Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 5

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 5


Strona 5 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1878 —                Poz. 243


Następujące rodzaje czynów są uważane za powiązane i są uwzględniane zgodnie z procedurami określonymi w artykułach 8 i 10: — przestępstwa mające na celu uzyskanie środków służących do popełniania czynów leżących w zakresie kompetencji Europlu, — przestępstwa mające na celu ułatwienie lub dokonanie czynów leżących w zakresie kompetencji Europolu, — przestępstwa mające na celu zapewnienie bezkarności za czyny leżące w zakresie kompetencji Europolu.

4. Do celów niniejszej konwencji, „właściwe władze” oznaczają wszystkie instytucje publiczne w Państwach Członkowskich odpowiedzialne zgodnie z prawem krajowym za zapobieganie i zwalczanie przestępstw.

5. Do celów ustępów 1 i 2, „nielegalny handel narkotykami” oznacza przestępstwa wymienione w artykule 3 ustęp 1 Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 20 grudnia 1988 r. o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz w postanowieniach zmieniających lub zastępujących tę konwencję. Artykuł 3 Zadania

1. W ramach celu, określonego zgodnie z artykułem 2 ustęp 1, podstawowe zadania Europolu obejmują: (1) ułatwienie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi; (2) pozyskiwanie, zestawianie i analizowanie informacji, również danych wywiadowczych; (3) niezwłoczne powiadomienie właściwych władz Państw Członkowskich za pośrednictwem jednostek narodowych, określonych w artykule 4, o informacjach ich dotyczących i wszelkich związkach ustalonych między przestępstwami; (4) pomoc w dochodzeniach prowadzonych w Państwach Członkowskich przez przekazywanie wszystkich istotnych informacji jednostkom narodowym; (5) utrzymywanie komputerowego systemu zgromadzonych informacji, zawierającego dane zgodnie z artykułami 8, 10 i 11.

2. Mając na celu poprawę współpracy i skuteczności właściwych władz w Państwach Członkowskich za pośrednictwem jednostek narodowych, w związku z realizacją celu określonego w artykule 2 ustęp 1, dodatkowe zadania Europolu obejmują: (1) rozwój wiedzy specjalistycznej w zakresie procedur dochodzeniowych właściwych władz Państw

The following shall be regarded as related and shall be taken into account in accordance with the procedures set out in Articles 8 and 10: — criminal offences committed in order to procure the means for perpetrating acts within the sphere of competence of Europol, — criminal offences committed in order to facilitate or carry out acts within the sphere of competence of Europol, — criminal offences committed to ensure the impunity of acts within the sphere of competence of Europol.

4. For the purposes of this Convention, ‘competent authorities’ means all public bodies existing in the Member States which are responsible under national law for preventing and combating criminal offences.

5. For the purposes of paragraphs 1 and 2, ‘unlawful drug trafficking’ means the criminal offences listed in Article 3 (1) of the United Nations Convention of 20 December 1988 against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and in the provisions amending or replacing that Convention. Article 3 Tasks

1. In the framework of its objective pursuant to Article 2 (1), Europol shall have the following principal tasks: (1) to facilitate the exchange of information between the Member States; (2) to obtain, collate and analyse information and intelligence; (3) to notify the competent authorities of the Member States without delay via the national units referred to in Article 4 of information concerning them and of any connections identified between criminal offences; (4) to aid investigations in the Member States by forwarding all relevant information to the national units; (5) to maintain a computerized system of collected information containing data in accordance with Articles 8, 10 and 11.

2. In order to improve the cooperation and effectiveness of the competent authorities in the Member States through the national units with a view to fulfilling the objective set out in Article 2 (1), Europol shall furthermore have the following additional tasks: (1) to develop specialist knowledge of the investigative procedures of the competent authorities in

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 5 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.