Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 39 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-12-27
Data wejscia w życie:2001-04-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 39 z 2001


Strona 1 z 10

Dziennik Ustaw Nr 4                — 287 —                Poz. 39


39

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki. Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Apteki przekazują dane o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi za każdy miesiąc nie później niż czternaście dni od jego zakończenia:

1) regionalnej kasie chorych właściwej ze względu na siedzibę apteki — dotyczące osób ubezpieczonych we wszystkich regionalnych kasach chorych,

2) branżowej kasie chorych — dotyczące ubezpieczonych w niej osób, zwanym dalej „kasami chorych”.

2. Na wniosek apteki kasa chorych może przedłużyć termin przekazania danych, jednak nie dłużej niż o czternaście dni.

3. Jeżeli dane o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi dotyczą osób z uprawnieniami dodatkowymi oznaczonymi kodem „PO”, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zwanej dalej „ustawą”, apteka przekazuje je Branżowej Kasie Chorych dla Służb Mundurowych niezależnie od identyfikatora kasy chorych umieszczonego na recepcie.

4. Jeżeli dane o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi dotyczą osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, dane dotyczące osób z uprawnieniami dodatkowymi innymi niż dotyczące kodu „PO” przekazywane są regionalnej kasie chorych właściwej ze względu na siedzibę apteki. § 2.

1. Apteki przekazują dane o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi w formie komunikatu elektronicznego, którego sposób budowy określa załącznik do rozporządzenia.

2. Na wniosek apteki strony mogą uzgodnić inny sposób budowy komunikatu, o którym mowa w ust.

1. §

3. Komunikat elektroniczny, o którym mowa w § 2, może być przekazywany:

1) przez dostarczenie nośnika umożliwiającego zapis i odczyt informacji w sposób cyfrowy, z zapisanym na nim komunikatem, lub

2) przez okresową teletransmisję komunikatu w terminach uzgodnionych z kasą chorych. § 4.

1. Tryb przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi obejmuje następujące fazy:

1) fazę I — rejestracji w aptece faktu wysłania kasie chorych komunikatu elektronicznego,

2) fazę II — przekazania kasie chorych przez aptekę nośnika z komunikatem albo przekazania komunikatu przy wykorzystaniu teletransmisji,

3) fazę III — rejestracji przez kasę chorych faktu otrzymania przekazanego przez aptekę komunikatu elektronicznego,

4) fazę IV — potwierdzenia przez kasę chorych faktu otrzymania komunikatu elektronicznego,

5) fazę V — przekazania zawartych w komunikacie danych do zbioru danych objętego rejestrem usług medycznych w kasie chorych.

2. Potwierdzenie otrzymania komunikatu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przekazywane jest aptece, która przekazała komunikat, i powinno zawierać datę otrzymania komunikatu i jego identyfikator. §

5. Błędy lub inne nieprawidłowości dotyczące niektórych recept, stwierdzone przez kasę chorych w komunikacie wśród danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi, nie mogą powodować odrzucenia danych o obrocie dotyczących pozostałych recept, przekazanych w tym komunikacie w prawidłowej postaci. § 6.

1. Zakres przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi, określony dla każdego wydanego opakowania leku refundowanego różniącego się wielkością lub ceną, obejmuje:

1) dwunastocyfrowy identyfikator apteki, na który składają się: a) dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON apteki, b) cyfry „000” lub trzy cyfry dodatkowo identyfikujące aptekę uzgodnione między apteką a kasą chorych, jeżeli numer, o którym mowa w lit. a), używany jest przez więcej niż jedną aptekę,

2) datę przyjęcia recepty do realizacji,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 39 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 32 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Koszarawa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 35 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 34 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 31 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie zasad finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 30 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 29 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 36 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 33 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 28 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 38 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie szczególnych warunków i wymagań sanitarnych przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 37 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23 z 2001

  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-15 poz. 104

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanymi przez apteki.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-11 poz. 197

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2002 r. sygn. akt U. 3/2001.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-16 poz. 799

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-03 poz. 903

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-10 poz. 422

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2001 r. sygn. akt U. 7/2000.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.