Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1363 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-25
Data wejscia w życie:2001-11-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1363 z 2001


Strona 1 z 3
1363

USTAWA z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 1. Ustawa określa zasady zakładania i prowadzenia, zakres oraz przeznaczenie krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich. Art. 2.

1. Tworzy się krajowy system ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwany dalej „systemem”.

2. System zakłada i prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”. Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) gospodarstwo rolne — wszystkie nieruchomości rolne będące w posiadaniu tego samego podmiotu,

Dziennik Ustaw Nr 125                — 9686 —                Poz. 1363


2) działka rolna — zwarty obszar gruntu rolnego, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego, na którym prowadzona jest jedna uprawa,

3) płatności bezpośrednie — pomoc finansową udzielaną na podstawie odrębnych przepisów,

4) zwierzęta gospodarskie — bydło, owce i kozy,

5) powierzchnia paszowa — grunt rolny, na którym prowadzone są uprawy roślin przeznaczonych na paszę dla zwierząt albo który jest wykorzystany do wypasu zwierząt,

6) grunt odłogowany — grunt rolny o powierzchni co najmniej 0,3 ha i szerokości 20 m, który był uprawiany z przeznaczeniem pod zbiory, a obecnie został wycofany z produkcji uprawnej lub jest na nim prowadzona produkcja na cele nieżywnościowe. Art. 4.

1. System składa się z:

1) ewidencji gospodarstw rolnych,

2) ewidencji zwierząt gospodarskich,

3) rejestru płatności bezpośrednich,

4) dokumentacji związanej z ewidencją gospodarstw rolnych oraz przyznawaniem i wypłatą płatności bezpośrednich,

5) dokumentacji związanej z przeprowadzanymi przez Agencję kontrolami przestrzegania przepisów dotyczących płatności bezpośrednich.

2. W skład systemu wchodzą także rejestry:

1) producentów bydła,

2) producentów owiec,

3) producentów kóz — którzy są uprawnieni do otrzymywania limitów określających maksymalną liczbę zwierząt, za które mogą być przyznane płatności bezpośrednie na podstawie odrębnych przepisów. Art. 5. System obejmuje dane, o których mowa w art. 8, art. 9 oraz art. 10 ust. 1 i 2, dotyczące posiadaczy gospodarstw rolnych oraz posiadaczy zwierząt gospodarskich, którzy spełniają warunki do ubiegania się o płatności bezpośrednie lub którym płatności takie przyznano i wypłacono, na podstawie odrębnych przepisów. Art. 6.

1. System wykorzystuje się w zakresie:

1) przyznawania i wypłaty płatności bezpośrednich,

2) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących płatności bezpośrednich, sprawowanego przez Agencję,

3) postępowania w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconych płatności bezpośrednich.

2. Zbiorcze dane zawarte w systemie mogą być udostępniane organom administracji publicznej prowadzącym inne systemy informacyjne. Art. 7. Ewidencję gospodarstw rolnych, ewidencję zwierząt gospodarskich oraz rejestr płatności bezpośrednich Agencja prowadzi w systemie informatycznym, zapewniając ochronę i zabezpieczenie danych przed ich utratą oraz nieuprawnionym dostępem do nich. Art. 8.

1. Ewidencja gospodarstw rolnych zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę posiadacza gospodarstwa rolnego oraz jego adres, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL),

2) niepowtarzalny numer gospodarstwa rolnego nadany przez Agencję w trybie, o którym mowa w art. 12, oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany,

3) powierzchnię gospodarstwa rolnego, z podaniem identyfikatorów działek ewidencyjnych wchodzących w jego skład,

4) dane umożliwiające identyfikację działek rolnych i gruntów odłogowanych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a w szczególności: a) powierzchnię wykazaną w hektarach, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, b) lokalizację działek rolnych, z podaniem numerów działek ewidencyjnych, na których są one położone, c) sposób ich wykorzystywania,

5) powierzchnię paszową gospodarstwa rolnego.

2. Do prowadzenia ewidencji gospodarstw rolnych wykorzystuje się dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

3. Do określenia danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, należy wykorzystywać systemy, o których mowa w art. 7a pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229). Art. 9.

1. Ewidencja zwierząt gospodarskich zawiera:

1) dane dotyczące zwierząt gospodarskich, w tym: a) numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, określenie ich gatunku, płci, kategorii oraz rasy,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1363 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Osoba prawna jako rolnik

  Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Akty własności ziemi i ich moc obowiązująca

  W 1973 r. na podstawie ustawy z 26 października 1971r. o uregulowaniu własności państwowych gospodarstw rolnych naczelnicy powiatów wydawali AWZ na tzw.\"grunty (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Działalność rolnicza a wpis do ewidencji

  Czy przed rozpoczęciem działalności rolniczej (moja wyłączna działalność) powinienem dokonać zgłoszenia w ewidencji w Urzędzie gminy?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 333

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzone do wykonania te czynności.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 90

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1789

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-04 poz. 153

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.