Logowanie

Monitor Polski Nr 56, poz. 767 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2011

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-13
Data wydania:2010-08-05
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-08-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 56, poz. 767 z 2010


Monitor Polski Nr 56                — 2646 —                Poz. 767


767

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2011 Na podstawie art. 85 ust. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.2)) ogłasza się w załącz1)

niku do obwieszczenia stawki opłat na rok 2011 za działalność polegającą na:

1) poszukiwaniu złóż kopalin dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy;

2) rozpoznawaniu złóż kopalin oraz łącznie na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy;

3) bezzbiornikowym magazynowaniu substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

4) składowaniu odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych. Minister Środowiska: w z. S. Gawłowski

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 767)

STAWKI OPŁAT NA ROK 2011

1. Stawka opłaty za działalność polegającą na poszukiwaniu złóż kopalin dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy wynosi:

1) kopaliny energetyczne: a) ropa naftowa, gaz ziemny i metan z węgla kamiennego — 109,97 zł, b) węgiel kamienny — 549,85 zł, c) węgiel brunatny — 219,94 zł;

2) rudy metali i metale w stanie rodzimym — 109,97 zł;

3) kopaliny chemiczne — 109,97 zł;

4) kopaliny skalne (w tym torfy i rudy darniowe): a) w obszarach lądowych — 1 099,66 zł, b) w obszarach morskich — 109,97 zł;

5) wody podziemne uznane za kopaliny: a) wody lecznicze i solanki — 549,85 zł, b) wody termalne — 219,94 zł.

2. Stawka opłaty za działalność polegającą na rozpoznawaniu złóż kopalin oraz łącznie na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy wynosi:

1) kopaliny energetyczne: a) ropa naftowa, gaz ziemny i metan z węgla kamiennego — 219,94 zł, b) węgiel kamienny — 1 099,66 zł, c) węgiel brunatny — 549,85 zł;

4) kopaliny skalne (w tym torfy i rudy darniowe): a) w obszarach lądowych — 10 996,47 zł, b) w obszarach morskich — 2 749,14 zł;

5) wody podziemne uznane za kopaliny: a) wody lecznicze i solanki — 879,74 zł, b) wody termalne — 549,85 zł.

3. Stawka opłaty za bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, wynosi za:

1) substancje gazowe — 1,68 zł/tys. m3;

2) substancje ciekłe — 3,33 zł/t;

3) inne, niewymienione w pkt 1 i 2 substancje — 1,67 zł/t.

4. Stawka opłaty za składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, wynosi za:

1) odpady niebezpieczne — 68,38 zł/t;

2) odpady inne niż niebezpieczne — 5,27 zł/t;

3) odpady obojętne — 3,94 zł/t.

2) rudy metali i metale w stanie rodzimym — 219,94 zł;

3) kopaliny chemiczne — 1 099,66 zł;

pobierz plik

Monitor Polski Nr 56, poz. 767 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 770 z 20102010-08-13

  Komunikat Nr 8/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 769 z 20102010-08-13

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 768 z 20102010-08-13

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 766 z 20102010-08-13

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2011

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 765 z 20102010-08-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 764 z 20102010-08-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. o sprostowaniu błędów

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 763 z 20102010-08-13

  Zarządzenie Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 762 z 20102010-08-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Erewniu dnia 12 marca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 761 z 20102010-08-13

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Erewaniu dnia 12 marca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 760 z 20102010-08-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 759 z 20102010-08-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.