Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 109 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-04
Data wejscia w życie:1999-02-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 109 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 109

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

Na podstawie art. 101 oraz art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów (Dz.U. z 1999 r. Nr 6, poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 4 wyrazy „242 zł” zastępuje się wyrazami „273 zł”;

2) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Kwoty dodatków określonych w rozporządzeniu w relacji procentowej do innych składników uposażenia ustala się odrębnie dla policjantów objętych i nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym na podstawie stawek tych składników, odpowiednich dla danej grupy policjantów.”;

3) w § 4: a) tabela zamieszczona w ust. 1 otrzymuje brzmienie: Stawka w złotych Lp. 1 2 3 4 5 6 Nazwa stopnia Generalny inspektor Nadinspektor Inspektor Młodszy inspektor Podinspektor Nadkomisarz

policjanci nie objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym policjanci objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

990 890 790 740 690 640

1183 1063 944 884 824 765

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

717 600 Komisarz 681 570 Podkomisarz 627 525 Aspirant sztabowy 598 500 Starszy aspirant 568 475 Aspirant 538 450 Młodszy aspirant 490 410 Sierżant sztabowy 460 385 Starszy sierżant 430 360 Sierżant 359 300 Starszy posterunkowy 335 280 Posterunkowy b) w ust. 2 na końcu zdania dodaje się wyrazy „dla policjantów nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym”;

4) w § 8 w ust. 1 wyrazy „50 zł miesięcznie” zastępuje się wyrazami „miesięcznej 8% sumy minimalnej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska aplikanta i dodatku za stopień posterunkowego”;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. (poz. 109)

TABELA GRUP ORAZ MIESIĘCZNYCH STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO POLICJANTÓW Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego w złotych

policjanci nie objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym policjanci objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

Lp.

Oznaczenie grupy uposażenia zasadniczego

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

4 250 3 850 2 700 2 550 2 400 2 250 2 100 1 950 1 800 1 650 1 530 1 410 1 320 1 245 1 175 1 115 1 065 1 025 985 950 920 820 780 730 425-485

5 076 4 598 3 225 3 046 2 867 2 687 2 508 2 329 2 150 1 971 1 828 1 684 1 577 1 487 1 404 1 332 1 272 1 225 1 177 1 135 1 099 980 932 872 508-580

2005-10-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 109 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 98 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 97 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 100 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 108 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania komisji konkursowych i regulaminu konkursów na stanowisko komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 107 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 1999 r. z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 101 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 106 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 103 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 104 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 105 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych w Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Kielcach-Masłowie, Łodzi-Lublinku, Mielcu, Szymanach koło Szczytna, Świdniku, Zielonej Górze-Babimoście i Zielonej Górze-Przylepie.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 110 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie określenia dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe szynowym z napędem, oraz wzorów tych dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 1999

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czas pracy i odpoczynku policjanta

  Jakie przepisy regulują czas pracy i odpoczynku policjanta?

 • Renta inwalidzka i świadczenie pieniężne żołnierza

  Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje (...)

 • Zajęcie poborów za zaległe alimenty

  Jestem żołnierzem zawodowym w trakcie rozwodu mam zasądzone alimenty na nie pracującą żonę i dzieci. Zalegam żonie z alimentami. Żona podała do komornika aby ściągnął (...)

 • Czas pracy - policja

  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie następującego zagadnienia. W wielu jednostkach policji policjanci pracują ponad wymiarowy czas pracy, często odbywa się to w drodze wręcz (...)

 • Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

  Pracowałem w wojsku przez 7 lat. Następnie leczyłem się psychiatrycznie na depresję i nerwicę. Jeżeli złożę wypowiedzenie w pracy, czy przy zwolnieniu zachowam wszystkie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-27 poz. 318

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-12 poz. 1337

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-25 poz. 713

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1616

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-27 poz. 261

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.