Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 596 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-05-20
Data wejscia w życie:1999-06-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 596 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 20 maja 1999 r.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 57, poz. 596.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Art. 1. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz.1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 5, w art. 6 w ust. 10, w art. 10 w ust. 4, w art. 14 w ust. 11, w art. 21 w ust. 9, w art. 23, w art. 24 w ust. 2, w art. 29 w ust. 3 i 4, w art. 32 w ust. 5, w art. 34 w ust. 3, w art. 35 w ust. 4, w art. 36 w ust. 5, w art. 37 w ust. 2 i 4, w art. 38 w ust. 2, w art. 39 w ust. 2, w art. 50 w ust. 4, w art. 51 w ust. 6 wyrazy „Minister Finansów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw finansów publicznych”;

2) w art. 9 w ust. 11 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:”;

3) w art. 14a w ust. 4 wyrazy „Ministra Pracy i Polityki Socjalnej” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw pracy”;

4) w art. 40: a) w ust. 1 wyrazy „Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych”, b) w ust. 2 wyrazy „Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych określi, w drodze zarządzenia” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia”;

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

5) w art. 47 wyrazy „Minister Finansów do 31 grudnia 1999 r.” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw finansów publicznych do dnia 31 grudnia 2000 r.”;

6) w art. 50: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w okresie do dnia 31 grudnia 2000 r., w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku do wysokości 0% lub 7% dla niektórych towarów i usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.”, b) w ust. 3 wyrazy „31 grudnia 1999 r.” zastępuje się wyrazami „dnia 31 grudnia 2000 r.”, c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa oraz poszczególnych grup podmiotów będących podatnikami podatku od towarów i usług, a także sytuację dochodową producentów rolnych,

4) sytuację rynkową w obrocie niektórymi towarami i usługami.”;

7) w art. 51 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „31 grudnia 1999 r.” zastępuje się wyrazami „dnia 31 grudnia 2000 r.”;

8) w art. 54: a) w ust. 1 wyrazy „Do dnia 31 grudnia 1998 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 31 grudnia 2000 r.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki w uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, określi, w drodze rozporządzenia, wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 1 i 3-6 ustawy w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).”, c) w ust. 3 wyrazy „Ministra Finansów w porozumieniu z Prezesem” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw finansów publicznych w uzgodnieniu z Prezesem”, d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie do dnia 31 grudnia 2000 r. stosuje się

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

klasyfikacje statystyczne obowiązujące przed dniem 1 lipca 1997 r.”. Art. 2. Akty wykonawcze wydane na podstawie dotychczasowych upoważnień zawartych w ustawie, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wydania nowych aktów wykonawczych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1999 r. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 1999 r.

2005-07-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 596 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 597 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 599 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 615 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 614 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 598 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 612 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 611 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 600 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu realizacji przepisów o homologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 613 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 610 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 609 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 608 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 602 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 606 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 617 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 czerwca 1999 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 605 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 604 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie organów inspekcyjnych dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz trybu przeprowadzania

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 603 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ewangelicko-Reformowanemu Duszpasterstwu Imigrantów z siedzibą w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 618 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 27 ust. 2 pkt 2 lit. b) oraz art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 616 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1999 r. o sprostowaniu błędu w Decyzji nr 1/99 Rady Stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, z dnia 25 stycznia 1999 r. wprowadzającej zmiany w Protokole nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 607 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.