Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1257 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-27
Data wydania:2007-09-21
Data wejscia w życie:2007-09-27
Data obowiązywania:2007-09-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1257 z 2007


1257

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Przemysława Gosiewskiego Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————


1)

§

1. Minister-członek Rady Ministrów, zwany dalej „Ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów. §

2. Do zakresu działania Ministra należy w szczególności:

1) kierowanie pracami stałego komitetu Rady Ministrów zgodnie z odrębnymi przepisami;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Dziennik Ustaw Nr 178                — 12635 —                Poz. 1257


2) koordynowanie opracowywania i realizacji planu pracy Rządu, na który składają się w szczególności programy prac legislacyjnych Rady Ministrów dotyczące projektów ustaw oraz projektów rozporządzeń Rady Ministrów, opracowane w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, oraz program prac Rady Ministrów dotyczący innych dokumentów rządowych;

3) kontrola terminowej realizacji zadań wynikających z planu i programów, o których mowa w pkt 2, i okresowe przedstawianie Radzie Ministrów i Prezesowi Rady Ministrów informacji w tym zakresie;

4) koordynowanie działań dotyczących współpracy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami w zakresie prac legislacyjnych i innych spraw zleconych przez Prezesa Rady Ministrów;

5) koordynowanie i monitorowanie wykonywania zadań, powoływanych w odrębnym trybie, organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów;

6) monitorowanie i koordynowanie wykonywania zarządzeń, decyzji, poleceń oraz innych dyspozycji Prezesa Rady Ministrów;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów. §

3. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów:

1) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej;

2) zwoływać, brać udział i przewodniczyć posiedzeniom organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, powoływanych w odrębnym trybie, bez względu na ich skład i zakres działania;

3) zwoływać posiedzenia z udziałem właściwych organów administracji rządowej i im przewodniczyć;

4) przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego organu administracji rządowej do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony. §

4. Obsługę Ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. §

5. W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań Minister może:

1) powoływać zespoły do opracowywania określonych zagadnień;

2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 września 2007 r. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1257 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.