Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 8

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 8


Strona 8 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1881 —                Poz. 243


(2) przekazywanie informacji z Europolu do oddelegowującej jednostki narodowej; oraz (3) współpracę z urzędnikami Europolu poprzez dostarczanie informacji i doradztwo w dziedzinie analizy informacji, dotyczących oddelegowującego Państwa Członkowskiego.

4. Jednocześnie, oficerowie łącznikowi pomagają w wymianie informacji, pochodzących z ich jednostki narodowej, i w koordynacji wynikających z tego środków zgodnie z ich prawem krajowym i w ramach celu ustanowionego w artykule 2 ustęp

1.

5. W zakresie niezbędnym do wykonania zadań, zgodnie z powyższym ustępem 3, oficerowie łącznikowi mają prawo zapoznać się z różnymi aktami zgodnie z właściwymi postanowieniami wyszczególnionymi w odnośnych artykułach.

6. Artykuł 25 stosuje się mutatis mutandis do działalności oficerów łącznikowych.

7. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej konwencji prawa i obowiązki oficerów łącznikowych wobec Europolu ustala jednomyślnie Zarząd.

8. Oficerowie łącznikowi korzystają z przywilejów i immunitetów niezbędnych do wykonywania swoich zadań zgodnie z artykułem 41 ustęp

2.

9. Europol zapewnia nieodpłatnie Państwom Członkowskim pomieszczenia w budynku Europolu potrzebne oficerom łącznikowym do wykonywania ich pracy. Wszystkie inne koszty związane z oddelegowaniem oficerów łącznikowych ponosi oddelegowujące Państwo Członkowskie; dotyczy to również wydatków na sprzęt dla oficerów łącznikowych, o ile podczas sporządzania budżetu Europolu Zarząd, stanowiąc jednomyślnie, w konkretnym przypadku nie zaleci inaczej. Artykuł 6 Komputerowy system zgromadzonych informacji

1. Europol utrzymuje komputerowy system zgromadzonych informacji, składający się z następujących elementów: (1) systemu informacyjnego, określonego w artykule 7, z ograniczoną i ściśle określoną zawartością, który umożliwia szybkie odszukanie informacji dostępnych Państwom Członkowskim i Europolowi; (2) plików roboczych, określonych w artykule 10, stworzonych w odniesieniu do różnych okresów analizy i zawierających wszechstronne informacje; oraz (3) systemu indeksu zawierającego niektóre dane szczegółowe z akt przeznaczonych do analizy, określonych w punkcie 2, stosownie do ustaleń przewidzianych w artykule 11.

(2) forwarding information from Europol to the seconding national unit; and (3) cooperating with the officials of Europol by providing information and giving advice as regards analysis of the information concerning the seconding Member State.

4. At the same time, the liaison officers shall assist in the exchange of information from their national units and the coordination of the resulting measures in accordance with their national law and within the framework of the objective laid down in Article 2 (1).

5. To the extent necessary for the performance of the tasks under paragraph 3 above, the liaison officers shall have the right to consult the various files in accordance with the appropriate provisions specified in the relevant Articles.

6. Article 25 shall apply mutatis mutandis to the activity of the liaison officers.

7. Without prejudice to the other provisions of this Convention, the rights and obligations of liaison officers in relation to Europol shall be determined unanimously by the Management Board.

8. Liaison officers shall enjoy the privileges and immunities necessary for the performance of their tasks in accordance with Article 41 (2).

9. Europol shall provide Member States free of charge with the necessary premises in the Europol building for the activity of their liaison officers. All other costs which arise in connection with seconding liaison officers shall be borne by the seconding Member State; this shall also apply to the costs of equipment for liaison officers, to the extent that the Management Board does not unanimously recommend otherwise in a specific case when drawing up the budget of Europol. Article 6 Computerized system of collected information

1. Europol shall maintain a computerized system of collected information consisting of the following components: (1) an information system as referred to in Article 7 with a restricted and precisely defined content which allows rapid reference to the information available to the Member States and Europol; (2) work files as referred to in Article 10 established for variable periods of time for the purposes of analysis and containing comprehensive information; and (3) an index system containing certain particulars from the analysis files referred to in point 2, in accordance with the arrangements laid down in Article 11.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 8 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.