Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1657 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-28
Data wydania:2011-12-15
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1657 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 282                — 16340 —                Poz. 1657


1657

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011  r. — Prawo geologiczne i  górnicze (Dz.  U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej;

2) organizację i  sposób przechowywania informacji geologicznej;

3) zakres ochrony informacji geologicznej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze. § 2. 1. Organy administracji geologicznej, stosownie do zakresu swojej właściwości, gromadzą informację geologiczną pochodzącą z bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych i ich wyników oraz przekazywaną przez podmioty wykonujące prace geologiczne przedstawione w  formie dokumentacji geologicznych.

2. Organy administracji geologicznej gromadzą informację geologiczną jako:

1) dokumentacje geologiczne, dokumentacje wynikowe otworów wiertniczych, dokumentacje wynikowe badań geofizycznych, mapy geologiczne oraz inne dokumenty zawierające informację geologiczną, zwane dalej „dokumentami geologicznymi”;

2) uporządkowane w określonej strukturze zestawienia danych geologicznych, w szczególności zawarte w  częściach tabelarycznych dokumentów geologicznych oraz w  cyfrowych zbiorach danych, zwane dalej „zbiorami danych geologicznych”;

3) próbki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 3 oraz ust.  2 ustawy, zwane dalej „próbkami geologicznymi trwałego przechowywania”.

3. Dokumenty geologiczne są gromadzone w  postaci dokumentów papierowych oraz dokumentów elektronicznych.

4. Zbiory danych geologicznych są gromadzone w  postaci zbiorów danych analogowych zawartych w dokumentach papierowych lub w ich cyfrowych kopiach zapisanych na informatycznych nośnikach danych oraz w  postaci zbiorów danych cyfrowych zawartych w  cyfrowych bazach danych lub zapisanych na informatycznych nośnikach danych.

1)

§ 3. 1. Organy administracji geologicznej przechowują dokumenty geologiczne oraz zbiory danych geologicznych w  wydzielonych pomieszczeniach, zwanych dalej „archiwami geologicznymi”.

2. Dokumenty i zbiory danych geologicznych przekazane do archiwum geologicznego podlegają ewidencji.

3. Dokumenty geologiczne podlegają ewidencji, klasyfikacji, kwalifikowaniu i  brakowaniu zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. § 4. 1. Próbki geologiczne przechowuje się w wydzielonych pomieszczeniach zapewniających ochronę przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, zwanych dalej „magazynami próbek”.

2. Próbki geologiczne uzyskane w wyniku poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin innych niż wymienione w  art.  10 ust.  1 ustawy, dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych, ustalania zasobów wód podziemnych oraz uzyskane z  wierceń kartograficznych, zwane dalej „próbkami czasowego przechowywania”, są przechowywane przez podmioty, które w ramach robót geologicznych pobierały próbki geologiczne.

3. Magazyny próbek trwałego przechowywania prowadzi państwowa służba geologiczna.

4. Próbki geologiczne trwałego przechowywania przekazuje się do magazynu próbek wskazanego przez państwową służbę geologiczną w  terminie określonym odpowiednio w  koncesji albo decyzji o  zatwierdzeniu projektu robót geologicznych.

5. Z przekazania próbek, o którym mowa w ust. 3, sporządza się protokół, którego kopię przekazujący próbki przesyła organowi właściwemu odpowiednio do udzielenia koncesji albo decyzji o  zatwierdzeniu projektu robót geologicznych. § 5. Próbki geologiczne przekazane do magazynu próbek ewidencjonuje się w  księdze ewidencyjnej, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. § 6. 1. Próbki geologiczne umieszcza się w opakowaniach lub skrzynkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

2. Na opakowaniach, w których znajdują się próbki, czytelnie i  w  sposób trwały opisuje się metrykę próbki, określając:

1) nazwę, symbol, numer wyrobiska oraz miejsce i sposób pobrania;

2) głębokość pobrania;

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1657 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1660 z 20112011-12-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 42/09

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1659 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1658 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1656 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1655 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1654 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1653 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1652 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1651 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2011/2012

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1650 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1649 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-28 poz. 1676

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1781

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1780

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-25 poz. 161

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-20 poz. 363

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.