Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 694 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-07-12
Data wejscia w życie:1999-07-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 694 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 62 poz. 694

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 105, poz. 486, z 1997 r. Nr 39, poz. 245 i z 1998 r. Nr 45, poz. 282) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w następujących państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia:

1) utworzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia,

2) wojewódzkich ośrodkach organizacji, ekonomiki i informatyki w ochronie zdrowia, wojewódzkich zespołach metodycznych opieki zdrowotnej, wojewódzkich zespołach polityki zdrowotnej,

3) zakładach naprawczych sprzętu medycznego, zakładach techniki medycznej, zakładach (warsztatach) ortopedycznych,

4) jednostkach obsługi inwestycyjnej, zarządach inwestycji,

5) Centralnej Pralni Służby Zdrowia w Toruniu.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6.1 Pracownikowi zatrudnionemu w jednostce, o której mowa w § 1 pkt 1, posiadającemu stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora przysługuje miesięczny dodatek, ustalony w relacji procentowej do wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania, w wysokości: Stopień (tytuł) naukowy Profesor Doktor habilitowany Doktor Procent wynagrodzenia zasadniczego do 50%, jednak nie mniej niż 185 zł, do 30%, jednak nie mniej niż 125 zł, do 20%, jednak nie mniej niż 65 zł

2. Pracownikowi posiadającemu jednocześnie określony stopień i tytuł naukowy przysługuje tylko jeden dodatek – wyższy.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik udokumentował posiadany stopień (tytuł) naukowy.”;

3) w § 8 w ust. 1 wyrazy „pkt 2 - 4” zastępuje się wyrazami „pkt 3 i 4”;

4) w § 13 wyrazy „pkt 2 - 5” zastępuje się wyrazami pkt 3 - 5”;

5) w § 14: a) w ust. 10 i 11 skreśla się wyrazy „w dniu 1 lipca 1996 r. albo”, b) skreśla się ust. 13;

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) tabele I i V otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia, b) tytuł tabeli II otrzymuje brzmienie: „II. Zakładach naprawczych sprzętu medycznego, zakładach techniki medycznej”, c) tytuł tabeli IV otrzymuje brzmienie: „IV. Jednostkach obsługi inwestycyjnej, zarządach inwestycji”. § 2.

1. Pracownikowi zatrudnionemu w jednostkach, o których mowa w § 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród jubileuszowych wlicza się okresy, które zostały wliczone temu pracownikowi przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabył prawo w tej jednostce przed tym dniem.

2. Do pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 3 - 5 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do czasu przekazania tych jednostek określonym odrębnymi przepisami jednostkom samorządu terytorialnego. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń należnych od dnia 1 marca 1999 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1999 r. (poz. 694) Załącznik nr 1 TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO*) dla pracowników zatrudnionych w: I. Jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Kategoria zaszeregowania 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX

Kwota w zł 2 605 – 770 610 – 800 615 – 840 625 – 900 640 – 960 660 – 1025 680 – 1090 700 – 1160 720 – 1235 740 – 1330 765 – 1455 790 – 1585 825 – 1715 860 – 1850 895 – 2000 940 – 2160 1020 – 2320 1100 – 2480 1185 - 2680

II. Jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia Kategoria zaszeregowania 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX Kwota w zł 2 540 – 740 545 – 760 550 – 780 555 – 805 560 – 840 570 – 885 580 – 950 590 – 1015 605 – 1080 620 – 1155 635 – 1230 650 – 1310 675 – 1410 705 – 1520 740 – 1635 775 – 1750 820 – 1865 870 – 1990 920 – 2115

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

XX

1000 – 2255

III. Jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia Kategoria zaszeregowania 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX Kwota w zł 2 540 – 710 545 – 720 550 – 735 555 – 765 560 – 795 565 – 840 570 – 890 580 – 950 590 – 1010 600 – 1075 610 – 1140 620 – 1205 635 – 1275 655 – 1350 675 – 1430 705 – 1525 740 – 1625 780 – 1725 830 – 1835 890 – 1950

*) Stawki wynagrodzenia zasadniczego po przeliczeniu stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez uspołecznionych (Dz.U. nr 153, poz. 1006).

