Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 37 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-12-14
Data wejscia w życie:2001-03-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 37 z 2001


Strona 1 z 19
37

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,

2) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów — rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz. 632 i z 2000 r. Nr 25, poz. 305),

3) organie rejestrującym — rozumie się przez to odpowiednio starostę lub Wojewodę Mazowieckiego,

4) pojeździe — rozumie się przez to pojazdy, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy,

5) właścicielu pojazdu — rozumie się przez to odpowiednio właściciela pojazdu, podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie określonym w art. 73 ust. 5 ustawy,

6) danych właściciela pojazdu — rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5 ustawy,

7) dowodzie odprawy celnej przywozowej — rozumie się przez to dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych,

8) dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym, pozwoleniu czasowym badawczym, znaku legalizacyjnym, nalepce kontrolnej, nalepce na tablice tymczasowe — rozumie się przez to odpowiednie

Dziennik Ustaw Nr 4                — 263 —                Poz. 37


dokumenty i oznaczenia, których wzory określają załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów,

9) karcie pojazdu — rozumie się przez to dokument, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu (Dz. U. Nr 59, poz. 634),

10) ewidencji pojazdów — rozumie się przez to centralną ewidencję pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy, oraz ewidencje, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 43, poz. 483),

11) wniosku o rejestrację — rozumie się przez to odpowiednio wniosek o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów. Rozdział 2 Rejestracja pojazdów § 2.

1. Rejestracji pojazdów dokonuje się z zachowaniem warunków określonych w ustawie, w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów oraz przepisach odrębnych.

2. Przy rejestracji pojazdów organ rejestrujący stosuje przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Organ rejestrujący, z zastrzeżeniem § 14, prowadzi rejestrację pojazdów oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu w systemie informatycznym, według instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej „instrukcją”. § 3.

1. Ustala się zbiór danych i informacji stanowiących informatyczną bazę danych, gromadzonych w celu rejestracji pojazdów, zwaną dalej „bazą danych”:

1) dane o pojeździe podlegającym rejestracji: a) marka, typ, model, b) rodzaj, c) numer rejestracyjny, d) numer identyfikacyjny VIN, numer nadwozia (podwozia), e) numer silnika, f) rok produkcji, g) data pierwszej rejestracji, h) termin badania technicznego, i) zastrzeżenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy,

2) seria, numer oraz data wydania dowodu rejestracyjnego,

3) seria, numer oraz data wydania pozwolenia czasowego,

4) seria i numer karty pojazdu, jeżeli została wydana,

5) nazwa organu, który dokonał rejestracji pojazdu,

6) dane właściciela pojazdu: a) imię i nazwisko (nazwa lub firma), b) adres zamieszkania (siedziby), c) numer ewidencyjny (PESEL), d) numer identyfikacyjny (REGON),

7) informacje o: a) nadaniu i wybiciu numerów nadwozia (podwozia) lub numeru silnika, b) utracie dowodu rejestracyjnego i jego odnalezieniu, c) utracie pozwolenia czasowego i jego odnalezieniu, d) utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych i ich odnalezieniu, e) utracie karty pojazdu i jej odnalezieniu.

2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają zgodnie z ustawą przekazaniu do ewidencji pojazdów na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

3. W bazie danych zamieszcza się ponadto zbiór danych i informacji wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz informacje o wydawanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu:

1) dane o pojeździe podlegającym rejestracji: a) przeznaczenie, b) pojemność i moc silnika, c) dopuszczalna masa całkowita, d) dopuszczalna ładowność, e) liczba osi, f) największy dopuszczalny nacisk osi, g) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy, h) liczba miejsc, i) data pierwszej rejestracji za granicą, j) poprzedni numer rejestracyjny i nazwa organu, który dokonał rejestracji,

2) informacje o: a) dowodzie rejestracyjnym — seria, numer oraz data wydania wtórnika, b) pozwoleniu czasowym — data ważności, data przedłużenia ważności, cel wydania, seria, numer oraz data wydania wtórnika, c) karcie pojazdu — seria, numer oraz data wydania wtórnika, d) nalepce kontrolnej — data wydania wtórnika, e) znakach legalizacyjnych — seria, numer oraz data wydania wtórnika, f) nalepce na tablice tymczasowe — data wydania wtórnika, g) wyrejestrowaniu pojazdu — data i przyczyna wyrejestrowania, h) zbyciu pojazdu — dane nowego właściciela pojazdu,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 37 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 32 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Koszarawa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 35 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 34 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 31 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie zasad finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 30 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 29 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 36 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 33 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 28 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 39 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 38 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie szczególnych warunków i wymagań sanitarnych przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23 z 2001

  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1737

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-24 poz. 1008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-22 poz. 592

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-02 poz. 207

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-23 poz. 809

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.