Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 9

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 9


Strona 9 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1882 —                Poz. 243


2. Komputerowy system zgromadzonych informacji prowadzony przez Europol nie może w żadnym wypadku być podłączony do innych systemów automatycznego przetwarzania danych, z wyjątkiem systemu automatycznego przetwarzania danych jednostek narodowych. TYTUŁ II System informacyjny Artykuł 7 Tworzenie systemu informacyjnego

1. W celu wykonania swoich zadań Europol tworzy i utrzymuje komputerowy system informacyjny. System informacyjny, do którego Państwa Członkowskie, reprezentowane przez swoje jednostki narodowe i oficerów łącznikowych, mogą bezpośrednio wprowadzać dane zgodnie z ich procedurami krajowymi i do którego Europol może bezpośrednio wprowadzać dane dostarczone przez państwa trzecie i instytucje trzecie oraz dane pochodzące z analiz, jest bezpośrednio dostępny w celu konsultacji dla jednostek narodowych, oficerów łącznikowych, Dyrektora, zastępców Dyrektora i należycie umocowanych urzędników Europolu. Bezpośredni dostęp jednostek narodowych do systemu informacyjnego odnośnie do osób, określonych w artykule 8 ustęp 1 punkt 2, jest ograniczony jedynie do danych osobowych wyszczególnionych w artykule 8 ustęp

2. Pełen zakres danych, jaki może być potrzebny w przypadku szczegółowego zapytania, jest dostępny takim osobom za pośrednictwem oficerów łącznikowych.

2. Europol: (1) ma zadanie zapewnienia przestrzegania postanowień regulujących współpracę w zakresie systemu informacyjnego i jego zarządzania, oraz (2) jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie systemu informacyjnego pod względem technicznym i operacyjnym. Europol podejmie w szczególności wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić prawidłową implementację środków, określonych w artykułach 21 i 25, dotyczących systemu informacyjnego.

3. Jednostka narodowa każdego Państwa Członkowskiego jest odpowiedzialna za komunikację z systemem informacyjnym. Jest ona w szczególności odpowiedzialna za środki bezpieczeństwa, określone w artykule 25, dotyczące urządzeń do przetwarzania danych używanych na terytorium danego Państwa Członkowskiego, za przegląd zgodnie z artykułem 21 i, jeżeli wymagają tego przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne oraz procedury tego Państwa Członkowskiego, za prawidłowe wykonanie postanowień niniejszej konwencji w innych dziedzinach.

2. The computerized system of collected information operated by Europol must under no circumstances be linked to other automated processing systems, except for the automated processing systems of the national units.

TITLE II Information system Article 7 Establishment of the information system

1. In order to perform its tasks, Europol shall establish and maintain a computerized information system. The information system, into which Member States, represented by their national units and liaison officers, may directly input data in compliance with their national procedures, and into which Europol may directly input data supplied by third States and third bodies and analysis data, shall be directly accessible for consultation by national units, liaison officers, the Director, the Deputy Directors and duly empowered Europol officials.

Direct access by the national units to the information system in respect of the persons referred to in Article 8 (1), point 2 shall be restricted solely to the details of identity listed in Article 8 (2). If needed for a specific enquiry, the full range of data shall be accessible them via the liaison officers.

2. Europol shall: (1) have the task of ensuring compliance with the provisions governing cooperation on and operation of the information system, and (2) be responsible for the proper working of the information system in technical and operational respects. Europol shall in particular take all necessary measures to ensure that the measures referred to in Articles 21 and 25 regarding the information system are properly implemented.

3. The national unit in each Member State shall be responsible for communication with the information system. It shall, in particular, be responsible for the security measures referred to in Article 25 in respect of the data-processing equipment used within the territory of the Member State in question, for the review in accordance with Article 21 and, in so far as required under the laws, regulations, administrative provisions and procedures of that Member State, for the proper implementation of this Convention in other respects.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 9 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.