Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 37 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-12-14
Data wejscia w życie:2001-03-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 37 z 2001


37

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,

2) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów — rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz. 632 i z 2000 r. Nr 25, poz. 305),

3) organie rejestrującym — rozumie się przez to odpowiednio starostę lub Wojewodę Mazowieckiego,

4) pojeździe — rozumie się przez to pojazdy, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy,

5) właścicielu pojazdu — rozumie się przez to odpowiednio właściciela pojazdu, podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie określonym w art. 73 ust. 5 ustawy,

6) danych właściciela pojazdu — rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5 ustawy,

7) dowodzie odprawy celnej przywozowej — rozumie się przez to dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych,

8) dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym, pozwoleniu czasowym badawczym, znaku legalizacyjnym, nalepce kontrolnej, nalepce na tablice tymczasowe — rozumie się przez to odpowiednie

Dziennik Ustaw Nr 4                — 263 —                Poz. 37


dokumenty i oznaczenia, których wzory określają załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów,

9) karcie pojazdu — rozumie się przez to dokument, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu (Dz. U. Nr 59, poz. 634),

10) ewidencji pojazdów — rozumie się przez to centralną ewidencję pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy, oraz ewidencje, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 43, poz. 483),

11) wniosku o rejestrację — rozumie się przez to odpowiednio wniosek o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów. Rozdział 2 Rejestracja pojazdów § 2.

1. Rejestracji pojazdów dokonuje się z zachowaniem warunków określonych w ustawie, w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów oraz przepisach odrębnych.

2. Przy rejestracji pojazdów organ rejestrujący stosuje przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Organ rejestrujący, z zastrzeżeniem § 14, prowadzi rejestrację pojazdów oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu w systemie informatycznym, według instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej „instrukcją”. § 3.

1. Ustala się zbiór danych i informacji stanowiących informatyczną bazę danych, gromadzonych w celu rejestracji pojazdów, zwaną dalej „bazą danych”:

1) dane o pojeździe podlegającym rejestracji: a) marka, typ, model, b) rodzaj, c) numer rejestracyjny, d) numer identyfikacyjny VIN, numer nadwozia (podwozia), e) numer silnika, f) rok produkcji, g) data pierwszej rejestracji, h) termin badania technicznego, i) zastrzeżenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy,

2) seria, numer oraz data wydania dowodu rejestracyjnego,

3) seria, numer oraz data wydania pozwolenia czasowego,

4) seria i numer karty pojazdu, jeżeli została wydana,

5) nazwa organu, który dokonał rejestracji pojazdu,

6) dane właściciela pojazdu: a) imię i nazwisko (nazwa lub firma), b) adres zamieszkania (siedziby), c) numer ewidencyjny (PESEL), d) numer identyfikacyjny (REGON),

7) informacje o: a) nadaniu i wybiciu numerów nadwozia (podwozia) lub numeru silnika, b) utracie dowodu rejestracyjnego i jego odnalezieniu, c) utracie pozwolenia czasowego i jego odnalezieniu, d) utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych i ich odnalezieniu, e) utracie karty pojazdu i jej odnalezieniu.

2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają zgodnie z ustawą przekazaniu do ewidencji pojazdów na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

3. W bazie danych zamieszcza się ponadto zbiór danych i informacji wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz informacje o wydawanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu:

1) dane o pojeździe podlegającym rejestracji: a) przeznaczenie, b) pojemność i moc silnika, c) dopuszczalna masa całkowita, d) dopuszczalna ładowność, e) liczba osi, f) największy dopuszczalny nacisk osi, g) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy, h) liczba miejsc, i) data pierwszej rejestracji za granicą, j) poprzedni numer rejestracyjny i nazwa organu, który dokonał rejestracji,

2) informacje o: a) dowodzie rejestracyjnym — seria, numer oraz data wydania wtórnika, b) pozwoleniu czasowym — data ważności, data przedłużenia ważności, cel wydania, seria, numer oraz data wydania wtórnika, c) karcie pojazdu — seria, numer oraz data wydania wtórnika, d) nalepce kontrolnej — data wydania wtórnika, e) znakach legalizacyjnych — seria, numer oraz data wydania wtórnika, f) nalepce na tablice tymczasowe — data wydania wtórnika, g) wyrejestrowaniu pojazdu — data i przyczyna wyrejestrowania, h) zbyciu pojazdu — dane nowego właściciela pojazdu,

Dziennik Ustaw Nr 4                — 264 —                Poz. 37


3) inne dane i informacje stanowiące treść adnotacji urzędowych zamieszczanych w dokumentach pojazdu zgodnie z ustawą oraz odrębnymi przepisami,

4) identyfikator osoby dokonującej w bazie danych zamieszczenia lub zmiany danych i informacji.

4. W bazie danych zamieszcza się dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych, czasowo zarejestrowanych, wyrejestrowanych oraz ich właścicielach i niektórych posiadaczach.

5. Dane i informacje, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i § 8 ust. 3 oraz z zachowaniem zasad określonych w instrukcji, organ rejestrujący zamieszcza w bazie danych na podstawie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu zgodnie z rozporządzeniem o rejestracji pojazdów. § 4.

