Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-01-08
Data wydania:2006-12-18
Data wejscia w życie:2007-01-23
Data obowiązywania:2007-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 2007


Strona 1 z 2
16

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy Na podstawie art. 31 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Określa się:

1) wzór wniosku o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;


2) wzór wniosku o przyznanie kwoty produkcyjnej izoglukozy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy (Dz. U. Nr 129, poz. 1374). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 964, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 132, poz. 1110, Nr 141, poz. 1182, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 133, poz. 935, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541, Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1832.

Dziennik Ustaw Nr 2                — 37 —                Poz. 16


Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. (poz. 16)

Załącznik nr 1

WZÓR

Pieczęć wnioskodawcy

.....................................................................

(miejscowość, data)

Data wpływu wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ...................................................................... WNIOSEK o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru na rok gospodarczy ...................

1. Wnioskodawca ............................................................................................................................................................

(pełna nazwa)

2. Siedziba i adres wnioskodawcy: ulica ......................................................... kod pocztowy .......................................................................................... miejscowość ................................................................................................................................................................ telefon .......................................................................................................................................................................... faks ............................................................................................................................................................................... e-mail ...........................................................................................................................................................................

3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym/numer w Ewidencji Działalności Gospodarczej*) .................................

4. Numer identyfikacyjny REGON ..................................................................................................................................

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ......................................................................................................................

6. Suma kwoty A i kwoty B cukru, przyznana na okres rozliczeniowy 2005/2006: ..................................... tys. ton.

7. Ilość zakontraktowanych, na podstawie zawartych umów kontraktacji, buraków cukrowych w roku poprzedzającym rok gospodarczy, na który jest przyznawana kwota produkcyjna cukru: ............................... tys. ton.

...............................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej przez wnioskodawcę)

———————

*)

Niepotrzebne skreślić.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 24 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujacych produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 15 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjna, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 14 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek do badań oraz postępowania z próbkami pobranymi w ramach urzędowej kontroli pasz

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 13 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 12 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2006-03-24 nr 86 poz. 3

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające jednostkowe kwoty zaliczek na rzecz opłat produkcyjnych w sektorze cukru (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-02 poz. 1166

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy.

 • Legislacja UE z 2005-04-01 nr 83 poz. 44

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające jednostkowe kwoty zaliczek na rzecz opłat produkcyjnych w sektorze cukru (...)

 • Legislacja UE z 2006-08-30 nr 235 poz. 23

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1374

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.