Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 28 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-12-28
Data wejscia w życie:2001-02-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 28 z 2001


Strona 1 z 2
28

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady organizacji i działania krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych (KSIPN), zwanego dalej „Systemem Informowania”, zasady zarządzania tym systemem oraz obowiązki podmiotów w zakresie przekazywania systemowi gromadzonych przez niego danych. §

2. Organem sprawującym nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Informowania jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „organem nadzoru”. § 3.

1. System Informowania obejmuje:

1) Administratora Systemu,

2) sieci, będące systemami zbierania i przetwarzania informacji: a) sieć powiadamiania o niebezpiecznych produktach żywnościowych, b) sieć powiadamiania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych.

2. Sieć powiadamiania o niebezpiecznych produktach żywnościowych jest prowadzona przez Inspekcję Sanitarną, a sieć powiadamiania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych — przez Inspekcję Handlową.

3. Sieciami, o których mowa w ust. 1, zwanymi dalej „sieciami powiadamiania”, kierują odpowiednio — Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektor Inspekcji Handlowej, zwani dalej „kierującymi sieciami powiadamiania”.

4. Kierujący siecią powiadamiania wyznacza w sieci punkt kontaktowy do przyjmowania i przekazywania, w ramach współpracy międzynarodowej, informacji o produktach niebezpiecznych. § 4.

1. Systemem Informowania zarządza Administrator Systemu.

2. Administratora Systemu powołuje i odwołuje organ nadzoru spośród osób z wyższym wykształceniem i co najmniej pięcioletnią praktyką zawodową na stanowiskach kierowniczych w administracji rządowej, związanych z ochroną konsumentów oraz dysponujących wiedzą z zakresu wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów. § 5.

1. Do zadań i obowiązków Administratora Systemu należy organizowanie i zapewnianie właściwego funkcjonowania Systemu Informowania, a w szczególności:

1) koordynowanie działania sieci powiadamiania,

2) zbieranie danych o produktach niebezpiecznych,

3) opracowywanie instrukcji i wzorów formularzy stosowanych przy zbieraniu danych,

4) prowadzenie rejestru produktów niebezpiecznych, zwanego dalej „rejestrem”,

5) niezwłoczne informowanie organów administracji rządowej i samorządowej, zainteresowanych instytucji oraz konsumentów i ich organizacji o niebezpiecznych produktach.

Dziennik Ustaw Nr 4                — 240 —                Poz. 28


2. W ramach współpracy międzynarodowej w zakresie informowania o produktach niebezpiecznych, Administrator Systemu, niezwłocznie po wpisaniu do rejestru produktu uznanego za niebezpieczny, sporządza i przekazuje informacje o tym produkcie właściwym organom i instytucjom, jeżeli zobowiązania takie wynikają z programów współpracy międzynarodowej lub umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację produktu, w tym informacje o jego cechach i zakresie ryzyka związanego z produktem, a także informacje na temat środków zastosowanych przez organ nadzoru.

4. Administrator Systemu sporządza roczny zbiorczy raport na temat produktów zagrażających bezpieczeństwu konsumentów i składa go organowi nadzoru do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. § 6.

1. Dane do Systemu Informowania są zbierane przez sieci powiadamiania i przekazywane kierującym sieciami powiadamiania.

2. Jeżeli z danych wynika, że w stosunku do produktu zachodzi potrzeba zastosowania środków przewidzianych w ustawie z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zwanej dalej „ustawą”, kierujący sieciami powiadamiania przekazują Administratorowi Systemu informacje o niebezpiecznych produktach niezwłocznie po ich uzyskaniu, nie poźniej jednak niż w ciągu 48 godzin od ich uzyskania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, powinny w szczególności zawierać:

1) oszacowanie ryzyka i stopnia zagrożenia powodowanego przez niebezpieczny produkt,

2) informacje o środkach zastosowanych lub które zostaną zastosowane w ramach własnych kompetencji kierujących sieciami powiadamiania wynikających z odrębnych przepisów, w celu usunięcia zagrożenia związanego z niebezpiecznym produktem,

3) wnioski dotyczące potrzeby zastosowania określonych środków przez organ nadzoru, na podstawie przepisów ustawy.