1. Po każdym zakończonym dniu pracy organ rejestrujący sporządza raport dzienny, który podlega archiwizacji.

2. Raport dzienny, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w formie informatycznej lub jako wydruk. Raport zawiera wszystkie zamieszczone i zmienione w danym dniu zapisy w bazie danych, z oznaczeniem identyfikatora osoby dokonującej tych czynności. § 5.

1. Urządzenia i systemy informatyczne służące do prowadzenia rejestracji pojazdów oraz przetwarzania danych w bazie danych, dla bezpieczeństwa danych i informacji zawartych w bazie danych, powinny spełniać warunki określone w przepisach w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

2. System informatyczny służący do rejestracji pojazdów oraz przetwarzania danych i informacji w bazie danych może być wykorzystywany do współpracy z ewidencją pojazdów po uzyskaniu zgody administratora tej ewidencji. § 6.

1. Ustala się kartę informacyjną pojazdu, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Kartę informacyjną pojazdu sporządza organ rejestrujący w czasie rejestracji pojazdu. Karta informacyjna pojazdu zawiera dane i informacje zamieszczone w bazie danych. § 7.

1. Ustala się klasyfikację pojazdów, zawierającą określenia rodzajów, podrodzajów i przeznaczeń pojazdów, zwaną dalej „klasyfikacją”, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Klasyfikacja jest dokumentem źródłowym do ustalenia rodzaju i przeznaczenia pojazdu w przypadku, gdy nie jest to możliwe na podstawie przedstawionych do rejestracji pojazdu dokumentów lub zastosowano w nich inną klasyfikację lub inne nazewnictwo. § 8.

1. Ustala się katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „kata-

logiem”. Strukturę danych gromadzonych w katalogu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Katalog opracowuje oraz co najmniej raz na pół roku aktualizuje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na podstawie danych pochodzących ze świadectw homologacji pojazdów oraz z uwierzytelnionych kopii dokumentów identyfikacyjnych pojazdów przesyłanych przez organy rejestrujące.

3. Katalog jest materiałem pomocniczym do ustalania danych technicznych pojazdu lub porównania ich z danymi technicznymi określonymi w dokumentach przedstawionych do rejestracji pojazdu. § 9.

1. Dokumenty przedstawione do rejestracji, których zgodnie z rozporządzeniem nie zwraca się właścicielowi pojazdu, oraz odpowiednio kserokopie dokumentów organ rejestrujący zatrzymuje i tworzy indywidualne teczki, zwane dalej „aktami pojazdu”, które przechowuje się i archiwizuje według numerów rejestracyjnych pojazdów.

2. Kserokopie dokumentów, których obowiązek wykonania wynika z rozporządzenia, wykonuje i uwierzytelnia organ rejestrujący. Uwierzytelnienie kserokopii polega na dokonaniu na niej adnotacji o treści: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, którą należy potwierdzić: datą, podpisem oraz pieczątką organu rejestrującego.

3. W razie konieczności sprawdzenia, zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, dokumentów przedstawionych do rejestracji, organ rejestrujący wykonuje czynności określone w instrukcji w sprawie czynności dotyczących sprawdzenia dokumentów, stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Organ rejestrujący unieważnia dokument, jeżeli jest to wymagane przepisami rozporządzenia, poprzez odcięcie prawego górnego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 wszystkich stron dokumentu.

5. Akta pojazdu przechowuje się przez okres 5 lat od dnia wyrejestrowania pojazdu lub zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego. §

10. Dane i informacje znajdujące się w bazie danych oraz w aktach pojazdu przechowuje się i udostępnia na zasadach określonych w ustawie i przepisach odrębnych. § 11.

1. Organ rejestrujący prowadzi wykaz dokumentów komunikacyjnych, którego wzór i zasady prowadzenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. W wykazie dokumentów komunikacyjnych zamieszcza się dane i informacje o posiadanych i wydawanych dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych i pozwoleniach czasowych badawczych niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów lub ich wydaniu.

3. Wykazy dokumentów komunikacyjnych, dowody otrzymania tych dokumentów, blankiety dokumentów, oznaczenia pojazdów oraz pieczątki służące do wystawiania tych dokumentów należy zabezpieczyć

Dziennik Ustaw Nr 4                — 265 —                Poz. 37


przed kradzieżą, utratą oraz dostępem osób nieupoważnionych.

4. Dokumenty związane z rejestracją pojazdów oraz wykonywaniem przez organ rejestrujący czynności dopuszczających pojazdy do ruchu powinny być przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, wyposażonych w sprzęt przeciwpożarowy.

5. Informację o utracie i kradzieży blankietów dokumentów i oznaczeń pojazdu będących w zasobach organu rejestrującego przekazuje się niezwłocznie Policji oraz do ewidencji pojazdów. § 12.

1. Organ rejestrujący prowadzi wykaz tablic rejestracyjnych, którego wzór i zasady prowadzenia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. Organ rejestrujący prowadzi odrębnie wykaz nowych tablic przyjętych i wydanych, zawierający dane i informacje o posiadanych i wydawanych przez organ tablicach, oraz wykaz tablic zwróconych, zawierający dane i informacje o tablicach zwróconych organowi w wyniku ich wymiany oraz wyrejestrowania lub przerejestrowania pojazdu.

3. Dane i informacje, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w wykazie niezwłocznie po otrzymaniu, wydaniu albo zwróceniu tablic rejestracyjnych.

