Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 30

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 30


Strona 30 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1903 —                Poz. 243


(21) rozstrzyga większością dwóch trzecich w sporach między Państwem Członkowskim a Europolem lub między Państwami Członkowskimi, dotyczących odszkodowania z tytułu odpowiedzialności za nieuprawnione lub nieprawidłowe przetwarzanie danych (artykuł 38); (22) uczestniczy we wprowadzaniu zmian do niniejszej konwencji (artykuł 43); (23) jest odpowiedzialny za wszelkie inne zadania powierzone mu przez Radę, zwłaszcza w ramach postanowień dotyczących wykonania niniejszej konwencji.

2. Zarząd składa się z jednego przedstawiciela każdego Państwa Członkowskiego. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.

3. Każdy członek Zarządu może być reprezentowany przez swojego zastępcę; w przypadku nieobecności pełnoprawnego członka Zarządu, zastępca może wykonywać jego prawo głosu.

4. Komisja Wspólnot Europejskich jest zapraszana do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu. Zarząd może jednak podjąć decyzję o odbyciu posiedzenia bez przedstawiciela Komisji.

5. Członkowie lub zastępcy członków są uprawnieni do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu wraz z ekspertami ze swoich Państw Członkowskich i do korzystania z ich doradztwa.

6. Zarządowi przewodniczy przedstawiciel Państwa Członkowskiego sprawującego Prezydencję w Radzie.

7. Zarząd jednomyślnie przyjmuje swój regulamin.

8. Wstrzymanie się od głosu nie stanowi przeszkody w podjęciu przez Zarząd decyzji, które muszą być podejmowane jednomyślnie.

9. Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy do roku.

(21) shall act by two-thirds majority in disputes between a Member State and Europol or between Member States concerning compensation paid under the liability for unauthorized or incorrect processing of data (Article 38); (22) shall take part in any amendment of this Convention (Article 43); (23) shall be responsible for any other tasks assigned to it by the Council particularly in provisions for the implementation of this Convention.

2. The Management Board shall be composed of one representative of each Member State. Each member of the Management Board shall have one vote.

3. Each member of the Management Board may be represented by an alternate member; in the absence of the full member, the alternate member may exercise his right to vote.

4. The Commission of the European Communities shall be invited to attend meetings of the Management Board with non-voting status. However, the Management Board may decide to meet without the Commission representative.

5. The members or alternate members shall be entitled to be accompanied and advised by experts from their respective Member States at meetings of the Management Board.

6. The Management Board shall be chaired by the representative of the Member State holding the Presidency of the Council.

7. The Management Board shall unanimously adopt its rules of procedure.

8. Abstentions shall not prevent the Management Board from adopting decisions which must be taken unanimously.

9. The Management Board shall meet at least twice a year.

10. The Management Board shall adopt unanimously each year: (1) a general report on Europol’s activities during the previous year; (2) a report on Europol’s future activities taking into account Member States’ operational requirements and budgetary and staffing implications for Europol. These reports shall be submitted to the Council in accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European Union.

10. Co roku Zarząd przyjmuje jednomyślnie: (1) ogólne sprawozdanie z działalności Europolu w poprzednim roku; (2) sprawozdanie dotyczące przyszłych działań Europolu, z uwzględnieniem operacyjnych wymagań Państw Członkowskich oraz konsekwencji dla budżetu i personelu Europolu. Sprawozdania te przedkładane są Radzie, zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 30 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.