Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-01-08
Data wydania:2006-12-19
Data wejscia w życie:2007-01-23
Data obowiązywania:2007-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 2007


Strona 1 z 4
23

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539) zarządza się, co następuje: ———————


1)

§

1. Określa się wzór wniosku o:

1) wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zmianę opisu napoju spirytusowego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

Dziennik Ustaw Nr 2                — 60 —                Poz. 23


Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. (poz. 23)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSEK O WPIS OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO NAPOJU SPIRYTUSOWEGO NA KRAJOWĄ LIST¢ CHRONIONYCH OZNACZE¡ GEOGRAFICZNYCH NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH I. Dane wnioskodawcy

1. Imię i nazwisko albo nazwa:

2. Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres:

3. Adres do korespondencji: Telefon: Faks: E-mail:

4. Imię i nazwisko osoby działającej w imieniu wnioskodawcy:

5. Adres do korespondencji osoby działającej w imieniu wnioskodawcy: II. Opis napoju spirytusowego

1. Nazwa napoju spirytusowego:

2. Ośmiocyfrowy kod Scalonej Nomenklatury CN:

3. Informacje dotyczące właściwości i cech charakterystycznych napoju spirytusowego, w szczególności informacje dotyczące: — smaku, — zapachu, — barwy, — parametrów fizykochemicznych, — zawartości alkoholu.

4. Obszar geograficzny: Należy dokładnie określić granice obszaru, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego.

5. Szczególne właściwości lub cechy charakterystyczne napoju spirytusowego, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego: Należy przedstawić elementy uzasadniające związek między właściwościami i cechami charakterystycznymi napoju spirytusowego a oddziaływaniem czynników naturalnych lub ludzkich, pochodzeniem z miejsca, miejscowości, regionu lub terytorium, do którego nawiązuje jego nazwa. Należy przedstawić związek między wszystkimi etapami produkcji, w trakcie których napój spirytusowy uzyskuje swoje cechy charakterystyczne i ostateczne właściwości, a miejscem, miejscowością, regionem lub terytorium, na którym się one odbywają i do którego nawiązuje jego nazwa.

6. Metoda produkcji napoju spirytusowego: Metoda produkcji nie może być utrzymywana w tajemnicy. Producenci nienależący do grupy, która złożyła wniosek o rejestrację, mogą produkować i wykorzystywać zarejestrowaną nazwę, jeżeli wykażą, że produkują ten napój spirytusowy zgodnie z opisem. III. Streszczenie opisu napoju spirytusowego:

1. Nazwa napoju spirytusowego:

2. Ośmiocyfrowy kod Scalonej Nomenklatury CN:

3. Informacje dotyczące właściwości i cech charakterystycznych napoju spirytusowego:

4. Obszar geograficzny:

5. Szczególne właściwości lub cechy charakterystyczne napoju spirytusowego, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 24 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujacych produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 15 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjna, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 14 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek do badań oraz postępowania z próbkami pobranymi w ramach urzędowej kontroli pasz

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 13 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 12 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-21 poz. 1539

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r.o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

 • Komunikat UE z 2009-10-09 nr 242 poz. 22

  Podstawowe specyfikacje dokumentacji technicznej dotyczącej Somerset Cider Brandy

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-30 poz. 144

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

 • Legislacja UE z 2004-06-25 nr 224 poz. 16

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1165/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-12 poz. 47

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.