4. Dane i informacje o tablicach rejestracyjnych tymczasowych zwróconych organowi rejestrującemu, zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy, zamieszcza się w odpowiednim wykazie, w zależności od tego, czy spełniają warunki techniczne umożliwiające ich ponowne wydanie.

5. Tablice rejestracyjne zwrócone organowi rejestrującemu, z zastrzeżeniem ust. 7, wycofuje się z użytku. Tablice te podlegają, co najmniej raz na kwartał, zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie.

6. Organ rejestrujący sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych, który jest podstawą wykreślenia ich z wykazu tablic rejestracyjnych.

7. Zwrócone organowi rejestrującemu tablice rejestracyjne tymczasowe, które spełniają warunki tech-

niczne określone w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, mogą zostać ponownie wydane.

8. Przepisy § 11 ust. 3—5 stosuje się odpowiednio. §

13. Wykazy, o których mowa w § 11 i 12, organ rejestrujący może prowadzić w systemie informatycznym, z zachowaniem warunków określonych w § 5 ust.

1. § 14.

1. W przypadku awarii systemu informatycznego, organ rejestrujący prowadzi rejestrację oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdów do ruchu z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu, wypełniając dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe oraz kartę informacyjną pojazdu na maszynie do pisania. Zgromadzone w czasie wykonywania tych czynności dokumenty, do czasu zamieszczenia danych i informacji w bazie danych, należy przechowywać w osobnych teczkach.

2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w bazie danych niezwłocznie po usunięciu awarii systemu informatycznego. Rozdział 3 Przepisy przejściowe i końcowe §

15. Organ rejestrujący może do dnia 30 czerwca 2001 r. prowadzić rejestrację pojazdów z wykorzystaniem posiadanych programów komputerowych, jeżeli zapewniają one wystawianie dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu. §

16. Organ rejestrujący może do dnia 30 czerwca 2001 r. prowadzić wykazy, o których mowa w § 11 i 12, według dotychczas stosowanych wzorów, stosując zasady określone w rozporządzeniu. §

17. Wpisy w dowodach rejestracyjnych, dokonane w dotychczas obowiązującym trybie, zachowują swoją ważność. §

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. (poz. 37)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA W SPRAWIE REJESTRACJI POJAZDÓW §

1. 1. Rejestrując pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2—10 oraz § 3, organ rejestrujący:

1) przyjmuje wniosek o rejestrację pojazdu z dołączonymi dokumentami określonymi w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, sprawdzając zgodność zawartych w nich danych dotyczących: a) właściciela pojazdu, b) pojazdu — danych identyfikacyjnych i technicznych,

2) przyjmuje tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) pobiera określone przepisami opłaty,

Dziennik Ustaw Nr 4                — 266 —                Poz. 37


4) nadaje pojazdowi numer rejestracyjny i na podstawie przedstawionych dokumentów zamieszcza w bazie danych dane i informacje zgodnie z zakresem określonym w § 3 rozporządzenia,

5) sporządza kartę informacyjną pojazdu, którą okazuje właścicielowi pojazdu do sprawdzenia zgodności zamieszczonych danych i informacji oraz podpisu,

6) zamieszcza na dowodzie własności adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, nr rej. ... data ...”, wpisując numer rejestracyjny pojazdu i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dowód własności zwraca właścicielowi pojazdu,

7) wystawia, zgodnie z zasadami określonymi w § 14, dowód rejestracyjny oraz wkleja w rubryce „adnotacje urzędowe” część „C” znaku legalizacyjnego,

8) wypełnia kartę pojazdu, jeżeli była wydana, po czym zwraca ją właścicielowi pojazdu,

9) legalizuje tablice rejestracyjne przez naklejenie na nich, w miejscu określonym w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, części „A” i „B” znaku legalizacyjnego, a w przypadku gdy zgodnie z przepisami organ wydaje dla pojazdu jedną tablicę rejestracyjną, drugi znak legalizacyjny dołącza do akt pojazdu, wklejając go w rubryce „adnotacje urzędowe” karty informacyjnej pojazdu,

10) wpisuje numer rejestracyjny na nalepce kontrolnej,

11) wpisuje, w części „B” wniosku o rejestrację, decyzję o zarejestrowaniu pojazdu, a na wniosek właściciela pojazdu wydaje mu odpis tej decyzji albo uwierzytelnioną kserokopię,

12) wydaje za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu, w części „C” wniosku o rejestrację: dowód rejestracyjny, zalegalizowane tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną.

2. W przypadku rejestracji pojazdu wskutek zmiany właściciela pojazdu lub zmiany miejsca zamieszkania właściciela pojazdu powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący sprawdza przedstawione do rejestracji dokumenty, wykonując czynności określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia. Na czas sprawdzenia dokumentów, jednak nie dłużej niż określa to ustawa, organ rejestrujący dokonuje z urzędu rejestracji czasowej pojazdu.

3. W przypadku rejestracji pojazdu wskutek zmiany właściciela pojazdu nie powodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący:

1) przyjmuje tablice rejestracyjne w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania techniczne określone w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów,

2) usuwa z tablic rejestracyjnych dotychczasowe znaki legalizacyjne.

4. W przypadku gdy z dokumentów przedstawionych do rejestracji wynika, że upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu, organ rejestrujący do czasu otrzymania zaświadczenia o pozytywnym wy-

niku badania technicznego pojazdu zatrzymuje złożone dokumenty i tablice rejestracyjne.

