Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 7

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 7


Strona 7 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1880 —                Poz. 243


(6) dostarczanie Europolowi danych do gromadzenia w systemie komputerowym; (7) zapewnienie przestrzegania prawa przy każdej wymianie informacji z Europolem.

5. Bez uszczerbku dla wykonywania kompetencji nałożonych na Państwa Członkowskie, określonych w artykule K.2 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególnych przypadkach jednostka narodowa nie ma obowiązku przekazywania informacji i danych wywiadowczych, określonych w artykułach 7 i 10 ustęp 4 punkty 1, 2 i 6, i jeżeli ich przekazanie może: (1) szkodzić istotnym interesom bezpieczeństwa narodowego; (2) zagrażać powodzeniu bieżącego dochodzenia lub bezpieczeństwu osób; (3) dotyczyć informacji o organizacjach lub specyficznych działaniach wywiadowczych w sferze bezpieczeństwa Państwa.

6. Koszty utrzymywania kontaktu jednostek narodowych z Europolem ponoszą Państwa Członkowskie i, poza kosztami połączeń, nie obciążają one Europolu.

7. Szefowie jednostek narodowych zbierają się, w miarę potrzeby, w celu udzielenia wsparcia Europolowi poprzez doradztwo. Artykuł 5 Oficerowie łącznikowi

1. Każda jednostka narodowa oddelegowuje do Europolu co najmniej jednego oficera łącznikowego. Liczba oficerów łącznikowych wysyłanych do Europolu przez Państwa Członkowskie jest ustanawiana jednomyślną decyzją Zarządu; decyzja ta może być zmieniona w każdym czasie jednomyślną decyzją Zarządu. O ile postanowienia szczególne niniejszej konwencji nie stanowią inaczej, oficerowie łącznikowi podlegają prawu krajowemu oddelegowującego Państwa Członkowskiego.

2. Oficerowie łącznikowi są instruowani przez swoje jednostki krajowe, aby reprezentowali interesy tych jednostek w Europolu zgodnie z prawem krajowym oddelegowującego Państwa Członkowskiego oraz zgodnie z postanowieniami dotyczącymi administracji Europolu.

3. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 4 ustępy 4 i 5, oficerowie łącznikowi, w ramach celu ustanowionego w artykule 2 ustęp 1, wspierają wymianę informacji między jednostką narodową, która ich oddelegowała, a Europolem, w szczególności poprzez: (1) dostarczanie Europolowi informacji z oddelegowującej jednostki narodowej;

(6) supply Europol with information for storage in the computerized system; (7) ensure compliance with the law in every exchange of information between themselves and Europol.

5. Without prejudice to the exercise of the responsibilities incumbent upon Member States as set out in Article K.2 (2) of the Treaty on European Union, a national unit shall not be obliged in a particular case to supply the information and intelligence provided for in paragraph 4, points 1, 2 and 6 and in Articles 7 and 10 if this would mean: (1) harming essential national security interests; or (2) jeopardizing the success of a current investigation or the safety of individuals; (3) involving information pertaining to organizations or specific intelligence activities in the field of State security.

6. The costs incurred by the national units for communications with Europol shall be borne by the Member States and, apart from the costs of connection, shall not be charged to Europol.

7. The heads of national units shall meet as necessary to assist Europol by giving advice. Article 5 Liaison officers

1. Each national unit shall second at least one liaison officer to Europol. The number of liaison officers who may be sent by Member States to Europol shall be laid down by unanimous decision of the Management Board; the decision may be altered at any time by unanimous decision of the Management Board. Except as otherwise stipulated in specific provisions of this Convention, liaison officers shall be subject to the national law of the seconding Member State.

2. The liaison officers shall be instructed by their national units to represent the interests of the latter within Europol in accordance with the national law of the seconding Member State and in compliance with the provisions applicable to the administration of Europol.

3. Without prejudice to Article 4 (4) and (5), the liaison officers shall, within the framework of the objective laid down in Article 2 (1), assist in the exchange of information between the national units which have seconded them and Europol, in particular by: (1) providing Europol with information from the seconding national unit;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 7 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.