Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 685 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-18
Data wejscia w życie:1999-08-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 685 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

USTAWA z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 685.

Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 121, poz. 770) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się art. 30;

2) dodaje się art. 30a, 30b i 30c w brzmieniu: „Art. 30a.

1. Po utworzeniu spółek, o których mowa w art. 13 ust. 1-3, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, działając w imieniu Skarbu Państwa, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu handlowego, wniesie o podjęcie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy tych spółek oraz spółek: Zarząd Portu Gdańsk SA w Gdańsku, Port Gdynia Holding SA w Gdyni i Zarząd Portu SzczecinŚwinoujście SA w Szczecinie uchwał na podstawie art. 463 pkt 1 Kodeksu handlowego:

1) o połączeniu spółki Zarząd Portu Gdańsk SA w Gdańsku ze spółką, o której mowa w art. 13 ust. 1,

2) o połączeniu spółki Port Gdynia Holding SA w Gdyni ze spółką, o której mowa w art. 13 ust. 2,

3) o połączeniu spółki Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście SA w Szczecinie ze spółką, o której mowa w art. 13 ust.

3.

2. W połączeniach, o których mowa w ust. 1, spółkami przejmującymi są spółki, o których mowa w art. 13 ust. 1-3. Art. 30b.

1. W przypadku dokonania połączeń spółek, o których mowa w art. 30a ust. 1, uprawnionym pracownikom spółek przejętych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 400) w spółkach przejmowanych przysługuje, zgodnie z zasadami określonymi w art. 36 i art. 38 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji emisji połączeniowej objętych przez Skarb Państwa w spółkach przejmujących 99-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

proporcjonalnie do wartości nominalnej akcji należących do Skarbu Państwa w spółce przejętej, które byłyby przeznaczone do nieodpłatnego zbycia w przypadku prywatyzacji pośredniej.

2. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji, o którym mowa w ust. 1, powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia wykreślenia spółki przejętej z rejestru handlowego i wygasa z upływem 6 miesięcy od dnia jego powstania. Art. 30c. Skarb Państwa zachowuje w spółkach zarządzających portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, o których mowa w art. 30a ust. 1, co najmniej 51% sumy głosów służących całemu kapitałowi, po zrealizowaniu przez pracowników prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.”. Art. 2.

1. W przypadku, gdy połączenie spółek:

1) Zarząd Portu Gdańsk SA w Gdańsku z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku,

2) Port Gdynia Holding SA w Gdyni z Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA w Gdyni,

3) Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście SA w Szczecinie z Zarządem Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście SA w Szczecinie zostanie zarejestrowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy art. 30b ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i wygasa z upływem 6 miesięcy od dnia jego powstania.

Art. 3. W przypadku połączenia spółek, o których mowa w art. 2 ust. 1, spółki posiadające w dniu zarejestrowania połączenia udziały lub akcje w spółkach działających w sferze eksploatacji powinny je zbyć do dnia 31 grudnia 2003 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

99-08-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 685 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 695 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z restrukturyzacją gospodarki narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 698 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych uprawnień komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 699 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 1999 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 694 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 691 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 690 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 693 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 692 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 689 z 1999

  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 688 z 1999

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 687 z 1999

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 686 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 684 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 683 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 682 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 697 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 696 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 681 z 1999

  Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.