5. W przypadku pierwszej rejestracji nowego pojazdu zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ rejestrujący wykonuje kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, po czym dokument ten zwraca właścicielowi pojazdu.

6. W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę zgodnie z ustawą określa się jako „SAM”, organ rejestrujący:

1) zamieszcza na dowodzie własności silnika adnotację o treści: „Silnik zamontowano do pojazdu marki «SAM», nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dowód własności silnika zwraca właścicielowi pojazdu,

2) zamieszcza w rubryce „Adnotacje urzędowe” dowodu rejestracyjnego pojazdu, z którego pochodzi silnik, adnotację o treści: „Pojazd bez silnika” oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego albo

3) zamieszcza na dowodzie rejestracyjnym pojazdu, z którego pochodzi silnik, lub dokumencie potwierdzającym zarejestrowanie pojazdu albo jego wyrejestrowanie, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą, adnotację o treści „Pojazd bez silnika” oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego,

4) wykonuje kserokopię dokumentu, o którym mowa w pkt 2 lub 3, po czym dokument ten zwraca właścicielowi pojazdu,

5) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej silnika lub pojazdu, z którego pochodzi silnik, jeżeli pojazd lub silnik zostały sprowadzone z zagranicy, adnotację o treści „Silnik zamontowano do pojazdu marki «SAM», nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca właścicielowi pojazdu.

7. W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy organ rejestrujący, z zastrzeżeniem ust. 8:

1) unieważnia zagraniczny dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu albo jego wyrejestrowanie, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą,

2) sprawdza, czy dowód własności zawiera adnotację o dokonanej odprawie celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, albo

3) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej adnotację o treści „Pojazd zarejestrowany, nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, a dowód odprawy celnej zwraca właścicielowi pojazdu,

Dziennik Ustaw Nr 4                — 267 —                Poz. 37


4) wystawia, zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy, kartę pojazdu.

8. W przypadku rejestracji pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną, organ rejestrujący:

1) przyjmuje do depozytu zagraniczny dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu albo jego wyrejestrowanie, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą,

2) przyjmuje do depozytu zagraniczne tablice rejestracyjne,

3) zamieszcza w bazie danych: jako dane właściciela pojazdu — dane zagranicznej osoby prawnej lub fizycznej, która powierzyła pojazd podmiotowi polskiemu, a także, zgodnie z zakresem określonym w § 3 rozporządzenia, dane użytkownika, któremu powierzono pojazd, oraz termin powierzenia pojazdu — w adnotacjach urzędowych.

9. W przypadku gdy pojazd przed pierwszą rejestracją zmienia właściciela, organ rejestrujący, rejestrując taki pojazd, do bazy danych, karty informacyjnej pojazdu oraz dokumentów pojazdu wpisuje jako pierwszego właściciela pojazdu dane właściciela dokonującego pierwszej rejestracji. Przepisy ust. 1 pkt 6, a także § 2 ust. 4 i 5 oraz § 6 ust. 4 rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio do wszystkich pośrednich dowodów własności.

10. W przypadku gdy pojazd przed pierwszą rejestracją podlegał zabudowie lub przebudowie przez podmiot nie będący producentem lub importerem pojazdu podstawowego, na który została wystawiona karta pojazdu, organ rejestrujący uaktualnia kartę pojazdu, wpisując w rubrykach „Zmiany parametrów technicznych pojazdu” dane i informacje zgodne ze stanem faktycznym, wynikającym z przedstawionych do rejestracji dokumentów. § 2.

1. Rejestrując czasowo pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2—6, organ rejestrujący:

1) nadaje pojazdowi tymczasowy numer rejestracyjny i na podstawie przedstawionych dokumentów zamieszcza w bazie danych dane i informacje, zgodnie z zakresem określonym w § 3 rozporządzenia,

2) wystawia, zgodnie z zasadami określonymi w § 14, pozwolenie czasowe,

3) nakleja na tymczasowe tablice rejestracyjne nalepkę na tablice tymczasowe z określoną na niej, przez wycięcie odpowiednich pól, datą ważności pozwolenia,

4) wpisuje w części „B” wniosku o rejestrację decyzję o czasowym zarejestrowaniu pojazdu, a na wniosek właściciela pojazdu wydaje mu odpis tej decyzji albo uwierzytelnioną kserokopię,

5) wydaje za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „C” wniosku o rejestrację: pozwolenie czasowe oraz tymczasowe tablice rejestracyjne z nalepką na tablice tymczasowe.

2. W przypadkach czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę, organ rejestrujący wpisuje w rubryce „Adnotacje urzędowe” karty pojazdu, jeżeli była wydana, informację o rejestracji czasowej pojazdu, podając:

1) cel rejestracji czasowej pojazdu,

2) tymczasowy numer rejestracyjny pojazdu,

3) serię i numer pozwolenia czasowego.

3. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ rejestrujący dokonuje rejestracji takiego pojazdu na podstawie wniosku o rejestrację z dołączonym dowodem własności pojazdu.

4. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia przeprowadzenia jego badania technicznego lub naprawy, organ rejestrujący przyjmuje do depozytu dotychczasowy dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia przeprowadzenia badań homologacyjnych, badań i prób pojazdów, ich części albo elementów wyposażenia przez producenta lub upoważnioną jednostkę badawczą, organ rejestrujący:

1) wystawia, zgodnie z zasadami określonymi w § 14, pozwolenie czasowe badawcze,

2) wydaje za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „C” wniosku o rejestrację: pozwolenie czasowe badawcze oraz tablice rejestracyjne badawcze,

3) wydaje pisemną decyzję upoważniającą podmiot, na który wystawione jest pozwolenie czasowe badawcze, do dokonywania kolejnych wpisów określających dane badanego pojazdu i ustalających ważność pozwolenia, jeżeli uzna, że czynności te mogą być przez ten podmiot wykonywane; decyzja powinna zawierać w szczególności następujące informacje: a) nazwisko i imię oraz wzór podpisu osoby upoważnionej do dokonywania kolejnych wpisów w pozwoleniu czasowym badawczym, b) wzór pieczątki podmiotu, która będzie umieszczana przy dokonywaniu kolejnych wpisów w pozwoleniu czasowym badawczym; kserokopię tej decyzji dołącza się do aktu pojazdu.

6. Przepisy § 1 ust. 1 stosuje się odpowiednio. § 3.

1. W przypadku gdy właściciel pojazdu we wniosku o rejestrację pojazdu zwraca się o wydanie dla pojazdu tablic indywidualnych, organ rejestrujący:

1) sprawdza, czy określony przez właściciela pojazdu wyróżnik indywidualny pojazdu odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów,

2) wysyła, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów wymaganych do rejestracji, pisemny wniosek do organu,

Dziennik Ustaw Nr 4                — 268 —                Poz. 37


który prowadzi ewidencję tablic indywidualnych, o wpisanie wyróżnika indywidualnego do prowadzonej ewidencji,

3) zamawia tablice indywidualne po uzyskaniu informacji, że wyróżnik, o którym mowa w pkt 1 i 2, został wpisany do ewidencji tablic indywidualnych.

2. Organ, który prowadzi ewidencję tablic indywidualnych, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, udziela zwrotnej informacji, że wyróżnik indywidualny został wpisany do ewidencji tablic indywidualnych, albo informuje, że wyróżnik został nadany dla innego pojazdu w województwie. §

4. W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu zmian, o których mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy, organ rejestrujący stosownie do zgłoszonych zmian:

1) przyjmuje dokument (dokumenty), o którym mowa w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, określający nowe dane lub informacje,

2) stosuje odpowiednio art. 81 ustawy,

3) zamieszcza w bazie danych zmienione dane i informacje, z jednoczesnym zachowaniem poprzednich danych i informacji jako archiwalnych,

4) wydaje, za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w karcie informacyjnej pojazdu, dowód rejestracyjny. Przepisy § 1 ust. 1 stosuje się odpowiednio. §

5. W celu wyrejestrowania pojazdu organ rejestrujący:

1) przyjmuje wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z dołączonymi dokumentami określonymi w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, sprawdzając zgodność zawartych w nich danych i informacji dotyczących: a) właściciela pojazdu, b) pojazdu — danych identyfikacyjnych i technicznych,

2) unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny i zamieszcza na nim adnotację o treści: „Pojazd wyrejestrowany, przyczyna ..., data ...”, wpisując przyczynę i datę wyrejestrowania, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego,

3) zamieszcza w rubryce „Adnotacje urzędowe” karty pojazdu, jeżeli była wydana, adnotację o treści „Pojazd wyrejestrowany, przyczyna ..., data ...”, wpisując przyczynę i datę wyrejestrowania, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego,

4) przyjmuje tablice rejestracyjne,

5) zamieszcza w bazie danych informację o dacie i przyczynie wyrejestrowania pojazdu,

6) wpisuje w części „B” wniosku o wyrejestrowanie decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu i uchyleniu dotychczasowych dokumentów pojazdu i tablic rejestracyjnych oraz wydaje właścicielowi pojazdu odpis tej decyzji albo uwierzytelnioną kserokopię.

§

6. W przypadku wydawania wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu utraty lub zniszczenia dotychczasowego dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący:

1) zamieszcza w bazie danych informacje o utracie dowodu rejestracyjnego, jeżeli dotychczasowy dowód rejestracyjny został utracony, lub unieważnia zniszczony dowód rejestracyjny, jeżeli dotychczasowy dowód rejestracyjny został zniszczony,

2) sprawdza stan przedstawionych tablic rejestracyjnych i jeżeli podlegają one legalizacji, usuwa dotychczasowe znaki legalizacyjne,

3) wystawia, zgodnie z zasadami określonymi w § 14, nowy dowód rejestracyjny, zachowując dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu,

4) zamieszcza w bazie danych informacje, zgodnie z zakresem określonym w § 3 rozporządzenia, o wydaniu wtórnika dowodu rejestracyjnego,

5) wydaje, za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w karcie informacyjnej pojazdu, wtórnik dowodu rejestracyjnego. Przepisy § 1 ust. 1 stosuje się odpowiednio. §

7. W przypadku wydawania wtórnika pozwolenia czasowego z powodu utraty lub zniszczenia dotychczasowego pozwolenia czasowego, organ rejestrujący wystawia nowe pozwolenie czasowe, zachowując dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu i termin rejestracji czasowej. Przepisy § 2 i 6 stosuje się odpowiednio. §

