego, które wprowadziło dane. Wspólny organ nadzorczy zawiadamia wnioskodawcę o dokonaniu sprawdzenia, nie podając informacji ujawniających mu, czy jest znany. Jeżeli odwołanie dotyczy sprawdzenia danych wprowadzonych do systemu informacyjnego przez Europol lub danych przechowywanych w plikach roboczych do celów analizy, wspólny organ nadzorczy zapewnia, aby Europol dokonał koniecznego sprawdzenia. Wspólny organ nadzorczy zawiadamia wnioskodawcę o dokonaniu sprawdzenia, nie podając informacji ujawniających mu, czy jest znany.

8. Powyższe postanowienia stosuje się mutatis mutandis do danych niezautomatyzowanych, przecho-

fied with the decision. The latter may also refer the matter to the joint supervisory body if there has been no response to his request within the timelimits laid down in its Article.

7. If the enquirer lodges and appeal to the joint supervisory body provided for in Article 24, the appeal shall be examined by that body. Where the appeal relates to a communication concerning data entered by a Member State in the information system, the joint supervisory body shall take its decision in accordance with the national law of the Member State in which the application was made. The joint supervisory body shall first consult the national supervisory body or the competent judicial body in the Member State which was the source of the data. Either national body shall make the necessary checks, in particular to establish whether the decision to refuse was taken in accordance with paragraphs 3 and 4 (1) of this Article. On confirmation of that, the decision, which may extend to a refusal to communicate any information, shall be taken by the joint supervisory body in close cooperation with the national supervisory body or competent judicial body. Where the appeal relates to a communication concerning data entered by Europol in the information system or data stored in the work files for the purposes of analysis, the joint supervisory body, in the event of persistent objections from Europol or a Member State, may not overrule such objections unless by a majority of two-thirds of its members after having heard Europol or the Member State concerned. If there is no such majority, the joint supervisory body shall notify the enquirer that it has carried out the checks, without giving any information which might reveal to him whether or not he is known. Where the appeal concerns the checking of data entered by a Member State in the information system, the joint supervisory body shall ensure that the necessary checks have been carried out correctly in close cooperation with the national supervisory body of the Member State which entered the data. The joint supervisory body shall notify the enquirer that it has carried out the checks, without giving any information which might reveal to him whether or not he is known. Where the appeal concerns the checking of data entered by Europol in the information system or of data stored in the work files for the purposes of analysis, the joint supervisory body shall ensure that the necessary checks have been carried out by Europol. The joint supervisory body shall notify the enquirer that it has carried out the checks, without giving any information which might reveal to him whether or not he is known.

8. The above provisions shall apply mutatis mutandis to non-automated data held by Europol in the

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 22 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.