Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-12-15
Data wejscia w życie:2001-02-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 2001


26

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Art. 1. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: „Art. 7a.

1. Tworzy się następujące delegatury terenowe ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa:

1) Delegaturę w Białymstoku — dla województwa podlaskiego,

2) Delegaturę w Ciechanowie — dla województwa mazowieckiego,

3) Delegaturę w Gdańsku — dla województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,

4) Delegaturę w Katowicach — dla województwa śląskiego,

Dziennik Ustaw Nr 4                — 227 —                Poz. 26


siębiorstw państwowych o likwidację przedsiębiorstwa z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 123, poz. 777 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 84, poz. 948),

5) zbieranie informacji o przebiegu procesów przekształceń własnościowych w województwach,

6) wykonywanie zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa programów prywatyzacyjnych finansowanych z zagranicznych środków pomocowych,

7) zgłaszanie sprzeciwu, na zasadach określonych w art. 5, wobec czynności prawnej przedsiębiorstwa państwowego, której przedmiot nie przekracza równowartości kwoty 300 000 EURO, oraz wobec czynności prawnej przedsiębiorstwa państwowego dotyczącej składników majątkowych niezwiązanych ze statutowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, której przedmiot przekracza równowartość kwoty 300 000 EURO,

8) gospodarowanie mieniem pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa, mieniem po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania oraz mieniem przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów,

9) wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa w postępowaniu układowym na podstawie art. 21 § 4 i art. 24 § 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. — Prawo o postępowaniu układowym (Dz. U. Nr 93, poz. 836, z 1950 r. Nr 38, poz. 349, z 1990 r. Nr 55, poz. 320, z 1996 r. Nr 6, poz. 43 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885) oraz w postępowaniu upadłościowym na podstawie art. 17 § 2, art. 114, art. 162 § 2, art. 176 § 1 i art. 181 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. — Prawo upa-

5) Delegaturę w Kielcach — dla województwa świętokrzyskiego,

6) Delegaturę w Krakowie — dla województwa małopolskiego,

7) Delegaturę w Lublinie — dla województwa lubelskiego,

8) Delegaturę w Łodzi — dla województwa łódzkiego,

9) Delegaturę w Poznaniu — dla województw: wielkopolskiego i lubuskiego,

10) Delegaturę w Rzeszowie — dla województwa podkarpackiego,

11) Delegaturę w Szczecinie — dla województwa zachodniopomorskiego,

12) Delegaturę w Toruniu — dla województwa kujawsko–pomorskiego,

13) Delegaturę we Wrocławiu — dla województw: dolnośląskiego i opolskiego.

2. Delegaturą kieruje dyrektor delegatury, do którego należy wykonywanie w imieniu ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa następujących zadań i kompetencji:

1) wyrażanie zgody na oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315),

2) wykonywanie, za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, praw i obowiązków wynikających z umów o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania i umów sprzedaży przedsiębiorstwa, zawartych w procesie likwidacji przedsiębiorstw państwowych w celu prywatyzacji oraz w procesie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstw państwowych, z wyłączeniem decyzji dotyczących zmniejszenia ceny lub wartości przedsiębiorstwa oraz umarzania odroczonych opłat dodatkowych,

3) nadzorowanie realizacji zobowiązań pozacenowych zapisanych w umowach sprzedaży akcji lub udziałów Skarbu Państwa w spółkach prawa handlowego oraz w statutach i umowach spółek powstałych w wyniku prywatyzacji bezpośredniej,

4) zgłaszanie sprzeciwu wobec wniosków organów założycielskich przed-

Dziennik Ustaw Nr 4                — 228 —                Poz. 26


porządzeniu wydanym na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy.

3. Zadania wymienione w ust. 2 delegatury wykonują na terenie objętym zakresem ich działania, określonym w ust.

1. 4. Delegatury oprócz spraw, o których mowa w ust. 2, wykonują inne zadania przekazane im przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.”

dłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18),

10) reprezentowanie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w postępowaniu egzekucyjnym,

11) prowadzenie ewidencji mienia Skarbu Państwa w zakresie określonym w roz-

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 39 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 38 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie szczególnych warunków i wymagań sanitarnych przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 37 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 36 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 35 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 34 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 33 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 32 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Koszarawa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 31 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie zasad finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 30 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 29 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 28 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23 z 2001

  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.