8. W przypadku wydawania dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego, organ rejestrujący:

1) wystawia, zgodnie z zasadami określonymi w § 14, nowy dowód rejestracyjny, określając termin następnego badania technicznego na podstawie wpisu w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym, jeżeli termin ten nie upłynął, albo

2) wystawia, zgodnie z zasadami określonymi w § 14, nowy dowód rejestracyjny, określając termin następnego badania technicznego na podstawie przedstawionego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio. §

9. W przypadku wydawania wtórnika nalepki kontrolnej z powodu uszkodzenia lub utraty dotychczasowej nalepki kontrolnej, organ rejestrujący wpisuje dotychczasowy numer rejestracyjny na nowej nalepce kontrolnej. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio. §

10. W przypadku wydawania znaku legalizacyjnego z powodu zniszczenia lub utraty dotychczasowego znaku (znaków) legalizacyjnego, organ rejestrujący:

1) sprawdza stan przedstawionych tablic rejestracyjnych i usuwa pozostałości znaków legalizacyjnych, jeżeli dotychczasowe zostały zniszczone,

Dziennik Ustaw Nr 4                — 269 —                Poz. 37


2) usuwa z dowodu rejestracyjnego część „C” dotychczasowego znaku legalizacyjnego. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio. §

11. W przypadku wydawania wtórnika nalepki na tablice tymczasowe z powodu zniszczenia lub utraty dotychczasowej nalepki na tablice tymczasowe, organ rejestrujący sprawdza stan przedstawionych tablic rejestracyjnych i usuwa pozostałości nalepki na tablice tymczasowe, jeżeli dotychczasowa została zniszczona. Przepisy § 2 i 6 stosuje się odpowiednio. § 12.

1. W przypadku wydawania tablic rejestracyjnych z powodu kradzieży, zgubienia lub zniszczenia dotychczasowych tablic rejestracyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, organ rejestrujący:

1) unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny,

2) nadaje pojazdowi nowy numer rejestracyjny, z zachowaniem w bazie danych poprzedniego numeru rejestracyjnego.

2. W przypadku gdy ze zniszczonych tablic rejestracyjnych możliwe jest odczytanie numeru rejestracyjnego i właściciel pojazdu złożył wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych, organ rejestrujący:

1) przyjmuje zniszczone tablice (tablicę) rejestracyjne,

2) zamawia u producenta tablic rejestracyjnych wtórnik dotychczasowych tablic (tablicy).

3. Przepisy § 1 ust. 1 stosuje się odpowiednio. §

13. Wydając skierowanie na nadanie i nabicie numerów lub wykonanie tabliczki zastępczej, o którym mowa w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, organ rejestrujący:

1) przyjmuje wniosek z dołączonymi dokumentami, o których mowa w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów,

2) zamieszcza w skierowaniu w szczególności następujące informacje: a) oznaczenie organu rejestrującego wydającego skierowanie, b) dane dotyczące właściciela pojazdu, c) dane dotyczące pojazdu, na podstawie których możliwa jest jego identyfikacja. § 14.

1. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, w tym pozwolenie czasowe badawcze, z zastrzeżeniem ust. 2—6, wystawia się zgodnie z następującymi zasadami:

1) czcionka wydruku danych i informacji powinna zapewniać dobrą czytelność wpisów,

2) numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN, numer nadwozia (podwozia), numer silnika drukuje się z rozróżnieniem cyfry 0 (zero) i litery O przez przekreślenie oznaczenia cyfry zero (0),

3) numer rejestracyjny drukuje się z odstępem oddzielającym wyróżnik powiatu od wyróżnika pojazdu,

4) rubryki, których wypełnienie nie dotyczy danego pojazdu, unieważnia się, drukując znaki — XXX.

2. Dane i informacje z bazy danych drukuje się odpowiednio w poszczególnych rubrykach dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosując następujące zasady:

1) „Marka, typ, model” — wpisuje się dane określone jako „Marka, typ, nazwa handlowa”, jeżeli pojazd jest rejestrowany na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji,

2) „Nr identyfikacyjny VIN/nr nadwozia (podwozia)” — wpisuje się pełny siedemnastoznakowy numer identyfikacyjny VIN. W przypadku gdy pojazd nie posiada VIN, wpisuje się numer nadwozia (podwozia),

3) „Nr silnika” — wpisuje się stosowany przez producenta numer identyfikacyjny silnika. W przypadku gdy producent nie stosuje numeracji silników, a także w przypadku braku numeru silnika i gdy jego nadanie i nabicie mogłoby spowodować uszkodzenie silnika, co potwierdza zaświadczenie, o którym mowa w § 28 ust. 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, wpisuje się adnotację o treści „bez numeru”,

4) „Rodzaj pojazdu i przeznaczenie” — wpisuje się rodzaj pojazdu i przeznaczenie zgodne z klasyfikacją. Przeznaczenie pojazdu wpisuje się w przypadku, gdy przewiduje to klasyfikacja,

5) „Właściciel, adres” — wpisuje się dane jednej osoby. W przypadku gdy pojazd stanowi współwłasność, wpisuje się dane właściciela wpisanego we wniosku o rejestrację,

6) „Pojemność silnika/Moc” — wpisuje się pojemność silnika wyrażoną w (cm3) oraz obowiązkowo dla motocykli wpisuje się moc silnika wyrażoną w kW,

