Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-08-23
Data wejscia w życie:2005-03-04
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 4


Strona 4 z 14

Dziennik Ustaw Nr 29 Oświadczenia                — 1968 — Declarations                Poz. 250


Na podstawie art. 29 konwencji, Republika Czeska oświadcza, iż dla celów konwencji następujące instytucje będą uważane za organy centralne: Prokuratura Najwyższa — przed wniesieniem sprawy do sądu, Ministerstwo Sprawiedliwości — po wniesieniu sprawy do sądu.

In accordance with Article 29 of the Convention, the Czech Republic notifies that for the purposes of the Convention, the following authorities shall be henceforth considered as central authorities: Prosecutor General’s office of the Czech Republic before the case is brought before court and the Ministry of Justice of the Czech Republic after it has been brought before court. In accordance with Article 30, paragraph 2, of the Convention, the Czech Republic notifies that for the purposes of the Convention, the following authorities shall be henceforth considered as judicial authorities: Supreme Prosecutor’s Office of the Czech Republic, High Prosecutor’s Office in Prague, High Prosecutor’s Office in Olomouc, regional and district prosecutors’ offices, Municipal Prosecutor’s Office in Brno, Municipal Prosecutor’s Office in Prague, District Prosecutor’s Offices in Prague, Ministry of Justice of the Czech Republic, Supreme Court of the Czech Republic, High Court in Prague, High Court in Olomouc, regional and district courts, Municipal Court in Brno, Municipal Court in Prague and district courts in Prague. Kingdom of Denmark Reservations With regard to Article 37, paragraph 1, of the Convention, Denmark reserves the right not to establish as a criminal offence under Danish law, in part or in whole, the conduct referred to in Article

12. With regard to Article 37, paragraph 2, of the Convention, Denmark reserves the right to apply Article 17, paragraph 1b, in cases where the offender is one of its nationals, only if the offence is also a criminal offence according to the law of the Party where the offence was committed (dual criminality). With regard to Article 37, paragraph 3, of the Convention, Denmark reserves the right to refuse mutual legal assistance under Article 26, paragraph 1, if the request concerns an offence which according to Danish law is considered a political offence. Declarations In accordance with Article 29, paragraph 2, of the Convention, the Government of Denmark has designated the Ministry of Justice, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Denmark, as competent authority. In pursuance to Article 34 and until notification to the contrary, the Convention shall not apply to the Faroe Islands and Greenland. Republic of Estonia Declaration In accordance with Article 29, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Estonia has designated the Ministry of Justice as the central authority.

Na podstawie art. 30 ust. 2 konwencji, Republika Czeska oświadcza, iż dla celu konwencji następujące instytucje powinny zostać uznane za instytucje sądowe: Najwyższa Prokuratura Republiki Czeskiej, Wyższa Prokuratura w Pradze, Wyższa Prokuratura w Ołomuńcu, Prokuratury Okręgowe i Rejonowe, Prokuratura Municypalna w Brnie, Prokuratura Municypalna w Pradze, Prokuratura Rejonowa w Pradze, Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, Sąd Najwyższy Republiki Czeskiej, Wyższy Sąd w Pradze, Wyższy Sąd w Ołomuńcu, Sądy Okręgowe i Rejonowe, Sąd Municypalny w Brnie, Sąd Municypalny w Pradze, Sąd Rejonowy w Pradze.

Królestwo Danii Zastrzeżenia Zgodnie z art. 37 ust. 1 konwencji, Królestwo Danii zastrzega sobie prawo do nieuznania za przestępstwo w prawie duńskim, w części lub w całości, zachowania opisanego w art.

12. Zgodnie z art. 37 ust. 2 konwencji, Królestwo Danii zastrzega sobie prawo stosowania art. 17 ust. 1 b, jeśli sprawca jest jednym z jej obywateli, tylko wtedy, jeśli jego czyn uznawany jest za przestępstwo również w prawie Strony, na terytorium której zostało popełnione (podwójna karalność). W odniesieniu do art. 37 ust. 3 konwencji, Królestwo Danii zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia wzajemnej pomocy prawnej zgodnie z art. 26 ust. 1, jeśli wniosek dotyczy przestępstwa, które zgodnie z prawem duńskim uznane jest za przestępstwo polityczne. Oświadczenia Zgodnie z art. 29 ust. 2 konwencji, Rząd Królestwa Danii wyznaczył Ministerstwo Sprawiedliwości, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Kopenhaga K, Dania — jako organ właściwy. Zgodnie z art. 34 i do czasu przeciwnej notyfikacji, konwencji nie stosuje się do Wysp Owczych i Grenlandii. Republika Estońska Oświadczenie Zgodnie z art. 29 ust. 1 konwencji, Republika Estońska wyznacza organem centralnym Ministerstwo Sprawiedliwości.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1464

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 359

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1981

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.