4. W przypadku stwierdzonych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem produktów, informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazują Administratorowi Systemu także organy i jednostki, o których mowa w art. 12 ustawy, oraz każdy zobowiązany do współdziałania na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy.

§

7. Kierujący sieciami powiadamiania oraz organy i jednostki, o których mowa w art. 12 ustawy, przekazują Administratorowi Systemu informacje o ustaniu zagrożenia powodowanego przez produkt uznany uprzednio za niebezpieczny, niezwłocznie po ich uzyskaniu, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od ich uzyskania. § 8.

1. Administrator Systemu przekazuje niezwłocznie organowi nadzoru informacje uzyskane w trybie § 6 ust. 2 i 4 oraz § 7.

2. W przypadku potwierdzenia przez organ nadzoru, że określony produkt stwarza lub może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów, Administrator Systemu dokonuje stosownego wpisu do rejestru.

3. W przypadku potwierdzenia przez organ nadzoru, że określony produkt przestał stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów, Administrator Systemu wykreśla z rejestru odpowiedni wpis.

4. Wzór rejestru stanowi załącznik do rozporządzenia. §

9. Wpis obejmuje w szczególności nazwę i opis produktu, dane dotyczące producenta, importera i dystrybutora oraz informację o działaniach podjętych wobec produktu. § 10.

1. Rejestr składa się z części jawnej i niejawnej.

2. W części jawnej rejestru zamieszcza się wpisy dotyczące postępowań zakończonych ostateczną decyzją administracyjną wydaną na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy.

3. W części niejawnej rejestru zamieszcza się wpisy dotyczące postępowań nie zakończonych. § 11.

1. Osoba zainteresowana może przeglądać część jawną rejestru oraz sporządzać z niej notatki i odpisy.

2. Organ nadzoru lub z jego upoważnienia Administrator Systemu może w każdym czasie zarządzić podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących produktów zagrażających bezpieczeństwu konsumentów w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. §

12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. (poz. 28)

WZÓR REJESTRU PRODUKTÓW NIEBEZPIECZNYCH

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 28 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 32 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Koszarawa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 35 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 34 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 31 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie zasad finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 30 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 29 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 36 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 33 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 39 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 38 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie szczególnych warunków i wymagań sanitarnych przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 37 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23 z 2001

  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

porady prawne online

Porady prawne

 • Kraj pochodzenia na produktach importowanych

  Czy jest konieczność umieszczania kraju pochodzenia na produktach importowanych? Czy jest konieczność umieszczania na opakowaniach informacji o importerze lub informacji (...)

 • Maszynista a praca w warunkach niebezpiecznych.

  Maszynista kolejowy prowadzi pociąg z ładunkami niebezpiecznymi. Czy maszynista prowadząc pociąg z ładunkiem niebezpiecznym ( benzyny, kwasy) pracuje w warunkach niebezpiecznych?

 • Nielegalne składowanie azbestu

  Wiem, że składowanie rozbiórkowego eternitu/azbest/ jest niezgodne z prawem, ale nie potrafię znaleźć punktualnego artykułu prawnego na ten temat. Jaki paragraf zabrania (...)

 • Data przystąpienia wspólnika do spółki

  Aktem notarialnym z dnia 7 maja przystąpił do spółki komandytowej trzeci wspólnik - komplementariusz. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 21 czerwca. Data (...)

 • Obowiązek posiadania numeru REGON

  Czy ilość zatrudnionych pracowników ma wpływ na nadanie numeru REGON? Zatrudnienie zwiększono z 4 do 7 pracowników. Jeżeli tak, to w jakim czasie należy dokonać zmiany?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 815

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia krajowego systemu informacji o produktach niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 814

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-30 poz. 1986

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-28 poz. 1142

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-13 poz. 922

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2012 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.