Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1617 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-17
Data wydania:2001-10-19
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1617 z 2001


Strona 1 z 2
Zam. 688

Korekta III: 17.12.01 — 11522 — Poz. 1617

Dziennik Ustaw Nr 144                1617        ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2001 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 i z 2001 r. Nr 63, poz. 636) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do dowolnego produktu lub materiału zaprojektowanego lub przeznaczonego do zabawy dla dzieci do lat czternastu, zwanego dalej „zabawką”, dla którego odrębne przepisy ustalają wymagania zasadnicze.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) producencie — należy przez to rozumieć również jego przedstawiciela oraz importera,

2) normie zharmonizowanej — należy przez to rozumieć Polską Normę wdrażającą normę europejską przyjętą przez europejskie organizacje normalizacyjne i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. §

2. Zgodność zabawki wprowadzanej do obrotu z wymaganiami zasadniczymi potwierdza:

1) deklaracja zgodności wystawiona przez producenta albo

2) certyfikat zgodności wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą — w przypadku zabawki, która nie spełnia norm zharmonizowanych lub spełnia te normy częściowo, albo co do której nie istnieją normy zharmonizowane. § 3.

1. Deklarację zgodności wystawia producent przed wprowadzeniem zabawki do obrotu.

2. Podstawą wystawienia deklaracji zgodności są pozytywne wyniki oceny zgodności zabawki z odpowiednimi normami zharmonizowanymi oraz z wymaganiami zasadniczymi ustalonymi w odrębnych przepisach.

3. Deklaracja zgodności zawiera:

1) numer nadany przez producenta,

2) nazwę i adres zakładu produkującego zabawkę,

3) identyfikację zabawki zawierającą: symbol SWW lub kod PKWiU, nazwę, nazwę handlową, typ, gatunek oraz przeznaczenie i informację o zakresie stosowania,

4) identyfikację normy zharmonizowanej, z którą potwierdza się zgodność: numer, tytuł i rok jej ustanowienia, się:

1) dokumenty umożliwiające dokładną identyfikację zabawki,

2) inne dokumenty wymagane w odrębnych przepisach lub normach stanowiących podstawę do certyfikacji tej zabawki,

3) egzemplarz zabawki lub informację o miejscu jego udostępnienia, w celu przeprowadzenia oględzin.

5) identyfikację partii zabawek, której dotyczy deklaracja,

6) oświadczenie producenta, że zabawka spełnia wymagania normy zharmonizowanej,

7) miejsce i datę wystawienia deklaracji zgodności,

8) imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia deklaracji zgodności.

4. W deklaracji zgodności dotyczącej określonej partii zabawek producent oświadcza również, że zabawki należące do tej partii są takie same jak zbadany typ zabawki, w odniesieniu do którego wydano deklarację zgodności. §

4. Przyjmuje się, że zabawka, na którą wystawiono deklarację zgodności, spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa. § 5.

1. Certyfikat zgodności wystawia notyfikowana jednostka certyfikująca na podstawie przeprowadzonego badania typu zabawki (WE).

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na wniosek producenta.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) oznaczenie producenta ubiegającego się o wydanie certyfikatu zgodności, jego siedzibę i adres oraz numer w rejestrze właściwym dla tego producenta,

2) dane identyfikujące zabawkę: opis zabawki, miejsce produkcji, dane dotyczące produkcji i projektu,

3) oznaczenie wytwórcy zabawki, jego siedzibę i adres,

4) zakres certyfikacji,

5) wykaz załączników,

6) datę i miejsce sporządzenia wniosku,

7) podpis producenta.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza                 Zam. 688                Korekta III: 17.12.01 — 11523 — Poz. 1617


< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1617 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1622 z 20012001-12-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 26/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1621 z 20012001-12-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 16/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1620 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1619 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1618 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1616 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1615 z 20012001-12-17

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-26 poz. 1307

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1941

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1944

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1945

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2023

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.