Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 34

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 34


Strona 34 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1907 —                Poz. 243


4. Każde Państwo Członkowskie traktuje wszelkie naruszenie obowiązku dyskrecji i poufności ustanowionego w ustępach 2 i 3 jako naruszenie obowiązków wynikających z prawa tego państwa w odniesieniu do tajemnicy urzędowej lub służbowej względnie z postanowień dotyczących informacji niejawnych. Gdy wymaga tego sytuacja, każde Państwo Członkowskie wprowadza, nie później niż w dniu wejścia w życie niniejszej konwencji, zasady prawa krajowego lub postanowienia wymagane do ścigania naruszeń obowiązku zachowania poufności, określone w ustępach 2 i

3. Zapewnia ono również stosowanie odpowiednich zasad i przepisów do własnych pracowników, którzy mają kontakt z Europolem podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Artykuł 33 Języki

1. Sprawozdania oraz wszelkie inne pisma i dokumenty przedkładane Zarządowi sporządzane są we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej; językami roboczymi Zarządu są języki urzędowe Unii Europejskiej.

2. Tłumaczenia wymagane w pracy Europolu wykonuje centrum tłumaczeń instytucji Unii Europejskiej. Artykuł 34 Informowanie Parlamentu Europejskiego

1. Prezydencja Rady raz w roku przesyła Parlamentowi Europejskiemu specjalne sprawozdanie dotyczące pracy Europolu. Zasięga także opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie ewentualnej potrzeby wniesienia poprawek do niniejszej konwencji.

2. W relacjach z Parlamentem Europejskim Prezydencja w Radzie lub jej przedstawiciel wyznaczony przez Prezydencję bierze pod uwagę obowiązek zachowania dyskrecji i poufności.

3. Obowiązki ustanowione w niniejszym artykule są bez uszczerbku dla praw parlamentów narodowych, artykułu K.6 Traktatu o Unii Europejskiej oraz dla zasad ogólnych stosowanych w relacjach z Parlamentem Europejskim zgodnie z tytułem VI Traktatu o Unii Europejskiej. Artykuł 35 Budżet

1. Dla każdego roku budżetowego sporządzany jest szacunkowy plan dochodów i wydatków Europolu, włączając w to wszystkie koszty wspólnego organu nadzorczego oraz utworzonego przez ten organ, na mocy artykułu 22, Sekretariatu i dla każdej pozycji określonej w budżecie; do budżetu dołączany jest plan

4. Each Member State shall treat any infringement of the obligation of discretion or confidentiality laid down in paragraphs 2 and 3 as a breach of the obligations imposed by its law on official or professional secrets or its provisions for the protection of confidential material. Where appropriate, each Member State shall introduce, no later than the date of entry into force of this Convention, the rules under national law or the provisions required to proceed against breaches of the obligations of discretion or confidentiality referred to in paragraphs 2 and

3. It shall ensure that the rules and provisions concerned apply also to its own employees who have contact with Europol in the course of their work. Article 33 Languages

1. Reports and all other papers and documentation placed before the Management Board shall be submitted in all official languages of the European Union; the working languages of the Management Board shall be the official languages of the European Union.

2. The translations required for Europol’s work shall be provided by the translation centre of the European Union Institutions. Article 34 Informing the European Parliament

1. The Council Presidency shall each year forward a special report to the European Parliament on the work of Europol. The European Parliament shall be consulted should this Convention be amended in any way.

2. The Council Presidency or its representative appointed by the Presidency shall, with respect to the European Parliament, take into account the obligations of discretion and confidentiality.

3. The obligations laid down in this Article shall be without prejudice to the rights of national parliaments, to Article K.6 of the Treaty on European Union and to the general principles applicable to relations with the European Parliament pursuant to Title VI of the Treaty on European Union. Article 35 Budget

1. Estimates shall be drawn up of all of Europol’s income and expenditure including all costs of the joint supervisory body and of the secretariat set up by it under Article 22 for each financial year and these items entered in the budget; an establishment plan shall be appended to the budget. The financial

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 34 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.