Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1654 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-28
Data wydania:2011-12-06
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1654 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 282                — 16328 —                Poz. 1654


1654

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1) z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.  U. z  2009  r. Nr 189, poz. 1472, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. Ustala się regulamin pobytu w  ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o  nadanie statusu uchodźcy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

1)

§ 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

3)

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie §  1 ust.  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.  U. Nr  248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390, Nr 131, poz. 764, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1133.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2009  r. w  sprawie regulaminu pobytu w  ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o  nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 71, poz. 616), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i  ustawy o  cudzoziemcach (Dz.  U. Nr  191, poz. 1133), tj. z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. (poz. 1654)

REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY § 1. 1. Cudzoziemca przyjmuje się do ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o  nadanie statusu uchodźcy, zwanego dalej „ośrodkiem”, po wpisaniu jego danych osobowych do ewidencji mieszkańców ośrodka.

2. Po dokonaniu czynności, o  których mowa w  ust.  1, kierownik ośrodka lub osoba przez niego upoważniona wydaje cudzoziemcowi, za pokwitowaniem, identyfikator. §  2. 

1. Cudzoziemiec przyjmowany do ośrodka otrzymuje na piśmie w zrozumiałym dla niego języku regulamin pobytu w ośrodku, informację o przysługujących mu prawach i  ciążących na nim obowiązkach oraz przepisach regulujących udzielanie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o  nadanie statusu uchodźcy.

2. Cudzoziemiec składa pisemne oświadczenie, że otrzymał informacje, o których mowa w ust. 1. § 3. 1. Cudzoziemiec otrzymuje do użytku: ręcznik, sztućce i  naczynia stołowe oraz, za pokwitowaniem, sprzęt znajdujący się na wyposażeniu pomieszczenia mieszkalnego i komplet pościeli.

2. Opuszczając ośrodek, cudzoziemiec rozlicza się z  wyposażenia pomieszczenia mieszkalnego oraz kompletu pościeli. § 4. 1. Cudzoziemca kwateruje się w pomieszczeniu mieszkalnym ośrodka, w  miarę możliwości wraz z  innymi członkami jego rodziny, i  wyznacza mu się miejsce do spania.

2. Cudzoziemiec może dokonać zmiany pomieszczenia mieszkalnego lub miejsca wyznaczonego mu do spania za zgodą kierownika ośrodka.

3. W  pomieszczeniu mieszkalnym ośrodka w  godzinach od 2200 do 600 mogą przebywać tylko osoby w nim zakwaterowane.

4. Cudzoziemiec może być przeniesiony do innego pomieszczenia mieszkalnego, gdy wymagają tego względy organizacyjne albo jest to niezbędne do:

1) zapewnienia bezpieczeństwa cudzoziemcowi lub współmieszkańcom;

2) wyłączenia pomieszczenia z użytkowania ze względów technicznych lub sanitarnych. §  5. 

1. Pomieszczenia mieszkalne oraz inne pomieszczenia, w których przebywają cudzoziemcy, mogą być kontrolowane, gdy przemawiają za tym względy bezpieczeństwa lub konieczność przestrzegania zasad pobytu w  ośrodku albo w  przypadku nagłych zdarzeń losowych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1654 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1660 z 20112011-12-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 42/09

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1659 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1658 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1657 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1656 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1655 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1653 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1652 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1651 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2011/2012

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1650 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1649 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Zobowiązanie do opuszczenia terytorium RP

  Cudzoziemiec złożył w 2003 r. w ramach "abolicji" wniosek o udzielenie zgody na pobyt na czas określony na terytorium RP. W ramach wszczętego postępowania cudzoziemiec (...)

 • Konkubinat a status uchodźcy

  Pozostaję w stałym związku z obywatelem Kamerunu (razem mieszkamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo od prawie roku), który stara się obecnie o status uchodźcy. Chciałabym (...)

 • NIP i PESEL dla obcokrajowca

  Jestem obywatelem Białorusi pozostającym w związku małżeńskim z obywatelką Polski. Jaki jest tryb uzyskania numeru PESEL oraz NIP w mojej sytuacji?

 • Zameldowanie cudzoziemca

  Obywatel Ukrainy ma wizę (kat. D) ważną do List. 2010 ma też pozwolenie na pracę. Czy można zameldować obcokrajowca na okres dłuższy niż 3 miesiące (podstawa prawna (...)

 • Legalizacja pobytu cudzoziemca

  Mieszkam z cudzoziemcem (Francuz), mamy razem dziecko, ale nie jesteśmy małżeństwem. Na jakiej podstawie może on zalegalizować swój pobyt?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 793

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu postępowania wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w stosunku do których zachodzi domniemanie, iż byli ofiarami przestępstw lub przemocy, albo będących niepełnosprawnymi.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-05 poz. 1717

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-22 poz. 1678

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej do wykonania niektórych czynności w sprawach cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-02 poz. 1564

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.