Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-08-23
Data wejscia w życie:2005-03-04
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 2


Strona 2 z 14

Dziennik Ustaw Nr 29 Biuro Prokuratora Republiki Azerbejdżańskiej Nigar Rafibeyli st. 7 AZ 1001, Baku — Azerbejdżan Zastrzeżenie                — 1966 —                Poz. 250


The Prosecutors’ Office of the Republic of Azerbaijan Nigar Rafibeyli st. 7 AZ 1001, Baky — Azerbaijan Reservation In accordance with Article 37, paragraph 3, of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that it may refuse mutual legal assistance under Article 26, paragraph 1 if the request concerns an offence which the Republic of Azerbaijan considers as political offence. Kingdom of Belgium Reservation According to Article 37, paragraph 1, of the Convention, Belgium reserves the right to establish as a criminal offence under its domestic law the conduct referred to in Articles 7 and 8 of the Convention only if such conduct was committed in view of the accomplishment or the omission of an act, without the knowledge and without authorisation, as the case may be, of the board of directors or of the general meeting, of the principal or of the employer. Reservation According to Article 37, paragraph 1, of the Convention, Belgium reserves the right not to establish as a criminal offence under its domestic law the conduct referred to in Article 12 of the Convention which does not concern the use by a person holding a public function of the influence — be it real influence or supposed influence — that he or she disposes of owing to his or her function. Reservation According to Article 37, paragraph 2, of the Convention Belgium reserves the right to apply Article 17, paragraphs 1 b and c, only if the offence also constitutes an offence under the legislation of the State Party in which it has been committed, unless the offence concerns a person holding a public function in a State Member of the European Union. Declaration According to Article 29, paragraph 1, of the Convention, the Government of the Kingdom of Belgium designates the „Service Public Fédéral Justice, Direction Générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux” as the central authority which shall be responsible for receiving the requests for mutual legal assistance and, either for executing or for transmitting them to the authorities competent for their execution. The address of this central authority is the following: 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles — Tel.: 00.32.2.542.67.30 — Fax: 00.32.2.538.83.75 — Internet: http://www.just.fgov.be

Na podstawie art. 37 ust. 3 konwencji, Republika Azerbejdżańska oświadcza, że może odmówić udzielenia wzajemnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 26 ust. 1 konwencji, jeśli wniosek dotyczy przestępstwa uznawanego przez Republikę Azerbejdżańską za przestępstwo polityczne. Królestwo Belgii Zastrzeżenie Na podstawie art. 37 ust. 1 konwencji, Królestwo Belgii zastrzega sobie prawo do uznania za przestępstwo zgodnie ze swoim prawem krajowym, zachowania opisanego w art. 7 oraz 8 konwencji, tylko jeżeli takie zachowanie zostało popełnione, biorąc pod uwagę dokonanie lub zaniechanie czynu, bez wiedzy i bez upoważnienia, odpowiednio, rady dyrektorów lub zgromadzenia generalnego, przełożonego lub pracodawcy. Zastrzeżenie Na podstawie art. 37 ust. 1 konwencji, Królestwo Belgii zastrzega sobie prawo do nieuznania za przestępstwo zgodnie ze swoim prawem krajowym, zachowania opisanego w art. 12 konwencji, które nie dotyczy wykorzystywania przez osobę pełniącą funkcję publiczną wpływów — rzeczywistych lub przypuszczalnych, którymi ona dysponuje, pełniąc swoją funkcję. Zastrzeżenie Na podstawie art. 37 ust. 2 konwencji, Królestwo Belgii zastrzega sobie prawo do stosowania art. 17 ust. 1 b oraz c tylko, jeżeli przestępstwo to stanowi również przestępstwo zgodnie z prawem Państwa-Strony, w którym zostało ono dokonane, chyba że przestępstwo to dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Oświadczenie Na podstawie art. 29 ust. 1 konwencji, Rząd Królestwa Belgii wyznacza „Service Public Fédéral Justice, Direction Générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux” jako organ centralny, który będzie odpowiedzialny za otrzymywanie wniosków o wzajemną pomoc prawną oraz za ich realizowanie lub ich przekazywanie do organów kompetentnych do ich realizacji. Adres tego centralnego organu jest następujący: 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruksela — Tel.: 00.32.2.542.67.30 — Fax: 00.32.2.538.83.75 — Internet: http://www.just.fgov.be

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1464

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 359

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1981

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.