Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1259 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-27
Data wydania:2007-09-07
Data wejscia w życie:2007-10-12
Data obowiązywania:2007-09-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1259 z 2007


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 178                — 12637 —                Poz. 1259


1259

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 7 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego (Dz. U. Nr 141, poz. 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione przez fundusze kapitału zalążkowego na:

1) dokonywanie inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 4,

2) pokrycie kosztów administracji i zarządzania funduszem kapitału zalążkowego w związku z dokonywaniem inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 4 — określone w umowie o dofinansowanie projektu, o której mowa w § 8 ust.

3.

2. Warunkiem zakwalifikowania wydatków, o których mowa w ust. 1, do objęcia wsparciem jest ich poniesienie w okresie od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, o którym mowa w § 7 ust. 2, do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r., z zastrzeżeniem § 13 ust. 1.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7.

1. Instytucja udzielająca wsparcia ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu.

2. Podmiot zarządzający funduszem składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, sporządzony zgodnie ze wzorem, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.

3. Podmiot zarządzający funduszem wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji ———————

1)

projektu składa dokumenty organizacyjne funduszu kapitału zalążkowego oraz jego biznesplan, zawierający w szczególności:

1) wskazanie rynku lub rynków docelowych, na których podmiot zarządzający funduszem zamierza dokonywać inwestycji;

2) kryteria i warunki dokonywania inwestycji;

3) budżet operacyjny funduszu kapitału zalążkowego;

4) określenie struktury prawnej i własnościowej funduszu kapitału zalążkowego;

5) wykaz osób kluczowych podmiotu zarządzającego funduszem, wraz ze wskazaniem sposobu ich związania z podmiotem zarządzającym funduszem oraz szczegółowym określeniem ich kwalifikacji, doświadczenia w dokonywaniu inwestycji oraz sposobu ich motywowania;

6) opis trybu podejmowania decyzji dotyczących dokonywania inwestycji;

7) wskazanie okresu dokonywania inwestycji, w tym inwestycji dokonywanych przy udziale środków pochodzących ze wsparcia;

8) wskazanie wymaganej przez inwestora funduszu minimalnej składanej rocznie stopy zwrotu funduszu kapitału zalążkowego, zwanej dalej „stopą minimalną”;

9) określenie wymaganego procentowego udziału w zysku podmiotu zarządzającego funduszem, zwanego dalej „premią motywacyjną”;

10) uzasadnienie planowanego sposobu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na dokonywanie inwestycji, w tym środków finansowych pochodzących ze wsparcia;

11) określenie polityki wychodzenia z dokonanych inwestycji;

12) proponowany tryb i warunki dokonywania wypłat ze środków pochodzących z tytułu sprzedaży lub innego sposobu wyjścia z inwestycji, zgodnie z trybem określonym w rozdziale 4, dla inwestora funduszu oraz instytucji udzielającej wsparcia;

13) warunki likwidacji funduszu.

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1259 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.