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Załącznik nr 2 I. Jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania 3 XVII – XIX XVI – XVIII XVI - XVIII XV - XVII Stawka dodatku funkcyjne go 4 6 5 5 4 Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 5 wyższe 6 8

1 1

2 Dyrektor Dyrektor jednostki wymienionej w § 1 pkt 2 rozporządzenia Zastępca dyrektora, główny księgowy Zastępca dyrektora, główny księgowy jednostki wymienionej w § 1 pkt 2 rozporządzenia Kierownik zakładu, ośrodka Zastępca głównego księgowego Radca prawny Główny specjalista Kierownik pracowni, działu Starszy: specjalista, informatyk, asystent Starszy koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

2

wyższe

5

3 4

XIV - XVI XIII – XV

4 3 2 2 3

wyższe wyższe średnie ekonomiczne według odrębnych przepisów wyższe wyższe wyższe wyższe medyczne i przeszkolenie specjalistyczne średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne wyższe wyższe medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

7 4 8

5 6

XII - XIV XI - XIII

5 5 5 2

5

7

Specjalista, informatyk, asystent Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

X – XII

3 1

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

8 9 10 11

Młodszy: informatyk, specjalista, asystent Starszy technik Inspektor bhp Starszy: inspektor, księgowy, magazynier, referent Starszy bibliotekarz Kierownik sekretariatu Technik, referent, inspektor, księgowy Bibliotekarz Kierowca samochodu osobowego Magazynier Pracownik gospodarczy Telefonistka, maszynistka Sprzątaczka

IX – XI VIII - X VII – IX VI – VIII

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne wyższe

2

średnie 5 według odrębnych przepisów średnie 3 według odrębnych przepisów średnie 3 średnie według odrębnych przepisów

12 13

V – VII IV – VI

1

14 15 16

III – V II - IV I - III

podstawowe podstawowe podstawowe

2

V. Centralnej Pralni Służby Zdrowia w Toruniu Lp. Stawka Wymagane kwalifikacje dodatku wykształcenie liczba lat funkcyjne pracy go A. Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni Dyrektor XVI – XVIII 5 wyższe 6 Zastępca dyrektora XV – XVII 4 wyższe 4 Główny księgowy Kierownik techniczny XIV - XVI 3 wyższe 3 Radca prawny XIII – XV 2 według odrębnych przepisów Inspektor bhp X - XII według odrębnych przepisów Technolog średnie 4 Inspektor ds. według odrębnych przeciwpożarowych przepisów Stanowisko Kategoria zaszeregowania

1 2 3 4 5

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

6

Starszy: księgowy, referent, magazynier, kasjer

IX – XI

wyższe średnie

1 3 3 2 3

7 8 1

Księgowy Magazynier

2

3 4 5

średnie średnie podstawowe Referent, kasjer VII – IX średnie B. Pracownicy na stanowiskach robotniczych i obsługi Konserwator urządzeń IX – XI średnie technicznych techniczne lub zasadnicze zawodowe i uprawnienia kwalifikacyjne typu „E” Elektryk, ślusarz, VII - IX zasadnicze operator urządzeń zawodowe i technicznych, mechanik uprawnienia kwalifikacyjne typu „E” krawcowa i inne zasadnicze zawodowe Detaszer, maglarz, V – VII podstawowe i pracz, szwaczka, przeszkolenie prasowacz i inne zawodowe Sprzątaczka, portier, II – IV podstawowe dozorca Pracownik w okresie I - III podstawowe przyuczenia do zawodu

VIII – X

2

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 694 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 695 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z restrukturyzacją gospodarki narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 698 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych uprawnień komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 699 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 1999 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 691 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 690 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 693 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 692 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 689 z 1999

  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 688 z 1999

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 687 z 1999

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 686 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 685 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 684 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 683 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 682 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 697 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 696 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 681 z 1999

  Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia

  Pielęgniarka zatrudniona jest w publicznym ZOZ. Ma również udokumentowany okres pracy w rolnictwie od 16 roku życia. Pracodawca odmawia jednak zaliczenia jej tego okresu (...)

 • Wysokość diet za podróże służbowe

  Czy pracodawca z sektora prywatnego może zmniejszyć wielkość diet oraz innych należności związanych z podróżą służbową zagraniczną? Czy właściwym miejscem (...)

 • Przyznawanie nagród jubileuszowych pracownikom sfery budżetowej

  Jakie są zasady przyznawania pracownikom sfery budżetowej nagród jubileuszowych?

 • Dodatek stażowy

  Zauważyłem, że mój były pracodawca, gdzie byłem zatrudniony na umowę o pracę , nie wypłacał mi przez kilka lat wysługi lat. Zakład pracy został zlikwidowany a (...)

 • Stawka diety za podróż służbową

  Pracownik wysłany służbowo poza granice RP, powinien posiadać ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (przepisy kraju docelowego - RFN). (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-30 poz. 374

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-15 poz. 345

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-08 poz. 528

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-08 poz. 526

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-28 poz. 774

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.