Logowanie

Monitor Polski Nr 56, poz. 769 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-13
Data wydania:2010-08-03
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-08-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 56, poz. 769 z 2010


Monitor Polski Nr 56                — 2648 —                Poz. 769


769

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 3 sierpnia 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Program Innowacyjna Gospodarka /Dokumenty i wytyczne/ Dokumenty programowe oraz http://www.poig.gov.pl w zakładce Dokumenty i Wytyczne / Dokumenty / Dokumenty Programowe;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 14 lipca 2010 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 obejmują: a) rozdział 2 Informacje ogólne na temat PO IG, w którym w tabeli zamieszczonej w podrozdziale 2.3.3 Podział alokacji POIG z uwzględnieniem preferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w euro zmieniono treść rubryki „% alokacji na działanie przeznaczony na bezpośrednie wsparcie dla MSP” oraz wartości liczbowe w odniesieniu do działań: 4.3 Kredyt technologiczny, 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, 6.5 Promocja polskiej gospodarki, b) rozdział 3 Informacje na temat priorytetów i działań, w którym: — w działaniach: 4.3 Kredyt technologiczny i 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w rubrykach: nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe,

1)

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

— w działaniu 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w rubrykach: nr 14 Przykładowe rodzaje projektów i nr 28 Minimalna / maksymalna wartość projektu zmieniono treść, — w działaniu 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym w rubrykach: nr 14 Przykładowe rodzaje projektów, nr 18 a Typ beneficjentów, nr 26 Pomoc publiczna i nr 27 Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków zmieniono treść, — w działaniu 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w rubrykach: nr 5 Instytucja Pośrednicząca i nr 25 Minimalny wkład własny beneficjenta (%) zmieniono treść, — w działaniu 6.5 Promocja polskiej gospodarki w rubrykach: nr 6 Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), nr 12 Cel i uzasadnienie działania, nr 14 Przykładowe rodzaje projektów, nr 16 Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania, nr 17 Zakres stosowania cross-financingu, nr 18 a Typ beneficjentów, nr 25 Minimalny wkład własny beneficjenta (%), nr 26 Pomoc publiczna, nr 27 Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków, nr 29 Minimalna / Maksymalna kwota dofinansowania, nr 30 Forma dofinansowania i nr 31 Wysokość udziału cross-financingu (%) zmieniono treść, — w działaniu 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w rubrykach: nr 12 Cel i uzasadnienie działania, nr 14 Przykładowe rodzaje projektów i nr 18 a Typ beneficjentów zmieniono treść, — w działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — elnclusion w rubryce nr 18 a Typ beneficjentów zmieniono treść, c) załącznik 4.1 Tabela finansowa zobowiązań w podziale na działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji, w którym w działaniach: 4.3 Kredyt technologiczny i 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym zmieniono alokacje, d) załącznik 4.2 Wskaźniki monitorowania na poziomie działań, w którym w działaniu 6.5 Promocja polskiej gospodarki zmieniono nazwę i wartości pierwszego wskaźnika oraz dodano nowe wskaźniki, w działaniach: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej i 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B zmieniono wartości wskaźników, w działaniach: 9.1 Wspar-

Monitor Polski Nr 56                — 2649 —                Poz. 769


cie zarządzania, 9.2 Wyposażenie instytucji, 9.3 Informacja i promocja zmieniono nazwy i wartości wskaźników, e) załącznik 4.3 Opis systemu wdrażania działań, w którym w działaniach: 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, 6.5 Promocja polskiej gospodarki, 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B zmieniono treść,

f) załącznik 4.4 Procedura odwoławcza w ramach PO IG, w którym wprowadzono zmiany doprecyzowujące, g) załącznik 4.5 Lista projektów indywidualnych, w którym uwzględniono listę projektów indywidualnych obowiązującą od dnia 3 lutego 2010 r., h) załącznik 4.6 Kryteria wyboru finansowanych operacji, w którym uwzględniono kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący w dniu 22 czerwca 2010 r.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

pobierz plik

Monitor Polski Nr 56, poz. 769 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 770 z 20102010-08-13

  Komunikat Nr 8/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 768 z 20102010-08-13

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 767 z 20102010-08-13

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2011

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 766 z 20102010-08-13

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2011

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 765 z 20102010-08-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 764 z 20102010-08-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. o sprostowaniu błędów

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 763 z 20102010-08-13

  Zarządzenie Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 762 z 20102010-08-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Erewniu dnia 12 marca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 761 z 20102010-08-13

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Erewaniu dnia 12 marca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 760 z 20102010-08-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 759 z 20102010-08-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.