7) „Dopuszczalna masa całkowita”, „Dopuszczalna ładowność”, „Największy dopuszczalny nacisk osi” — wpisuje się jednoznacznie określoną wartość tych parametrów technicznych pojazdu wyrażoną w kg lub odpowiednio w kN,

8) „Liczba miejsc” — wpisuje się jednoznacznie określoną ilość miejsc w pojeździe,

9) „Dopuszczalna masa całkowita przyczepy” — wpisuje się największą dopuszczalną masę całkowitą przyczepy, jaką dany pojazd może ciągnąć, wyrażoną w kg,

10) „Nr karty pojazdu” — wpisuje się serię i numer karty pojazdu, jeżeli była wydana. W przypadku gdy pojazd zgodnie z ustawą nie podlegał obowiązkowi wystawienia karty pojazdu, wpisuje się adnotację o treści „karty nie wydano”,

11) „Data pierwszej rejestracji” — wpisuje się dzień pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

12) „Następne badanie techniczne do dnia” — wpisuje się termin następnego badania technicznego na podstawie dokumentów przedstawionych do rejestracji i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie,

13) „Adnotacje urzędowe” — wpisuje się następujące skróty odpowiadające treści adnotacji:

Dziennik Ustaw Nr 4                — 270 —

1) dowód rejestracyjny:                Poz. 37


a) „Współwłaściciel ...” — podając dane współwłaściciela zgodnie z zakresem danych określonym w § 3 rozporządzenia — dotyczy pojazdów stanowiących współwłasność dwóch osób, b) „Współwłasność” — jeżeli pojazd stanowi współwłasność większej niż określona w lit. a) liczby osób, c) „Pierwsza rejestracja za granicą ...” — podając datę pierwszej rejestracji za granicą — dotyczy pojazdów sprowadzonych z zagranicy i tam zarejestrowanych, d) „TAXI” — dotyczy pojazdów przystosowanych jako taksówka, e) „GAZ” — dotyczy pojazdów zasilanych gazem, f) „L” — dotyczy pojazdów przystosowanych do nauki jazdy, g) „Mat. N” — dotyczy pojazdów przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych, h) „MAX. ... km/h” — podając wartość ograniczenia prędkości — dotyczy pojazdów objętych indywidualnym ograniczeniem prędkości, i) „HAK” — dotyczy pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy, j) „U˚YTKOWNIK ...” — podając dane użytkownika zgodnie z zakresem danych określonym w § 3 rozporządzenia — dotyczy pojazdów powierzonych zgodnie z art. 73 ust. 5 ustawy lub na wniosek użytkownika pojazdu użytkowanego w drodze umowy leasingu, k) „MASA WŁASNA ... kg” — podając wartość masy własnej pojazdu — dotyczy ciągników siodłowych, l) „ZESPÓŁ ... kg” — podając wartość dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu członowego — dotyczy ciągników siodłowych, m) „SKŁADAK” — dotyczy pojazdów złożonych poza wytwórnią, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów zostały dopuszczone do ruchu, n) „ZABYTKOWY” — dotyczy pojazdów zabytkowych, o) „ODST¢PSTWO ...” — podając skrótowo, który z warunków technicznych został objęty odstępstwem i w jakim zakresie — dotyczy pojazdów dopuszczonych do ruchu w drodze indywidualnego odstępstwa od warunków technicznych, zgodnie z art. 67 ustawy, p) „OGRANICZENIA ...” — podając treść ograniczenia w użytkowaniu pojazdu zgodnie z odrębnymi przepisami — dotyczy pojazdów zabytkowych, q) „CŁO ...” — podając treść zastrzeżeń wynikających z prawa celnego — dotyczy pojazdów z zastrzeżeniami wynikającymi z Prawa celnego, r) „WTÓRNIK” — dotyczy pojazdów, dla których wydano wtórnik dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, podpisuje się i oznacza zgodnie z następującymi zasadami:

a) na stronie 1 w rubryce „Organ rejestrujący” — przystawia się pieczątkę adresową lub drukuje się nazwę i adres siedziby organu rejestrującego, b) na stronie 3 w rubryce „Adnotacje urzędowe” — adnotacje urzędowe potwierdza się wpisaniem daty zamieszczenia adnotacji, podpisem oraz przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego, c) na stronie 4 w rubryce „Data ... (podpis)” — datę wydania dowodu rejestracyjnego potwierdza się podpisem i przystawia się imienną pieczątkę, d) na stronie 4 w rubryce „mp.” — przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego,

2) pozwolenie czasowe: a) na stronie 1 w rubryce „Organ rejestrujący” — przystawia się pieczątkę adresową lub drukuje się nazwę i adres siedziby organu rejestrującego, b) na stronie 2 w rubryce „mp. podpis” — wydanie pozwolenia potwierdza się podpisem i przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego, c) na stronie 2 w rubryce „Pozwolenie czasowe przedłużono do” — datę przedłużenia ważności pozwolenia potwierdza się podpisem i przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego, d) na stronie 2 w rubryce „Adnotacje” — adnotacje urzędowe potwierdza się wpisaniem daty zamieszczenia adnotacji, podpisem oraz przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego,

3) pozwolenie czasowe badawcze: a) na wewnętrznej stronie okładki w rubryce „Organ rejestrujący” — przystawia się pieczątkę adresową lub drukuje się nazwę i adres siedziby organu rejestrującego, b) na stronach 1—12 w rubrykach „mp. podpis” — datę początku okresu ważności pozwolenia potwierdza się podpisem i okrągłą pieczątką organu rejestrującego albo podpisem i pieczątką podmiotu upoważnionego przez organ rejestrujący.

