Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 60 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-26
Data wydania:2009-01-13
Data wejscia w życie:2009-01-26
Data obowiązywania:2009-01-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 60 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 11                — 1534 —                Poz. 60


60

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. § 2.

1. Pełnomocnik realizuje zadania związane z przygotowaniami do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską.

2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań przez międzyinstytucjonalne zespoły robocze, które zostaną powołane w odrębnym trybie;

2) prowadzenie współpracy z innymi krajowymi instytucjami zaangażowanymi w przygotowania do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską;

3) wydawanie zaleceń i rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii krajowym instytucjom i podmiotom zaangażowanym w działania przygotowawcze do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską w zakresie realizacji tych działań;

4) niezwłoczne sygnalizowanie Prezesowi Rady Ministrów ewentualnych problemów, zagrożeń i opóźnień w realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, i przedstawianie, po analizie nieprawidłowości, propozycji działań naprawczych;

5) utrzymywanie kontaktów, wymiana informacji i doświadczeń z organami Unii Europejskiej oraz instytucjami innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1; ———————

1)

6) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, mających wpływ na przebieg realizacji zadań, o których mowa w ust.

1. §

3. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz w zakresie realizowanych przez niego zadań. § 4.

1. Pełnomocnik przedstawia Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów, stałemu komitetowi Rady Ministrów oraz Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związane z realizacją powierzonych mu zadań oraz sprawozdania ze swojej działalności.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane za okresy półroczne (w terminie dwóch miesięcy po upływie okresu półrocznego) lub częściej z inicjatywy Pełnomocnika. §

5. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań. §

6. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych, wynikających z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. §

7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Finansów. §

8. Pierwsze sprawozdanie dotyczące okresu od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do końca pierwszego kwartału 2009 r. Pełnomocnik przedstawi nie później niż do dnia 15 maja 2009 r. §

9. Końcowe sprawozdanie ze swojej działalności Pełnomocnik przedłoży w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską. §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 60 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 66 z 20092009-01-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2009 r. sygn. akt P 40/07

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 65 z 20092009-01-26

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 63 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 62 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 61 z 20092009-01-26

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 59 z 20092009-01-26

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Pełnomocnik do spraw doręczeń w Polsce

  Mieszkam od ponad roku w USA, ale w Polsce mam jeszcze ciągle rożne sprawy. Na przykład wynajmuję mieszkanie oraz być może będę rozliczał PIT za 2006. Ostatnio rozmawiałem (...)

 • Pełnomocnik a doręczenia

  W postępowaniu administracyjnym jest ustanowiony pełnomocnik. Zgodnie z art. 40 § 2 kpa w przypadku ustanowienia pełnomocnika organ administracji państwowej doręcza (...)

 • Pełnomocnik prezesa zarządu

  Czy dopuszczalne jest ustanowienie przez Prezesa Zarządu pełnomocnika, który będzie reprezentował go na posiedzeniach zarządu. Członkowie zarządu w tym przypadku nie (...)

 • Pełnomocnik do doręczeń w kraju

  Dostałem wezwanie z sądu w Polsce, w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, do ustanowienia pełnomocnika do odbioru pism procesowych na terenie Polski. Jakie przepisy regulują (...)

 • Działanie przez pełnomocnika

  Czy jeśli chciałabym wnieść pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty, to na rozprawie mógłby mnie reprezentować adwokat czy też musiałbym się stawić osobiście?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-06 poz. 636

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1352

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1040

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-20 poz. 1330

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-24 poz. 1209

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.