Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1656 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-28
Data wydania:2011-12-15
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1656 z 2011


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 282                — 16332 —                Poz. 1656


1656

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych Na podstawie art.  97 ust.  1 pkt  4 ustawy z  dnia 9  czerwca 2011  r. — Prawo geologiczne i  górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje: § 

1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja geologiczna inna niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i  geologiczno-inżynierska, zwana dalej „dokumentacją”, w  tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji. §  2. 

1. Dokumentacja obejmuje część tekstową i graficzną.

2. Dokumentację sporządza się w formie:

1) maszynopisu lub wydruku komputerowego;

2) dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)).

3. Strona tytułowa dokumentacji zawiera:

1) nazwę i adres podmiotu wykonującego prace geologiczne;

2) nazwę i adres podmiotu finansującego wykonanie dokumentacji;

3) tytuł dokumentacji;

4) imię i nazwisko oraz podpis geologa dokumentującego wraz z  podaniem numeru świadectwa stwierdzenia kwalifikacji lub numeru decyzji uznania kwalifikacji albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne;

5) imię i  nazwisko oraz podpis kierownika jednostki wykonującej prace geologiczne;

6) imiona i  nazwiska oraz podpisy osób wchodzących w skład zespołu autorskiego;

7) datę sporządzenia dokumentacji. § 3. Mapy wchodzące w skład dokumentacji opracowuje się na podstawie map topograficznych zgromadzonych w  państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

1)

§  4. 

1. Dokumentacja sporządzana w  przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych obejmuje:

1) część tekstową składającą się z: a) strony tytułowej, b) karty informacyjnej, c) opisu zadania geologicznego, w tym określenia celu, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, d) charakterystyki geograficznej dokumentowanego obszaru, e) opisu stanu zagospodarowania powierzchni terenu, f) szczegółowego omówienia wykonanych prac geologicznych i ich wyników, g) omówienia wyników badań laboratoryjnych oraz innych badań uzyskanych w trakcie wykonywania prac, h) wniosków prac, wynikających ze zrealizowanych

i) określenia sposobu likwidacji otworów wiertniczych oraz innych wyrobisk;

2) część graficzną składającą się z: a) mapy przeglądowej w  skali nie mniejszej niż 1:50 000 z lokalizacją wykonanych prac, b) mapy sytuacyjno-wysokościowej badanego obszaru z  naniesioną na niej granicą obszaru badań, lokalizacją stanowisk pomiarowych, prac geofizycznych, otworów wiertniczych, wyrobisk górniczych, prac geochemicznych oraz miejsc pobrania próbek, c) mapy geologicznej lub geologiczno-gospodarczej, hydrogeologicznej lub geologiczno-inżynierskiej badanego obszaru — w zależności od rodzaju wykonywanych prac geologicznych — w odpowiednio dobranej skali, d) planu sytuacyjno-wysokościowego w  skali 1:500 lub 1:1000 z lokalizacją otworów wiertniczych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych, e) profili geologicznych wykonanych otworów wiertniczych, łącznie z wynikami badań geofizyki wiertniczej, wykonanych w zależności od głębokości otworu wiertniczego w skali nie mniejszej niż 1:2000, f) profili geologicznych wyrobisk górniczych wraz z  miejscami pobrania próbek, wykonanych w  skali dostosowanej do wielkości wyrobiska i sytuacji geologicznej, g) map specjalnych sporządzonych w  zależności od rodzaju wykonanych badań.

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz.  817, z  2009  r. Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1656 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1660 z 20112011-12-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 42/09

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1659 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1658 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1657 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1655 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1654 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1653 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1652 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1651 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2011/2012

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1650 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1649 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1781

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-20 poz. 951

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1696

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1741

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-22 poz. 1508

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.