4. W przypadku gdy nie jest możliwe wypełnienie pozwolenia czasowego badawczego w sposób określony w ust. 1, pozwolenie czasowe badawcze wypełnia się czarnym tuszem, czytelnie, drukowanym pismem, w sposób gwarantujący trwałość zapisów.

5. W przypadku ustania przyczyn zamieszczenia adnotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 13, organ rejestrujący skreśla zamieszczony skrót adnotacji oraz przystawia okrągłą pieczątkę organu rejestrującego.

6. W dokumentach, o których mowa w ust. 1, po ich wypełnieniu, podpisaniu i oznaczeniu, odpowiednią stronę (strony) pokrywa się specjalną folią stanowiącą komplet wraz z blankietem.

Dziennik Ustaw Nr 4                — 271 —                Poz. 37


Załącznik nr 2

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 4                — 272 —                Poz. 37


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 4                — 273 —                Poz. 37


Załącznik nr 3

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 4                — 274 —                Poz. 37


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 4                — 275 —                Poz. 37


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 4                — 276 —                Poz. 37


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 4                — 277 —                Poz. 37


Załącznik nr 4

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 4                — 278 —                Poz. 37


Załącznik nr 5

INSTRUKCJA W SPRAWIE CZYNNOÂCI DOTYCZĄCYCH SPRAWDZENIA DOKUMENTÓW §

1. W celu sprawdzenia przedstawionych do rejestracji dokumentów, z zastrzeżeniem § 4 i 5, organ rejestrujący wysyła odpowiednio wypełnione zawiadomienie wraz z kopią dotychczasowego dowodu rejestracyjnego. Wzór zawiadomienia określa załącznik do instrukcji. §

2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, wysyła się do organu rejestrującego, który wystawił sprawdzany dowód rejestracyjny, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu. § 3.

1. Organ rejestrujący, do którego przesłano zawiadomienie, udziela zwrotnej odpowiedzi w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

2. W przypadku gdy dane i informacje zawarte w przesłanym zawiadomieniu i kopii dowodu rejestracyjnego są zgodne z danymi i informacjami zawartymi w bazie danych oraz aktami pojazdu, organ rejestrujący, o którym mowa w ust. 1:

1) wysyła odpowiednio wypełnione potwierdzenie wraz z uwierzytelnioną kserokopią karty informacyjnej pojazdu wymienionego w zawiadomieniu; wzór potwierdzenia określa załącznik do instrukcji,

2) zamieszcza w bazie danych i karcie informacyjnej pojazdu nowy numer rejestracyjny pojazdu oraz nazwę organu rejestrującego, w którego właściwości miejscowej pojazd się znajduje,

3) przesłane dokumenty dołącza do akt pojazdu.

3. W przypadku gdy dane i informacje zawarte w przesłanym zawiadomieniu lub kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu są niezgodne z danymi i informacjami zawartymi w bazie danych lub aktami pojazdu, organ rejestrujący, o którym mowa w ust. 1, odsyła zwrotnie kopię przesłanego zawiadomienia z adnotacją „Nie potwierdzam danych pojazdu” i pieczątką organu rejestrującego.

4. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku sprawdzenia dokumentów, o którym mowa w ust. 3, organ rejestrujący występujący z zawiadomieniem wszczyna postępowanie wyjaśniające i stosownie do zaistniałych okoliczności powiadamia właściwe organy. §

4. W przypadku gdy do rejestracji nie został złożony dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ rejestrujący dane do zawiadomienia wpisuje na podstawie innych dokumentów dołączonych do wniosku o rejestrację. § 5.

1. Organ rejestrujący, który ma bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów, może dokonać sprawdzenia dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu na podstawie wydruku z tej ewidencji danych i informacji dotyczących pojazdu, którego dokumenty są sprawdzane.

2. W przypadku gdy dane i informacje zawarte w wydruku, o którym mowa w ust. 1, są zgodne z danymi i informacjami zawartymi w sprawdzanych dokumentach, organ rejestrujący dokonuje rejestracji pojazdu i przesyła do organu rejestrującego, w którym pojazd był uprzednio zarejestrowany, odpowiednio wypełnione zawiadomienie, o którym mowa w §

1.

3. W przypadku gdy dane i informacje zawarte w wydruku, o którym mowa w ust. 1, nie są zgodne z danymi i informacjami zawartymi w sprawdzanych dokumentach, stosuje się przepisy § 1—4.

Dziennik Ustaw Nr 4                — 279 —                Poz. 37


Załącznik do instrukcji w sprawie czynności dotyczących sprawdzenia dokumentów

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 4        Załącznik nr 6                — 280 —                Poz. 37


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 4        Załącznik nr 7                — 281 —                Poz. 37


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 37 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 39 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 38 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie szczególnych warunków i wymagań sanitarnych przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 36 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 35 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 34 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 33 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 32 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Koszarawa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 31 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie zasad finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 30 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 29 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 28 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23 z 2001

  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.